SMS-hjelp gjorde hjertepasienter mer fysisk aktive

Forskere fra Universitetet i Tromsø og Norsk senter for telemedisin har utviklet et program som kan skreddersy tekstmeldinger og oppmuntre hjertepasienter til å være fysisk aktive. Resultatene er oppløftende!

Publisert 02.11.2016
Sist oppdatert 05.10.2021
En person som holder en telefon

Fysisk aktivitet er svært viktig for å bedre helsa til pasienter som trenes opp etter hjerte- og karsykdom. Internett og mobiltelefon kan være nyttige verktøy for å hjelpe pasienter til å være mer fysisk aktive, men det finnes få nettsider og programmer som både er godt fundert i teorier om atferdsendring og tar hensyn til brukernes egne behov. I et nytt doktorgradprosjekt har forskere ved Nasjonalt kompetansesenter for telemedisin og Universitetet i Tromsø forsøkt å gjøre noe med det.

Motiverende SMS

Forskerne samlet ei fokusgruppe på 11 hjertepasienter ved Skibotn Rehabilitering i Troms, og tilbakemeldingene gikk ut på at programmet måtte være sosialt, motiverende og kunne integreres i hverdagsaktiviteter. I tillegg måtte det bidra med informasjon og gi feedback til deltakerne underveis i opptreninga. Basert på disse svarene og det teoretiske rammeverket fra ulike teoretiske konsepter, utviklet forskerne nettsida ikkegideg.no og et tilhørende diskusjonsforum.

Nettsida gir hver bruker en egen profilside med mulighet til korte innlegg og til å legge inn planlagte aktiviteter. De kan også invitere venner til å bli med på aktivitetene, og disse får da automatisk tilsendt en SMS-invitasjon. Et kvarter før aktiviteten starter blir det sendt ut en automatisk påminnelse. I tillegg blir det sendt ut tekstmelding der brukeren kan bekrefte om aktiviteten er gjennomført, samt legge inn varighet og intensitet. Forskerne lagde også et system som ved hjelp av algoritmer sendte tilpassede SMS-er ut fra hva den enkelte hadde svart på spørreskjemaer de fikk med jevne mellomrom.

Mer aktivitet med SMS-hjelp

For å undersøke effekten av SMS-programmet ble en gruppe på til sammen 69 hjertepasienter ved rehabiliteringssenteret tilfeldig delt i to. Etter at de hadde avsluttet det fire uker lange oppholdet på senteret, fikk den ene gruppa kun tilgang til den generelle informasjonen og forumet på nettstedet, mens de andre i tillegg fikk automatiske, skreddersydde tekstmeldinger ut fra sine behov gjennom hele oppfølgingsperioden.

Bare 19 av de 69 pasientene fortsatte å svare på spørsmål gjennom hele oppfølgingsperioden på tre måneder, noe som gjorde det vanskelig for forskerne å komme til klare konklusjoner. Likevel gjorde de noen interessante funn. Det viste seg at gruppa som fikk SMS-hjelp hadde et høyere selvrapportert aktivitetsnivå enn kontrollgruppa både én og tre måneder etter at de hadde dratt hjem fra rehabiliteringssenteret. Og mens aktiviteten til kontrollgruppa sank gjennom hele denne perioden, økte den fysiske aktiviteten i SMS-gruppa. Forskjellen mellom de to gruppene skyldtes først og fremst at SMS-gruppa gikk mer enn kontrollgruppa, men de gjennomførte også ikke-signifikant mer fysisk aktivitet på moderat og høy intensitet.