Tilpasset trening økte motivasjonen og gav diabetessyke hjertepasienter bedre helse

Forskere ved Norges idrettshøgskole utviklet et treningsprogram der et fokus var å øke den indre motivasjonen til pasienter som både har type 2-diabetes og iskemisk hjertesykdom. I løpet av året økte pasientene som fulgte programmet sin motivasjon og sin fysiske aktivitet betraktelig, noe som også førte med seg betydelige helsegevinster sammenlignet med pasienter som ikke fikk det samme tilbudet.

​I EXCADI-studien ble mer enn 100 pasienter med samtidig diabetes type 2 og koronar hjertesykdom tilfeldig fordelt til to grupper. 108 av dem svarte samtidig på et omfattende spørreskjema om motivasjon. Ett år senere svarte de på de samme spørsmålene enda en gang. Det viste seg at de 45 pasientene som hadde blitt fordelt til organisert trening gjennom året hadde økt sin indre motivasjon for fysisk aktivitet mer enn de som hadde blitt fordelt til standardbehandling uten organisert trening.

– Deler av treningsopplegget støttet deltakernes behov for selvbestemmelse, kompetanse og tilhørighet, som er avgjørende for den indre motivasjonen. Resultatene viste at forbedringer på disse områdene hang tett sammen med økning i fysisk aktivitetsmengde, større livsglede og bedre selvopplevd helse i treningsgruppa etter intervensjonen. Vi knyttet også endringer i den indre motivasjonen til vektnedgang og bedre blodsukkerkontroll, sier professor Halgeir Halvari, som er førsteforfatter av studien.

Selvbestemmelse og mestring

Studien baserer seg på den såkalte selvbestemmelsesteorien, hvor nettopp selvbestemmelse, kompetanse og tilhørighet er viktige elementer. Teorien legger vekt på at man bør fremme indre motivasjon, som fører til at man gjør ting fordi man faktisk har lyst til å gjøre dem, i dette tilfellet fysisk aktivitet. Personer som drives av indre motivasjon både presterer og føler seg bedre enn personer som drives av ytre motivasjon, som baserer seg på prinsippene om belønning og straff.

Deltakerne i treningsgruppa ble oppfordret til å delta i gruppebasert trening ved Norges idrettshøyskole to dager i uka. Treningen varte i en time hver gang, og varierte mellom sirkeltrening, spinning og utendørs motbakkeintervaller. Det var også tilbud om rene styrketreningsøkter for de som foretrakk det. I tillegg ble pasientene oppfordret til å trene slik de selv ville på egen hånd i minst 30 minutter hver uke.

Selvbestemmelsesaspektet av indre motivasjon ble blant annet ivaretatt gjennom den store valgfriheten i treningstilbudet. Pasientene opplevde mestring gjennom at aktivitetene ble tilpasset deres eget nivå, og tilhørighet gjennom at trenerne så, hørte og inkluderte hver enkelt pasient i aktivitetene. Andre faktorer som trolig styrket den indre motivasjonen var å gi konstruktive tilbakemeldinger på deltakernes treningsdagbøker, og å gi pasientene kunnskap om hvorfor det er mest optimalt å trene med høy intensitet.

– De lovende resultatene støtter bruk av selvbestemmelsesteorien for å få pasienter som både har diabetes type 2 og koronar hjertesykdom til å bli mer fysisk aktive og få bedre helse, sier Halvari.

Halvari, H., Healey, J., Olafsen, A. H., Byrkjeland, R., Deci, E. L., & Williams, G. C. (2016). Physical activity and motivational predictors of changes in health behavior and health among DM2 and CAD patientsScandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.


Sist oppdatert 05.10.2021