Regionalt kompetansesenter for smittevern (RKS)

Regionalt kompetansesenter skal samordne smittevernarbeidet, stimulere til aktivitet og fremme fagutvikling i det regionale helseforetakets helseinstitusjoner. Senteret skal også yte sakkyndig hjelp til andre helseinstitusjoner i det regionale helseforetaket, herunder smittevernrådgivning, overvåking, kompetansehevende tiltak for personell, forskning og oppklaring av utbrudd i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Bilde av blåe bakterier som ser ut som cheesedoddles.

Blå stavbakterier. Foto: colourbox.com

koronavirus

Her finner du lenker til filmer og e-læringskurs som er relevante for helsepersonell i forbindelse med Covid-19-pandemien, samt lenker til dokumenter fra Helse Midt-Norge RHF om beskyttelsesutstyr.

For informasjon om det nye koronaviruset SARS-CoV-2, sykdom (Covid-19), utbredelse samt råd til helsepersonell og publikum, henviser vi til Folkehelseinstituttets temaside

Relevant opplæringsmateriell

Film: Avkledning og påkledning ved gjenbruk av smittefrakk

Film: På- og avkledning ved påvist smitte Covid-19

Film: Ambulansepersonell – prehospital håndtering av pasienter med smitte, med spesielt fokus på Covid-19Film: Avkledning av dress for ambulansepersonell og ev. andre

Plakat: Avkledning av smittevernutstyr – dress med hette


E-læring: Håndhygiene 
E-læring: Basale smittevernrutiner E-læring: Isolering E-læring: Teknisk desinfeksjon

Beskyttelsesutstyr: rasjonell bruk og gjenbruk

Råd for gjenbruk av visir og beskyttelsesbriller Helse Midt-Norge (pdf)

 Regionalt kompetansesenter for smittevern: regionalt.smittevern@stolav.no

Portrettbilde av Bjørn Waagsbø
 

Bjørn Waagsbø

Overlege med særlig ansvar for antibiotikastyring i RKS
Tlf: 72 82 53 91
E-post: Bjorn.waagsbo@stolav.no


Portrettbilde av Siv Anita Kvaal

Siv Anita Kvaal

Regional smittevernrådgiver
Telefon: 904 71 957
E-post: siv.anita.kvaal@stolav.no


Foto av Anita Wang Børseth
  

Anita Wang Børseth

Regional smittevernrådgiver. 
Ledende SME (fagekspert smittevern) i Helseplattformen.
Mob: 482 59 090
E-post: anita.borseth@stolav.no


Nicola Isabelle Kols

Seksjonsleder - Overlege smittevern
Telefon: 948 17 269
E-post: nicola.isabelle.kols@stolav.no


Smittevernplan for Helse Midt-Norge skal definere strategiske mål for smittevernarbeidet i regionen, samt tilrettelegge for et smittevern med høy faglig standard i samsvar med lover, forskrifter og overordnede føringer.

Regional smittevernplan for Helse Midt-Norge 2016-2020 (revidert 2022)
ROPS – Regionalt opplæringsprogram i Helse Midt-Norge


Tuberkulosekontroll i Helse Midt-Norge

Tuberkulosekontrollen har som viktigste formål å hindre smitteoverføring, først og fremst gjennom tidlig diagnostikk og effektiv behandling av pasienter med smittsom tuberkulose, uten at det dannes resistente bakteriestammer.

Tuberkulosekontrollprogram (PDF)

Tvangsvedtak/hastevedtak

Kommunelegen og vakthavende infeksjonsmedisinske overlege ved sykehus i helseregionen kan sammen treffe hastevedtak etter §§ 5-2, 5-3 og 5-8 hvis hensynet til smittevernet tilsier at vedtaket blir fattet.


 

Tuberkulosekoordinatorer i Helse Midt Norge

Se oversikten fra Folkehelseinstituttet


Forskrift om tuberkulosekontroll

§ 2-4. Tuberkulosekontrollprogrammet til det regionale helseforetaket skal ivareta alle nødvendige rutiner for tiltak og tjenester som det regionale helseforetaket er ansvarlig for etter spesialisthelsetjenesteloven og smittevernloven.

Forskrift om tuberkulosekontroll

Regional fagplan for pandemi og smittevernberedskap ved alvorlig smittsom sykdom er delplan til Regional helseberedskapsplan og Regional smittevernplan.

Regional fagplan for pandemi og smittevernberedskap ved alvorlig smittsom sykdom 

Det ses fortsatt en økning i forekomst av flere typer antibiotikaresistente mikrober på landsbasis og regionalt. De største utfordringene for sykehusene på dette området akkurat nå, er bærerskap med MRSA (meticillinresistente gule stafylokokker), VRE (vankomycinresistente enterokokker) og bakterier med ESBL (ekstendert spektrum betalaktamase). Arbeidet med å redusere fremvekst og spredning av resistente mikroorganismer prioriteres, bl.a. gjennom antibiotikastyringsprogram i sykehus.

Regional retningslinje for antibiotikastyring i Helse Midt-Norge (PDF)

Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus

E-læringsprogram om Antibiotikabruk i sykehus

E-læringsprogram om antibiotika i helsetjenesten for sykepleiere

Ta e-læringskurset her! Som ansatt har du direkte tilgang til kurset, bare klikk på Start kurs. Vil du ha tilgang utenfra IKT-systemene i spesialisthelsetjenesten, må du velge Logg på og deretter logge inn ved hjelp av MINID eller BANKID. (Du må ha norsk personnummer for å gjøre dette). Når kurset er gjennomført, registreres det i Læringsportalen.

Antibiotika.no, et felles nettsted for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS)

Ta e-læringskursene i smittevern her! Som ansatt har du direkte tilgang til kursene, bare klikk på Start kurs. Vil du ha tilgang utenfra IKT-systemene i spesialisthelsetjenesten, må du velge Logg på og deretter logge inn ved hjelp av MINID eller BANKID. (Du må ha norsk personnummer for å gjøre dette). Når et kurs er gjennomført, registreres det i Læringsportalen. 


 

Basale smittevernrutiner

Håndhygiene

Isolering

MRSA

Preoperative rutiner smittevern

Teknisk desinfeksjon

Preoperativ håndhygiene

Forebygging av blodsmitte i helsetjenesten

Aseptisk teknikk

Norovirus
Antibiotika i helsetjenesten, kurs for sykepleiere (helse-midt.no)

Antibiotikabruk i sykehus (helse-midt.no)


Film: Påkledning av beskyttelsesutstyr ved kontaktsmitte

Film: Avkledning av beskyttelsesutstyr ved kontaktsmitte

Film: Påkledning av beskyttelsesutstyr ved dråpesmitte

Film: Avkledning av beskyttelsesutstyr ved dråpesmitte

Film: Avkledning av dress for ambulansepersonell og ev. andreRegional retningslinje for antibiotikastyring i Helse Midt-Norge

I henhold til regjeringens Handlingsplan mot antibiotikaresistens, er alle helseforetak pålagt å opprette et antibiotikastyringsprogram med et antibiotikateam til å lede prosessen mot mer rasjonelt forbruk av antibiotika. Denne regionale retningslinjen beskriver strategier for antibiotikastyring i Helse Midt-Norge. Retningslinjen bør ligge til grunn for å utarbeide lokale initiativ til antibiotikastyringselementer i egnede avdelinger og enheter.
Les retningslinjen her
Fire medisinflasker

Regional retningslinje for dekontaminering og lagring av fleksible endoskop for spesialisthelsetjenesten

Helse Midt-Norge har utarbeidet et program for kvalitet og pasientsikkerhet som er en del av en nasjonal satsing. Et av programmets overordnede mål er å øke pasientsikkerheten ved å redusere pasientskader. Pasientskader er blant annet helsetjenesteassosierte infeksjoner.Det foreligger ikke nasjonale retningslinjer for dekontaminering av fleksible endoskop, kun faglige anbefalinger innen gastroenterologi. Derfor har fagpersoner fra smittevern og sterilsentralmiljøet, i samarbeid med fagpersoner i endoskopmiljøet ved sykehusene i Helse Midt-Norge, utarbeidet en felles faglig retningslinje for dekontaminering og lagring av fleksible endoskop for å hindre helsetjenesteassosierte infeksjoner og bedre pasientsikkerheten knyttet til endoskopiske undersøkelser ved sykehusene i Helse Midt-Norge.
Les retningslinjen her.
Bilde av et koloskop, en lang svart slange.
Sist oppdatert 07.07.2023