Tidlig rehabilitering forlenger livet etter akutt kols-forverring

Ny forskning innen trening som medisin for personer med kols viser at rehabilitering bør starte tidlig etter akutt forverring, og at det er helt avgjørende å delta på mange nok treningsøkter for å ha optimal effekt.

Publisert 07.12.2018
Sist oppdatert 10.12.2018
En mann som går i en tunnel

I denne saken oppsummerer vi ny forskning om trening og treningsbasert rehabilitering for pasienter med kols. Alle de omtalte forskningsartiklene ble publisert i september 2018.

Tidlig rehabilitering forlenger livet etter akutt kols-forverring

Treningsbasert lungerehabiltering som starter tidlig etter akutt forverring av kols halverer risikoen for tidlig død og nye sykehusinnleggelser. De danske forskerne bak den nye meta-analysen anbefaler derfor at overvåket rehabilitering starter allerede mens pasientene er innlagt eller senest fire uker etter at de er skrevet ut fra sykehus.

Nye retningslinjer fra European Respiratory Society anbefaler at man ikke starter tidlig rehabilitering før pasientene er skrevet ut av sykehuset, ettersom en studie har antydet at det kan være forbundet med risiko å starte for tidlig. I den studien trente imidlertid pasientene videre på egen hånd etter utskrivning, og de danske forfatterne argumenterer derfor for at disse retningslinjene ikke bør gjelde for overvåket trening.

Den nye analysen tar for seg de 13 randomiserte, kontrollerte studiene som har sett på effekten av tidlig, overvåket lungerehabilitering for denne pasientgruppa, og inkluderer totalt 634 deltakere. Stor forbedring i helserelatert livskvalitet og gangfunksjon var andre gunstige effekter av rehabiliteringen.

Ryrsø, C. K., Godtfredsen, N. S., Kofod, L. M., Lavesen, M., Mogensen, L., Tobberup, R., Farver-Vestergaard, I. F., Callesen, H. E., Tendal, B., Lange, P., & Iepsen, U. W. (2018). Lower mortality after early supervised pulmonary rehabilitation following COPD-exacerbations: a systematic review and meta-analysis. BMC pulmonary medicine, 18(1), 154.

Flere økter, større forbedring

Åtte treningsøkter reduserte tungpust og flere andre symptomer hos pasienter med kols. Etter henholdsvis 16 og 24 øker var forbedringene enda større. Derfor anbefaler forskerne at lungerehabilitering bør gå over minst 16 økter.

Studien fra Taiwan inkluderer 43 pasienter som alle deltok på lungerehabilitering i tre måneder. De trente på sykehuset i 40 minutter to dager i uka og ble testet før perioden og deretter hver måned. Symptomer på kols, helserelatert livskvalitet, kondisjon, muskelstyrke, blodtrykk og en rekke andre mål på helse forbedret seg mer etter to til tre måneder med rehabilitering enn etter kun én måned.

Lan, C. C., Yang, M. C., Huang, H. C., Wu, C. W., Su, W. L., Tzeng, I. S., & Wu, Y. K. (2018). Serial changes in exercise capacity, quality of life and cardiopulmonary responses after pulmonary rehabilitation in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Heart & Lung, 47(5), 477-484.

Gangtrening med metronom gav mer effektivt pustemønster

Kols-pasienter som hadde trent i tre måneder basert på takten fra en metronom pustet mer effektivt enn før treningsperioden. Tidligere studier har tydet på at intensiteten på treningen må være høy for at pustemønsteret til personer med kols skal bli bedre, men den nye italienske studien tyder på at også moderat trening kan ha god effekt.

De 16 deltakerne som fullførte studien gikk på 60 % av sin maksimale ganghastighet i 30 minutter fire dager hver uke. Gangfrekvensen fulgte takten til en individuelt tilpasset metronom pasientene hadde fått med seg hjem. Etter treningsperioden var pustefrekvensen redusert, og mengden luft som ble pustet inn og ut for hver pustesyklus hadde økt.

Bernardi, E., Pomidori, L., Cassutti, F., & Cogo, A. (2018). Home-Based, Moderate-Intensity Exercise Training Using a Metronome Improves the Breathing Pattern and Oxygen Saturation During Exercise in Patients With COPD. Journal of cardiopulmonary rehabilitation and prevention, 38(6), E16-E18.

Uklare treningseffekter på betennelse hos eldre med kols

En liten studie fra Brasil viser gode forbedringer i gangkapasitet, livskvalitet og pustemuskelfunksjon hos sju eldre pasienter som deltok på treningsbasert lungerehabilitering i et halvt år. Studien så også på en rekke markører for betennelse før og etter treningsperioden, men konkluderer med at nivåene av bare en av dem hadde endret seg i gunstig retning.

Vieira, F. C., Pereira, D. S., Costa, T. B., Souza, R. C., Castro, C. M., de Andrade, A. D., & de Melo Marinho, P. É. (2018). Effects of a Long-term Pulmonary Rehabilitation Program on Functional Capacity and Inflammatory Profile of Older Patients With COPD. Journal of cardiopulmonary rehabilitation and prevention, 38(5), E12-E15.