Her deltar 75 % av hjertepasientene på treningsbasert rehab

I resten av landet deltar kun én av fire. Vi oppfordrer nå andre sykehus til å lære av Tønsbergmodellen.

Publisert 17.08.2017
Sist oppdatert 05.10.2021

De som deltar på organisert hjerterehabilitering har bedre kontroll på risikofaktorer som kan føre til at de rammes av ny hjerte- og karsykdom. En ny studie basert på NOR-COR-prosjektet viser at 75 % av koronarpasientene ved Sykehuset i Vestfold deltok på organisert hjerterehabilitering. I Drammen var andelen kun 18 %, mens tall fra andre studier viser en andel på 27 % for hele landet samlet sett. 

Da de ble fulgt opp på et senere tidspunkt, var deltakerne fra Vestfold mer fysisk aktive og flinkere til å ta medisinene sine enn deltakerne i Drammen. De hadde også mindre fedme, rapporterte bedre livskvalitet og færre symptomer på angst, og hadde mindre behov for oppfølging og informasjon om hvordan de skulle håndtere sykdommen.

Studien inkluderer informasjon om totalt 1127 koronarpasienter som ble behandlet ved ett av de to sykehusene i perioden mellom 2011 og 2014, og som ble fulgt opp mellom to måneder og tre år etter behandlingen.

Rehabilitering funker

Forskerne sammenlignet også risikofaktorer mellom de tre fjerdedelene av pasientene i Vestfold som deltok på rehabilitering og den fjerdedelen som ikke deltok. Rehabilitering var forbundet med mer fysisk aktivitet, mer røykeslutt, lavere nivåer av det farlige LDL-kolesterolet, og bedre medikamentetterlevelse. 

Med unntak av for fysisk aktivitet var disse sammenhengene statistisk signifikante også etter justering for andre forskjeller mellom de to gruppene. De som hadde deltatt på rehabilitering rapporterte dessuten bedre fysisk helse enn de som ikke deltok, og mente også i større grad at de hadde fått tilstrekkelig informasjon om sykdommen og framtidig risiko.

Godt utviklet tilbud

Vestfold har et godt utviklet system for å få pasienter til å delta på treningsbasert rehabilitering etter behandling for hjerteinfarkt eller angina, og selve rehabiliteringen skiller seg også vesentlig fra tilbudet i Drammen. Ved Drammen sykehus tilbys pasientene å delta på hjerteskole i én dag og trening i grupper to dager hver uke i seks uker. Ved Sykehuset i Vestfold baserer rehabiliteringen seg i svært stor grad på tverrfaglighet, og inkluderer blant annet motiverende intervju og opplæring, i tillegg til individuell og gruppebasert treningsoppfølging i opptil et halvt år.

Studien understreker dermed ikke bare hvor viktig det er at hjertepasienter deltar på organisert rehabilitering, men også at man er avhengig av et godt rehabiliteringsprogram og et fungerende system for å rekruttere pasienter. Pasientene i Vestfold nådde i større grad de ønskede risikofaktormålene for å hindre ny sykdom enn pasientene i Drammen, og de i Vestfold som deltok på organisert rehabilitering nådde målene i større grad enn de som ikke deltok.

Samtidig var kontrollen på risikofaktorer generelt sett fortsatt dårlig hos hjertepasientene på oppfølgingstidspunktet, noe som viser at det finnes mange barrierer som må brytes for at denne gruppa pasienter skal leve mer i tråd med retningslinjene for å forebygge ny sykdom.

Nasjonal kompetansetjeneste Trening som Medisin har besøkt Sykehuset i Vestfold og latt oss imponerte av hvor effektivt de klarer å fange opp og inkludere hjertepasienter som bør få tilbud om treningsbasert rehabilitering. Basert på besøket og på resultatene av denne studien, ønsker vi nå å fronte Tønsbergmodellen som eksempel til etterfølgelse for andre som driver med organisert hjerterehabilitering i Norge.

Peersen, K., Munkhaugen, J., Gullestad, L., Liodden, T., Moum, T., Dammen, T., Perk, J., & Otterstad, J. E. (2017). The role of cardiac rehabilitation in secondary prevention after coronary events. European Journal of Preventive Cardiology, 2047487317719355.