Kompetansesenter for bevegelsesvansker og fall hos eldre

Kompetansesenterets oppgave er å initiere forskning og utviklingsarbeid for å bedre forebygging og behandling av fall og fallskader hos eldre. Vi tilbyr også rådgivning og veiledning til kommune- og spesialisthelsetjeneste i utprøving av nye modeller for tiltak på området. Og i tillegg tilbyr vi organisering av undervisning, kurs og konferanser formidle kunnskap innen senterets virksomhetsområde til publikum, media, helsearbeidere, skoler og undervisningsinstitusjoner.

Kontakt oss

Bakgrunn

Fall forekommer hyppig hos eldre personer, og mange skader seg som følge av fallet. Fall hos eldre er den hyppigste enkeltårsaken til akutt innleggelse i sykehus. Fall under opphold i sykehus er også vanlig og dette bidrar igjen til økt liggetid og dårligere rekonvalesens etter sykehusoppholdet. Hoftebrudd er en av de alvorligste fallskadene og rammer ca 10 000, hovedsakelig eldre, personer i Norge hvert år. Fall er ingen naturlig del av alderdommen! Fallet er ofte tegn på underliggende sykdom eller funksjonssvikt. Forskning de seneste 15 år har vist at en god del fall kan forebygges. Utviklingen med flere eldre i årene som kommer og den forskningsbaserte kunnskapen som viser at fall kan forebygges underbygger behovet for å implementere slik kunnskap både i sykehus og i primærhelsetjenesten. Det vil samtidig være behov for å forske enda mer på skreddersydde fallforebyggende tiltak for ulike grupper eldre personer, samt risikofaktorer for fall hos dagens eldre befolkning som er sprekere enn for en del år siden.

Forskningsgruppe for geriatri ved Avdeling for geriatri, St. Olavs hospital og Institutt for nevromedisin (INM), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har bevegelsesvansker og falltendens hos eldre som ett av sine viktigste satsningsområder for forskning. Gruppen som er tverrfaglig sammensatt har gjennom en tiårsperiode skaffet seg kunnskap om risikofaktorer for fall, om evaluering av falltendens og om tiltak for å redusere fall. For tiden gjennomføres en serie studier som har som mål å utvikle bedre behandling og rehabilitering for eldre personer med hoftebrudd. Gjennom implementeringsstudier i kommunehelsetjenesten har gruppen vist hvordan ny kunnskap kan videreutvikle klinisk praksis. Forskningsgruppen er unik i norsk sammenheng når det gjelder fokus på, og kunnskap om fall og fallforebygging.

På grunn av omfanget av fall og fallskader hos eldre og den kompetanse som finnes i Forskningsgruppe for geriatri ved St. Olavs hospital og NTNU, er det ønskelig å opprette et Forsknings- og formidlingssenter for fall og fallskader hos eldre som kan bidra til å videreutvikle praksisfeltet på dette området både i sykehus og i primærhelsetjenesten.

Senteret blir organisatorisk knyttet til St. Olavs hospital, og skal være faglig tilsluttet både Avdeling for geriatri, St. Olavs hospital og Forskningsgruppe for geriatri ved INM, NTNU i Trondheim. Senteret er geografisk plassert i Nevrosenteret, St. Olavs hospital/INM, NTNU

Senterets tematiske virkeområder er fall og fallskader som defineres til også å inkludere bevegelsesvansker, balanseforstyrrelser og relaterte problemstillinger knyttet til fysisk inaktivitet, legemiddelbruk og kognitiv svikt.

Senterets oppgaver er

 • å initiere forskning og utviklingsarbeid for å bedre forebygging og behandling av fall og fallskader hos eldre
  å tilby rådgivning og veiledning til kommune- og spesialisthelsetjeneste i utprøving av nye modeller for tiltak på området
 • å tilby organisering av undervisning, kurs og konferanser
  formidle kunnskap innen senterets virksomhetsområde til publikum, media, helsearbeidere, skoler og undervisningsinstitusjoner

Senteret skal gjennom samarbeid med NTNU og St. Olavs hospital kunne initiere forskningsprosjekter og delta i arbeidet med å rekruttere gode forskerkandidater fra aktuelle profesjoner, skrive gode søknader til relevante finansieringskilder, og være med på å sikre trygg gjennomføring av igangsatte forskningsprosjekter innenfor definerte økonomiske rammer og på avtalt tid.

Senteret skal kunne initiere kartleggings- og utviklingsarbeid både i kommune- og spesialisthelsetjenesten og bidra til implementering av forskningsbasert kunnskap.

Målgruppen for undervisning og kurs er primært helsearbeidere i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

I samarbeid med andre relevante aktører skal Senteret kunne være med-arrangør for både lokale, regionale og nasjonale kurs og konferanser på området.

Dersom det konkret knyttes universitetsstilling til senteret, vil undervisning ved helsefagskoler og universitet være naturlige oppgaver.

Senteret skal etablere egen hjemmeside med informasjon om pågående aktiviteter samt lenker til relevante aktører, kunnskapsbaser og tidsskrifter. Hjemmesiden skal rette seg både mot helsearbeidere, frivillige lag og organisasjon, og brukere.

Sanitetskvinnene i Orkdal finansierer oppstart og drift av Senteret i 5 år med lønn til daglig leder samt driftsutgifter. St. Olavs hospital har ansvar for infrastruktur som kontor, telefon, IT-tjenester, og utgifter til vanlig kontorhold.

Senteret skal ikke finansiere forskningsprosjekter. Alle prosjekter som Senteret blir delaktig i skal grunnfinansieres gjennom eksterne midler. Oppdrag som senteret engasjeres i innenfor kommune- og spesialisthelsetjenesten skal finansieres av bestillende instans etter avtale.

Inntekter fra kurs og konferanser som Senteret er hovedarrangør for skal kunne brukes til drift og videre finansiering av relevante aktiviteter ved Senteret.

Aktiviteter og drift skal evalueres årlig. Senteret skal gå i økonomisk balanse. Resultatmål for aktiviteter er:

 • Antall treff på egen nett-side
 • Antall kontakter (brev/telefon/annet) med eksterne/interne aktører
 • Antall kurs og konferanser
 • Antall bidrag til utviklingsarbeid i kommune- og spesialisthelsetjeneste
 • Antall deltakere ved kurs og konferanser
 • Antall mediaoppslag om aktivitetene ved senteret
 • Antall ferdigstilte rapporter med delaktighet fra Senteret
 • Antall publikasjoner, master- og doktorgrader med bidrag fra Senterets aktører

Prosjektgruppen er ansvarlig for drift i henhold til vedtatt faglig profil. Daglig leder er ansvarlig for årlig rapportering og utarbeider ellers grunnlagsmateriale for Styringsgruppe-møter. Prosjektgruppen skal årlig utarbeide forslag til eventuell justering av aktivitetsplan. Denne skal formelt godkjennes av Styringsgruppen.

Styringsgruppen  skal tilse at Senteret fungerer etter vedtatt plan og gjør formelle vedtak om eventuelle endringer. Den har møter minst en gang hvert kvartal. Styringsgruppen skal også arbeide for å integrere Senterets aktiviteter i relevante regionplaner og bestillingsdokumenter for helsetjenesten til eldre, og i tillegg ta initiativ for at Senteret kan få status som nasjonalt kompetansesenter.

Forslag til sammensetning

 • Repr Helse Midt-Norge (RHF) (leder)
 • Repr Sanitetskvinnene i Orkdal
 • Repr St. Olavs hospital (HF)
 • Repr DMF, NTNU
 • Repr Orkdal kommune
 • Repr Kommunenes sentralforbund

 • September 2011: Oppstart
 • Høsten 2011: Etablering av infrastruktur (kontor, IT, web, kontakter)
 • Våren 2012: Vanlig drift (initiering/kartlegging/veiledning)
 • Høsten 2012-høsten 2016: Full drift

Fra St. Olavs Hospital: Klinikksjef Lise Lundbom Støylen,
Telefon: 72 57 13 12, E-post: Lise.Stoylen@stolav.no

Fra KS: Fagsjef Kari Hesselberg, Satsning og ledelse 
Kontortelefon: 906 22 257, Mobiltelefon: 906 22 257, E-post: kari.hesselberg@ks.no

Fra Helse Midt – Norge (RHF): Samhandlingsdirektør Daniel Haga, Helsefagavdeling
Telefon 74 83 99 44, E-post: daniel.haga@helse-midt.no

Fra Orkdal Sanitetsforening: Lisa Ofstad,
Telefon 72 48 18 82, Mobil 957 99 084,  E-post: Lis-of@frisurf.no

Fra DMF, NTNU: Helge Garåsen, Førsteamanuensis II, Inst. for samfunnsmedisin
Telefon: 73 59 75 71, Mobil: 911 12 656, E-post: helge.garasen@ntnu.no

Fra Orkdal kommune: Enhetsleder for helse og familie Ellen Wahlmann
Telefon: 72 48 31 49, E-post: ellen.wahlmann@Orkdal.Kommune.no

Brukerrepresentant: Arvid Solbu
Mobil 982 29080, E-post: arvi-s2@online.no

Prosjektgruppa:

Olav Sletvold
Jorunn L. Helbostad
Randi Granbo

  Sist oppdatert 25.05.2023