Farmakogenetiske analyser - CYP1A2

Nyere kunnskap viser at det ikke lenger er grunnlag for å anbefale genotyping av CYP1A2 for å kunne forutsi enzymaktivitet eller dosebehov av legemidler som metaboliseres via CYP1A2. Vi har derfor tatt bort genotyping av CYP1A2 fra analysepakken «CYP-panel» f.o.m 01.03.24.

Enzymaktiviteten til CYP1A2 er i hovedsak påvirket av ikke-genetiske faktorer. Variasjon i aktiviteten til CYP1A2 kan føre til økt eller redusert metabolisme av legemidler. For eksempel vil røyking (men ikke snusing) føre til økt aktivitet pga. enzyminduksjon, mens inntak av kaffe (koffein) og visse legemidler (f.eks. fluvoksamin) kan føre til nedsatt enzymaktivitet. Flere studier har vist at det ikke er betydelige forskjeller i metabolismen av olanzapin og klozapin basert på genotypen av CYP1A2.

Det kan undersøkes for én genvariant, *1F, som gir økt induserbarhet av CYP1A2 hos røykere. Det er imidlertid ikke vist at *1F-varianten påvirker økningen i metabolismen av klozapin eller olanzapin av CYP1A2 hos røykere (og heller ikke hos ikke-røykere) i klinisk betydningsfull grad. Dette skyldes både at ikke-genetiske faktorer påvirker CYP1A2-aktiviteten, samt at legemidlene også delvis metaboliseres via andre enzymer. Derfor anbefales heller bruk av serumkonsentrasjonsmåling av aktuelt legemiddel for å veilede dosejustering.

 

Indikasjon for prøvetaking

I spesielle tilfeller å vurdere grad av induserbarhet av CYP1A2-aktivitet hos røykere for legemidler som i hovedsak metaboliseres av CYP1A2.

For en komplett liste over legemidler som brytes ned av CYP1A2, se her: https://www.legemiddelhandboka.no/G6.1/Tabeller​ 
 
Det analyseres for følgende variant i DNA:
Variant som gir økt enzymaktivitet:
*1F (c.-163C>A), rs 762551
 
Hvis denne varianten ikke påvises, angis resultatet som *1
 
Referansesekvens: NM_000761.3
 

Aktuelle lenker

Sist oppdatert 24.04.2024