Regionalt senter for helsetjenesteutvikling

Innovasjon

Innovasjonsrådgivere er pådrivere for innovasjon som bidrar til bedre pasientbehandling.Ideene kan være knyttet til produkter, tjenester og prosesser. Vi skal bidra til økt innovasjonskultur ved St. Olavs hospital gjenom rådgivning, prosessveiledning og synliggjøring av innovasjonsaktivitet.

Illustrasjon av en lyspære.


KOMPETANSE

RSHU har i dag to rådgivere som har et hovedfokus for innovasjon ved St. Olavs hospital. Begge har utdanning og lang erfaring innen brukersentrert tjenestedesign tilknyttet både kommune- og spesialisthelsetjenesten. De har 15 års erfaring fra helseinnovasjon ved SINTEF. I tillegg har innovasjonsrådgiverne jobbet lenge med digitale helsetjenester, noe som er videreført til St. Olav.

KJERNETEAM

Portrettfoto av Jarl Reitan

Jarl Reitan

Telefon: 922 24 653
E-post:jarl.kare.reitan@stolav.no

Kompetanse

Tjenestedesign, brukersentrert design, designledelse, eHelse, medisinsk avstandsoppfølging. Sivilingeniør og tjenestedesigner fra NTNU i Trondheim og Tekniske universitet i München. Erfaring fra brukersentrert design i næringslivet og offentlig sektor. Har siden 2004 jobbet særskilt med innovasjon i offentlig sektor i SINTEF, avdeling Helse. Siden 2010 ledet forskningsgruppe Design, som har en særskilt satsing mot innovasjon i offentlig sektor

Designledelse, og ledelse av større innovasjonsprosjekter er et av kjerneområdene. Designledelse handler om å lede et prosjektarbeid til en ny innovasjon, som har de foretrukne kvaliteter som løser et gitt behov i markedet. Har de senere årene ledet mange store prosjekter som omhandler innovasjon i offentlig sektor. De fleste av de er knyttet til kommunal helsesektor. Har også ledet større kompetanseutviklingsprosjekter som Veikart for velferdsteknologi og Velferdsteknologiens ABC, begge finansiert av Helsedirektoratet og KS.

Arbeidsområder i RSHU

Tjenestedesign, utvikling av pasientforløp, brukerkartlegging, innovasjonsledelse, medisinsk avstandsoppfølging.

Publikasjoner​

Portrettbilde av Kristine Holbø

Kristine Holbø

​Telefon: 402 17 189
E-post: kristine.holbo@stolav.no
 

Kompetanse

Tjenestedesign og brukersentrert design i helsesektoren. Er utdannet sivilingeniør i produktdesign ved Institutt for Design, NTNU. Har nylig levert en phd innen brukersentrert design med fokus på involvering av personer med demens i designprosessen. Har jobbet i avdeling Helse i SINTEF siden 2004, de siste årene som seniorforsker. Dette har gitt en bred erfaring med prosjektarbeid og ledelse av innovasjonsprosjekter i helsesektoren, med særlig vekt på eHelse og medisinsk avstandsoppfølging. 


Arbeidsområde i RSHU

Regional ressurs- og kompetanseperson innen innovasjon og tjenestedesign. Bidrar med tjenestedesign på ulike nivåer i helseforetakene; i strategiarbeid, i kunnskapsutvikling og i medisinsk avstandsoppfølging og andre aktuelle innovasjonsprosjekter.


Sist oppdatert 25.05.2023