Fagnettverk for kreftsykepleiere i Trondheim kommune og ved St. Olavs hospital

Nettverk for kreft og palliasjon i Trondheim

Publisert 30.05.2018
Sist oppdatert 04.04.2024

 

Ressurssykepleier har et definert ansvarsområde innen kreftomsorg og palliasjon på sin avdeling/enhet, i samarbeid med leder og eventuelt fagutviklingssykepleier. 

Ressurssykepleier

●    skal gjøre fagnettverket og sin rolle kjent for kolleger og samarbeidspartnere
●    skal utvikle særlig kompetanse på pasienter som har kreftsykdom og pasienter med behov for palliasjon, uavhengig av diagnose 
●    har et spesielt ansvar for veiledning og rådgivning av kolleger, knyttet til aktuelle pasienter og pårørende
●    har oversikt over aktuelle pasienter på sin enhet og kan konsulteres om aktuelle pasienter 
●    skal bistå og veilede primærkontakt/kollega i samarbeid med fastleger, sykehjemsleger, sykehus, palliativt team og Avdeling lindrende behandling (ALB) ved Øya helsehus m.fl.
●    er en viktig samarbeidspartner for saksbehandlere ved Helse- og velferdskontor (HVK) og deltar sammen med HVK på vurderingsmøter på sykehuset ved behov 
●    tar ansvar for å tilrettelegge for internundervisning 
●    bidrar til implementering og bruk av kartleggingsverktøy, sjekklister og aktuelle standarder, etc.
●    sørger for at aktuell informasjon om ulike tilbud og tjenester gjøres kjent 
●    bidrar til gode rutiner for tverrfaglig samarbeid

Særskilt for ressurssykepleier i kommunen


●    har ansvar for behovskartlegging 2 og 3 i “Pakkeforløp hjem til pasienter med kreft”, til pasienter som har vedtaksbaserte tjenester i kommunen i form av hjemmesykepleie eller opphold i institusjon

Hver enhet bør ha en handlingsplan for utøvelse av ressurssykepleiers funksjon. Planen bør evalueres. Nærmeste leder har jevnlige møter med ressurssykepleier. 

Styringsgruppen har et særskilt oppfølgingsansvar for fagnettverket.

Mål

Å bidra til at ressurssykepleier opparbeider kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør han/henne i stand til å fremme kvalitet på kreftomsorg og palliasjon gjennom planmessig kompetanseheving, klinisk virksomhet på arbeidsplassen, samhandling og systemarbeid.

Kompetansenivå

Ressurssykepleierne skal ha kompetanse tilsvarende nivå B beskrevet i Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon. 

Ressurssykepleier skal i løpet av tre år ha gjennomgått følgende undervisningsprogram.

Introduksjonskurs
Målet er at ressurssykepleier og nærmeste leder
●    får en felles forståelse av ressurssykepleiers oppgaver og rolle
●    blir kjent med hva arbeidsgiver skal legge til rette for
●    blir kjent med oppbyggingen av nettverket i regionen
●    blir kjent med tilbud innen kreft og palliasjon i foretaksområdet og hva som kjennetegner fagfeltet
●    utarbeider handlingsplan i samarbeid med leder 

Målet er at ressurssykepleier 
●    blir kjent med egen nettverksgruppe
●    starter sin egen prosess i forhold til funksjonen som ressurssykepleier, avklare egne forventninger
●    blir kjent med kartleggingsverktøy som brukes for å kartlegge symptomer ved alvorlig sykdom
●    blir kjent med Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling sine nettsider og bruker denne aktivt 

Varighet
4 timer (arrangeres årlig ved flere enn 10 nye ressurssykepleiere).

Deltakere
Ressurssykepleier med nærmeste leder.

Kursene Palliasjon I og II
Nye ressurssykepleiere som ikke har videreutdanning i kreft, palliasjon eller tilsvarende, anbefales å delta på kurs innen grunnleggende palliasjon i løpet av de to første årene de er ressurssykepleiere.

Interne samlinger
Det kan gjennomføres interne samlinger ved behov. For eksempel kan dette være workshop i forhold til opplæring i medisinteknisk utstyr, praktiske prosedyrer eller veiledning.

Nettverkssamlinger

Ved å delta på nettverkssamlingene skal ressurssykepleier

●    få undervisning i aktuelle tema innen kreft og palliasjon
●    få diskutere aktuelle problemstillinger fra egen praksis
●    få oppmerksomhet og bevissthet omkring egen atferd og egne reaksjoner i møte med alvorlig syke pasienter
●    få utveksle erfaring med bruk av kartleggingsverktøy, pasientens perm og andre aktuelle hjelpemidler
●    bli kjent med og utveksle erfaring med systemer og rutiner for oppfølging og pleie av kreft- og palliative pasienter
●    få innsikt i betydningen av samarbeid på tvers av sektorene
●    ha fokus på tverrfaglig samarbeid
●    kunne tilrettelegge for undervisning og opplæring i kreft- og palliasjon i egen kommune/institusjon
●    bli informert om siste nytt i nettverket
●    få presentert siste års arbeid og resultat i nettverket
●    bli oppdatert på ny utvikling innen kreft og palliasjon, blant annet lovverk, endringer utviklingstrekk, nasjonale og internasjonale trender
●    få informasjon om aktuelle prosjekter innen palliasjon i helseforetaket

Tema
Fag, systemarbeid, samhandling, aktuelle nyheter, prosjekter mm innen kreft og palliasjon

Varighet
2 samlinger pr år.

Deltakere
Ressurssykepleiere

Av og til inviteres annet helsepersonell med interesse for kreft og palliasjon til samlingene.

Referat
Tilgjengelige presentasjoner og oppsummering etter samlingene kan sendes ut til deltakerne

Regional fagdag arrangeres som et samarbeid mellom Regional kompetansetjeneste, kommunehelsetjenesten og palliative team i helseforetak
Én samling per år.

Tema
Fag, systemarbeid, samhandling, aktuelle nyheter, prosjekter mm innen kreft og palliasjon

Deltakere
Ressurssykepleiere og annet helsepersonell med interesse for kreft og palliasjon.


Hospitering

Det anbefales at nye ressurssykepleiere søker om hospitering ved egnet enhet innen to år.

Mål for hospitering

●    Bedre samhandling mellom 1.- og 2.-linjetjenesten ved å gi ressurssykepleierne økt kunnskap om hverandres arbeidsfelt og kompetanse:
●    Sikre kontinuitet og faglig god kvalitet i tjenestetilbudet til kreftpasienter og pasienter i en palliativ fase.
●    Øke kompetansen i arbeidet gjennom kunnskapsutveksling og innsikt i hverandres arbeid for pasientens beste
●    Bygge faglig nettverk mellom helsepersonell på ulike nivåer og mellom ulike yrkesgrupper. 

Varighet
Anbefalt hospiteringsperiode er minimum tre dager.