Skrittellere kan øke aktivitetsnivået ved kols

Både styrke- og utholdenhetstrening for overkroppen kan redusere graden av tungpust og gjøre hverdagen lettere for personer med kols. Skrittellere kan motivere til økt hverdagsaktivitet.

Publisert 16.12.2019
Sist oppdatert 07.02.2023
En klokke på et stativ

​​I denne saken oppsummerer vi ny forskning om trening og treningsbasert rehabilitering for pasienter med kols. Alle de omtalte forskningsartiklene ble publisert i oktober 2019.​

Skrittellere gjør at personer med kols går mer

Utdeling av skrittellere i seg selv eller som en del av et lungerehabiliteringsprogram fører til at personer med kols øker aktivitetsnivået sitt. Anerkjente britiske forskere har oppsummert resultatene fra 19 randomiserte kontrollerte studier og publisert funnene i European Respiratory Review.

Datamaterialet inkluderer totalt 1677 pasienter med hovedsakelig mild til moderat grad av kols. De gikk i gjennomsnitt 4365 skritt om dagen da de ble med i studiene. Etter intervensjonsperioden gikk de om lag 1000 skritt mer hver dag.

Men hvordan kan vi introdusere skrittellere for pasientene på en optimal måte? Oppsummeringsstudien indikerer at det kanskje ikke spiller så stor rolle. Det var for eksempel like store forbedringer når skrittelleren ble gitt som eneste intervensjon og i tilfeller der den ble gitt som supplement til vanlig hjerterehabilitering. Det var heller ikke avgjørende hvor ofte forskerne gav deltakerne nye mål for antall skritt per dag, hvor lenge intervensjonsperioden varte, eller om deltakerne fikk personlig oppfølging ansikt til ansikt eller ikke.

Samtidig indikerer artikkelen at rene skrittellere kan være mer effektive for å øke aktivitetsnivået enn mer avanserte akselerometre som måler mer generell bevegelse og fysisk aktivitetsnivå. Dessuten viser metaanalysen at man kan forvente størst framgang i antall skritt hos de som allerede går mest fra før av, og at det kan ha mindre hensikt å gi skrittellere til personer med kols som i utgangspunktet går mindre enn 4000 skritt om dagen.

Armstrong, M., Winnard, A., Chynkiamis, N., Boyle, S., Burtin, C., & Vogiatzis, I. (2019). Use of pedometers as a tool to promote daily physical activity levels in patients with COPD: a systematic review and meta-analysis. European Respiratory Review, 28(154). 

Trening for overkroppen reduserer tungpust

Både styrke- og utholdenhetstrening for overkroppen kan redusere graden av tungpust og gjøre hverdagen lettere for personer med kols. Data fra totalt 15 randomiserte kontrollerte studier viser at personer med kols som trener overkroppen kan forvente lavere grad av utmattelse og større treningstoleranse enn de som dropper slik trening.

Det er thailandske forskere som har publisert en oppdatert meta-analyse om effekten av ulike former for overkroppstrening ved kols. De har inkludert studier med minst 16 treningsøkter totalt sett og minst tre hver uke. Totalt 514 pasienter deltok i de 15 inkluderte studiene, hvor personer som trente overkropp ble sammenlignet med kontrollgrupper som enten ikke trente i det hele tatt eller gjorde øvelser for beina.

Effektiv utholdenhetstrening

Fem studier så på effekten på tungpust som følge av kondisjonstrening for overkroppen, for eksempel armsykling eller enkle øvelser med baller eller erteposer. Resultatene viser at slik trening reduserer tungpust. Åtte studier inkluderte styrketrening, og også her fant forskerne effekt på tungpust. Bare en studie har undersøkt effekten av kombinert kondisjons- og styrketrening for overkroppen hos personer med kols. I denne studien var det en klar trend til redusert tungpust etter intervensjonen, men kvaliteten på dokumentasjonen ansees som lav.

Forskerne fant tilsvarende resultater da de vurderte effekten av overkroppstrening på overkroppsfunksjon og treningstoleranse. Også utmattelsessymptomer kan påvirkes med overkroppstrening, men her var de gunstige effektene bare signifikante for utholdenhetstrening og kombinert styrke- og utholdenhetstrening – ikke for styrketrening alene.

Effektivt ved alvorlig kols

Det er derimot usikkert om overkroppstrening egner seg til å bedre livskvaliteten. Samleanalysene til forskerne gir ikke-signifikante funn både for overkroppstrening generelt og spesifisert som enten utholdenhets- eller styrketrening.

Åtte av de inkluderte studiene fokuserte på pasienter med alvorlig grad av kols. Overkroppstrening viste seg å være effektivt for å redusere graden av tungpust ved alvorlig kols, mens analysen ikke kunne påvise tilsvarende effekt i studiene med pasienter med mild eller moderat grad av kols.

Kruapanich, C., Tantisuwat, A., Thaveeratitham, P., Lertmaharit, S., Ubolnuar, N., & Mathiyakom, W. (2019). Effects of Different Modes of Upper Limb Training in Individuals With Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Annals of Rehabilitation Medicine, 43(5), 592-614.