Bedre tilbud til hjertepasienter på Helgeland

Ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen har kardiolog Martin Fjellsøy og kolleger engasjert seg for at hjertepasienter skal få et bedre tilbud. Deltakelsen på hjerteskolen er mangedoblet, og fra 2019 tilbys 12 uker treningsbasert rehabilitering til alle hjertepasienter i den sørlige delen av Nordland.

Publisert 25.01.2019
Sist oppdatert 22.05.2023
En gruppe mennesker som poserer for et bilde foran en murbygning
Denne gjengen sørger for et godt hjertetreningstilbud til pasienter på Helgeland (f.v. Anders Jerven, Kari Mentzoni, Guro Toppen og Martin Fjellsøy)

– Mellom 2015 og 2017 hadde vi bare åtte pasienter på hjerteskole. Målet er å tidoble antall deltakere de neste to årene, sier Fjellsøy, som allerede er godt i rute. I siste halvdel av 2018 deltok 30 pasienter på den sykepleierdrevne hjerteskolen.

Helgelandssykehuset Sandnessjøen er lokalsykehuset til rundt 27 000 mennesker. Sykehuset har hatt et opplæringstilbud til pasienter med hjerteinfarkt eller annen hjerte- og karsykdom, men få har benyttet seg av denne hjerteskolen.

– Det er ikke bare på grunn av at pasientene ikke vil komme. Rutiner for innkalling har vært for dårlige, og vi har hatt en del logistiske utfordringer på sykehuset, sier Fjellsøy. Få transportmuligheter og lang reisevei har også gjort det vanskelig for mange av pasientene å delta.

Prosjektstøtte

En hjerteskole skal lære pasientene om sykdommen og gjøre dem i stand til å mestre hverdagen bedre. Fysisk aktivitet, røykestopp, medisiner og kosthold står sentralt. Målet er bedre livskvalitet og helse. Høsten 2017 fikk Fjellsøy tilslag på såkalte etter søknad til Helse Nord innvilget såkornmidler til å starte opp en sykepleierdrevet hjerteskole i Sandnessjøen.

– Vi gjennomførte tre kurs siste halvdel av 2018, og i år arrangerer vi seks. Hvert kurs varer en hel dag. Et av suksesskriteriene for å få pasienter til å komme er å legge hjerteskolen til dager hvor det finnes gode transportmuligheter til og fra Sandnessjøen. Et annet er at vi har hjerteengasjerte sykepleiere som driver tilbudet, forklarer Fjellsøy.

12-ukers treningstilbud

Målet er at hjerteskolen skal være drivverdig og økonomisk bærekraftig også på lengre sikt. På kursdagen får pasientene praktisk treningsveiledning. Fjellsøy og fysioterapeut Anders Jerven har samtidig tatt fatt på oppgaven med et treningsbasert rehabiliteringstilbud som strekker seg over tre måneder. Dette tilbudet starter i år.

– De som deltar på hjerteskolen vil få informasjon om dette tilbudet og oppfordres til å bli med, sier Fjellsøy. Pasientene kan også søkes inn i disse treningsgruppene fra fastleger og leger på sykehuset i forbindelse med innleggelser eller polikliniske konsultasjoner.

Fysioterapeut Anders Jerven skal sammen med sin kollega Guro Toppen ha hovedansvaret for hjertetreningsgruppene i Sandnessjøen. I høst deltok de sammen med Fjellsøy på kurs om trening og testing av hjertepasienter i regi av Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin ved St. Olavs hospital. Nå starter de med treningsbasert rehabilitering etter St. Olavs-modellen.

– Målet er å få pasientene i trening, uansett hvor de bor. Vi har håp om å bygge opp et godt tilbud sammen med frisklivssentralene rundt omkring på Helgeland. De skal vite at sykehuset har gode støttespillere med kunnskap om trening for hjertepasienter, sier Fjellsøy.

Trening på resept

Frisklivssentralene er en del av kommunehelsetjenesten. De møter hjertepasientene med en motiverende helsesamtale., og tilbyr hjelp til å justere levevaner som fysisk aktivitet, kosthold, røyking, alkohol og søvn.

– På Frisklivssentralen i Alstahaug er alle ansatte kurset innen effektiv, forskningsbasert trening for alle pasientgrupper. Vi har 14 års erfaring med trening for hjertepasienter, og i 2017 var 24 hjertepasienter innom, sier spesialfysioterapeut Kari Mentzoni, som leder Frisklivssentralen i Alstahaug kommune.

Det er forskjell på hva de ulike frisklivssentralene på Helgeland tilbyr, og ikke alle kommuner har frisklivssentral. Hjertepasienter fra Alstahaug kommune kan bli henvist til Frisklivssentralen fra sykehuset eller fra fastlege. De kan komme både før og etter at de har deltatt på hjerteskole.

– Treningen foregår i grupper, med individuell tilpasning. Deltakerne kan ha flere reseptperioder på 12 uker i løpet av et år. De kan også fortsette med halvårskort eller årskort, forklarer Mentzoni.

Nytt rehabiliteringstilbud også i Mo i Rana

Også i Mo i Rana kan hjertepasienter se fram til et bedre tilbud fra og med 2019. Den kommunale rehabiliteringstjenesten starter opp med hjertetreningsgrupper.

– Vi planlegger ukentlig oppfølging av pasienter i gruppe, med hovedfokus på trening og treningsanbefalinger. I tillegg vil pasientene få tilbud om teoritimer ca. én gang hver måned, forteller fysioterapeut Marianne Nessan, som sammen med kollega Katrine Fjelldal er ansvarlig for å opprette tilbudet.

Nasjonal gratulasjon

Trening kan gjøre hverdagen enklere og beskytte hjertepasienter mot nye sykehusinnleggelser. Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin ved St. Olavs hospital jobber for å gjøre trening til en like viktig del av behandlingen som medikamenter, og tilbyr råd om hjertetrening til helsepersonell over hele landet.

– Vi vet at andelen hjertepasienter som deltar på hjerteskole og treningsbasert hjerterehabilitering er lavere i Nord-Norge enn i Sør-Norge. Også pasienter utenfor de største byene fortjener et godt tilbud, sier kompetansetjenestens leder Inger-Lise Aamot Aksetøy. 

Trening som medisin vet også at Helgelandssykehuset Mosjøen vurderer å starte opp sykepleierdrevet hjerteskole. Samtidig har det allerede i mange år eksistert et flott tilbud om lengre hjerterehabiliteringsopphold i Sømna kommune helt sør på Helgelandskysten.

– Trening har høyeste anbefalingsgrad i internasjonale retningslinjer for hjertepasienter, men benyttes dessverre altfor sjelden i behandlingen. Vi er glade for å se det sterke engasjementet for hjerterehabilitering blant helsepersonell på Helgeland, sier Aksetøy.