Oversikt over avsluttede prosjekter

Aukra kommune 2021-2023: Fra floskel til handling - rett pasient på rett sted - innføring av forhåndssamtaler gjennom bruk av palliativ plan (på vegne av alle ROR-kommuner)

Kontakt: Tone Vestad

Steinkjer kommune 2023: Kompetansehevende tiltak i kreftomsorgen

Kontakt: Lena Bjørnback

Tingvoll kommune 2022-2023: Innføring av Livets siste dager og etablere en ressursgruppe

Kontakt: Siri Holmeide Vangen

Nærøysund kommune 2021-2023 Øke kompetansen til alle ansatte i hjemmetjenesten og institusjon for å sikre god og lik omsorg ved livets slutt

Kontakt: Anita Hansen

Ørland kommune 2020-2022: Ivaretakelse av barn og søsken som pårørende

Kontakt: Annelill Hopen

Hitra kommune 2022-2023: Implementering av forhåndssamtaler ved Hitra sykehjem

Levanger kommune 2022-2024: Innføring av kommunalt palliativt team

Kontakt: Grete H. Brenne

Molde kommune 2020-2022: Opprettelse av palliativ koordinator for blant annet innføring av palliativ plan

Kontakt: Margret H. Rødberg

Ålesund kommune 2020-2022: Innføring av kartleggingsverktøyet CSNAT i samarbeid med kreftavdeling, Ålesund sykehus

Kontakt: Elin Vegsund

Trondheim kommune 2019-2021 «Palliativ plan i Trondheim kommune»

Kontakt: Peder Broen (telefon 97018823)

Ørsta kommune 2019-2021 «Opprettelse av læringsnettverk for kreftomsorg og lindrande behandling for ergo- og fysioterapeutar på Sunnmøre»

Kontakt: Ragnhild Svensli

Overhalla kommune 2020-2021 «Å leve med kreft - å dø hjemme når tiden er inne»

Kontakt: Hild-Sissel Sagvik

Snåsa kommune 2020-2021 «Liv til dagene. Kompetente helsearbeidere, trygge pårørende og stødige frivillige bidrar til hjemmetid og hjemmedød»

Kontakt: Line Okkenhaug Sjule

Ørland kommune 2020-2021 «Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt»

Kontakt: Liz Raaken

Holtålen kommune 2021 «Revisjon av kreftplan og opprettelse av kreft-team i pleie- og omsorgstjenesten»

Kontakt: Ann Mari Grønli

Volda kommune 2019-2021 «Ivaretakelse av vaksne og born som pårørande ved alvorlig sykdom - innføring av CSNAT, system for etterlattesamtaler»

Tingvoll kommune 2020-2021 «Omsorg ved livets slutt»

Stjørdal kommune 2020-2021 «Etablere struktur, kvalitetssikre og øke kompetanse i arbeidet med lindrende behandling og omsorg ved livets slutt»

Meråker kommune 2020-2021 «Lindrende team med kreftsykepleier som teamkoordinator»

Høylandet kommune 2020-2021 «Innføring av palliativ plan»

Namsos kommune 2019-2021 «Prosessplan lindrende behandling og omsorg ved livets slutt: Etablere strukturer på systemnivå, bygge kompetanse, etablere palliativt team, palliative forløp»

Kontakt: Eva Fiskum (telefon 48004773)

Verdal kommune 2018-2020 «Trygge ansatte og brukere - Tilrettelegging for gode og trygge dager i eget hjem for alvorlig syke og deres pårørende»

Kontakt: Gro Nina Helberg (telefon 90153700)

Trondheim kommune 2018-2020 «Opprettelse av palliativt team i Trondheim kommune»

Kontakt: Peder Broen (telefon 97018823)

Selbu kommune 2015-2017 «Etablering av palliativ pasientforløp»
Målsettingen med prosjektet er klare handlingsplaner for hvordan palliative pasienter skal ivaretas med tydelig ansvarsfordeling og struktur for samhandling og kommunikasjon uansett nivå.

Kontakt: Kristin Flakne Østbyhaug (telefon 73916855)

Steinkjer kommune 2016-2017 «Kompetanseheving innen palliasjon i Steinkjer, Inderøy, Verran og Snåsa»
Hovedmålet med prosjektet er å styrke kompetanse, kommunikasjon og samhandling med den alvorlig syke og deres pårørende innen palliasjon.

Kontakt: May-Britt Asp (telefon 47477438)

Surnadal kommune 2015-2018 «Samhandling på siste vakt»
Hovedmålet med prosjektet er å skape en helhetlig omsorg for alvorlig syke og døende og utvikle en samarbeidsmodell mellom kirke, kommune og frivillige. Det er ønskelig å knytte åndelige og eksistensielle behov til HPH, slik at det blir systematisk kartlagt og fulgt opp.

Kontakt: Annett Ranes (telefon 91680432)

Ulstein kommune 2015-2017 «Felles palliasjonsatsing for sju kommunar, Sjustjerna helse- og omsorg og Volda sjukehus»
Hovedmålet med prosjektet er at alle pasienter på Søre Sunnmøre med alvorlig sykdom mot livets slutt skal kvalitativt gode og likeverdige tjenester i tråd med retningslinjer for palliasjon. Dette gjøres blant annet gjennom Innføring av «livets siste dager», palliativt plan, opplæring i ESAS og bruk av etisk refleksjon. 

Kontakt: Anett Skorpen Tarberg (telefon 90798596)

Vikna kommune 2017 «Innføring av palliativ plan - Livets siste dager»
Målet for prosjektet er å styrke kompetansen innen palliasjon, innføre palliativ plan, samt ivaretakelse av pårørende før og etter pasientens død.

Kontakt: Anneli vom Ibenfeldt (telefon 91137186)

Averøy kommune 2016-2018 «Sammen skaper vi en trygg og verdig avslutning på livet»
Hovedmålet er at hjemmetjenesten i samarbeid med palliativt team ved Kristiansund sykehus og fastleger skal gi et helhetlig, kvalitativt og sammenhengende tjenestetilbud innen palliasjon.

Kontakt: Elfrid Loe (telefon 48112020)

Kristiansund kommune 2016-2018 «Livet siste dager» - Implementering av en kunnskapsbasert og standardisert plan for lindring i livets sluttfase»
Hensikten med innføring av livets siste dager er å sikre en felles overordnet ramme og struktur for behandling, pleie og omsorg i livet siste fase.

Kontakt: Synnøve Barsten (telefon 47811814)

 

 

Fosen Helse IKS 2017-2018 «Pasienten i langvarig lindrende fase av sykdomsforløpet. Kompetansehevende tiltak»
Hovedmålet er å øke kompetansen til helsepersonell gjennom E-læringsprogram med fokus på pasienter med kroniske uhelbredelige lidelser.

Kontakt: Merike Pallas (telefon 94836802)

Høylandet kommune 2017-2019 «Utvidet tilbud om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt gjennom økt kunnskap og etablering av palliativt team»
Kartlegge kompetanse og utarbeide rutiner og prosedyrer slik at pasienter som ønsker det, får lindrende behandling og omsorg i hjemmet hele døgnet, gjennom etablering av et palliativt team.

Kontakt: Ingunn Aar (telefon 90673663)

Sula kommune 2017-2019 «Innføring av palliativ plan i Møre og Romsdal»
Prosjektet har som formål å bidra tli best mulig livskvalitet for pasienter og pårørende gjennom innføring av et felles palliativ plan i Møre og Romsdal.

Kontakt: Tanja Alme (telefon 90709785)

Ålesund kommune 2017-2019 «Utprøving og bruk av dataverktøyet EIR, symptomkartlegging hos palliative pasienter i en lindrende enhet på et sykehjem»
Hovedmålet med prosjektet er å styrke kompetansen, og møte fremtidens helseutfordringer gjennom bruk av teknologisk utvikling og nytenking.

Kontakt: Elin Vegsund

Melhus og Midtre Gauldal kommuner 2018-2020 «Kompetansenettverk av ressurspersoner i kreft og palliasjon i Melhus og Midtre Gauldal»

Kontakt: Ingeborg Vongraven (telefon 97972845)

Vikna kommune 2019-2021 «Innføring av palliativ plan i Vikna kommune: øke kompetansen, opprettelse av palliativt team»

Kontakt: Anneli von Ibenfeldt (telefon 91137186)

Ørsta kommune 2019-2021 «Ivaretakelse av vaksne og born som pårørande ved alvorlig sykdom: Innføring av CSNAT, system for etterlattesamtaler»

Kontakt: Solfrid Simonnes De Crane (telefon 41544806)

 

 

Sist oppdatert 08.04.2024