Pilotprosjekt for pasienter med langvarige smerte- og/ eller utmattelsestilstander med uklar årsak

Helse- og omsorgsminister Bent Høie var i januar 2015 på St. Olavs Hospital. Han ba sykehuset lede et nasjonalt arbeid for å styrke tilbudet til pasienter med langvarige smerte- og utmattelsestilstander. Pilotprosjektet ledes av Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for sammensatte smertetilstander.

Dette er en stor pasientgruppe, som alt for ofte blir en kasteball i helsevesenet. Langvarige smerter har ofte en uklar årsak, og jeg ønsker å etablere diagnosesentre for å gi pasientene et bedre tilbud. I tillegg til at de er syke, har de i dag ofte en tilleggsbelastning med at de blir sendt mellom avdelinger og poliklinikker og mellom sykehus og fastlegene, sa Høie under besøket.

Glade for oppdraget

Helse- og omsorgsminister Bent Høie i midten, her sammen med kommunikasjonsrådgiver Alexandra Tufteland fra HOD og Yngve Brox. Foto: Frode Nikolaisen.
På bildet ses Helse- og omsorgsminister Bent Høie i midten, her sammen med kommunikasjonsrådgiver Alexandra Tufteland fra HOD og Yngve Brox fra Trondheim Høyre. (Foto: Frode Nikolaisen)

Helse- og omsorgsministeren vil derfor at helsevesenet møter disse pasientene på en bedre måte. Med det mener han at spesialistene må komme til pasienten, slik at de kan få en tverrfaglig vurdering.
– Jeg mener det vil gi dem en trygghet for at vi tar pasientenes opplevelser på alvor, sier Høie.
Derfor ser han til Helse Midt-Norge og St. Olavs hospital. Her har Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser etablert sterke tverrfaglige team for disse pasientgruppene, og de jobber i dag nært med tilsvarende miljø på de andre universitetssykehusene og i Helse Midt-Norge. Det er en forutsetning at prosjektene som nå settes i gang skjer i nært samarbeid med de øvrige helseregionene. Avdelingsoverlege Petter Borchgrevink presenterte dagens virksomhet i Smertesenteret for helse- og omsorgsministeren.

–Vi er svært glade for å få dette oppdraget fra helse- og omsorgsministeren. Vi er godt forberedt siden vi allerede har et godt tverrfaglig smertetilbud å bygge videre på og vi har et sterkt forskningsmiljø som jobber med kroniske smerter i universitetssykehuset, sier Borchgrevink.

Oppdraget

I oppdragsdokumentet til Helse Midt-Norge heter det:

«Helse Midt-Norge RHF tildeles 16 millioner kroner for å etablere ett til to pilotprosjekt for felles tverrfaglige diagnosesentre/poliklinikker for pasienter med langvarige smerte- og/eller utmattelsestilstander med uklar årsak. Dette skal skje i samarbeid med øvrige regionale helseforetak og aktuelle fagmiljøer, herunder TMD-prosjektet i Helse Bergen HF, og aktuelle pasient- og brukerorganisasjoner. Som del av prosjektet skal det opprettes et læringsnettverk for fagutvikling for disse tilstandene. Pilotprosjektet skal evalueres.

En viktig del av oppdraget er å samarbeidet med pasient- og brukerorganisasjoner, andre helseregioner og andre deler av helsetjeneste, som primærhelsetjenesten. Blant annet er det også en tverrfaglig utredningsenhet ved Haukeland sykehus for de som er aller verst rammet av smerter i kjeveområdet. Det er viktig å også bruke denne kompetansen som er opparbeidet her og Helse Vest har derfor fått fire millioner kroner til dette prosjektet i regi av Helse Bergen HF.  Målet er sikre gode helhetlige pasientforløp og nødvendig likeverdige tjenester for pasientene.»

Pakkeforløp for kreftpasienter

Høie hadde også bedt om en status for arbeidet med standardiserte pasientforløp og innføring av pakkeforløp for kreftpasientene i Helse Midt-Norge.

– Vi har kommet langt i arbeidet med standardiserte pasientforløp, sa viseadministrerende direktør Stein Kaasa, som fortalte at metodikken St. Olavs hospital nå følger er forankret nærmere klinikerne. Det betyr mye for en vellykket implementering. St. Olavs hospital harmoniserer nå pasientforløpene med kravene Helsedirektoratet stiller i pakkeforløpene. Regionalt senter for helsetjenesteutvikling ved St. Olavs hospital har fått ansvar for innføring av de 27 kreft-pakkeforløpene i Helse Midt-Norge.

– Vi ønsker at vi skal ha samme standard for behandlingsforløpene ved sykehusene i vår region, sa Kaasa.

Sist oppdatert 11.06.2024