Farmakogenetiske analyser - CYP3A4

​For CYP3A4 er det ikke påvist genvarianter som gir like stort endring i enzymaktivitet som for andre CYP-enzymer. Det er flere årsaker til dette: For det første spiller omgivelsesfaktorer en større rolle for enzymaktiviteten til CYP3A4 enn for andre enzymer. For det andre er varianter i andre gener, gener som regulerer CYP3A4-aktiviteten, viktigere enn varianter i selve CYP3A4-genet. Disse andre genvariantene er foreløpig dårlig kartlagt. Sist men ikke minst bidrar også det nær beslektede enzymet CYP3A5 i større eller mindre grad til å bryte ned legemidler som metaboliseres av CYP3A4.

Det er derfor i de aller fleste tilfeller lite nyttig å gentoype for CYP3A4 når det gjelder å kunne forutsi rett dosering på individnivå for et legemiddel som brytes ned av CYP3A4.

For CYP3A4 undersøkes for én variantallel som gir nedsatt enzymaktivitet. For de legemidlene som i størst grad er avhengig av CYP3A4 for å bli metabolisert, kan forekomsten av denne varianten i gjennomsnitt bidra til i størrelsesorden 20-40 % lavere nedbrytningshastighet, og tilsvarende høyere plasmakonsentrasjon, sammenlignet med individer som ikke har denne varianten.

Indikasjon for prøvetaking

Bivirkninger ved lave doser eller høy serumkonsentrasjon i forhold til dosen ved bruk av noen legemidler som metaboliseres av CYP3A4, som ciklosporin og takrolimus. Eventuelt kan det også være aktuelt å teste før oppstart med disse legemidlene. I slike tilfeller bør resultatet fra CYP3A4-gentypingen vurderes sammen med resultatet fra CYP3A5-genotypingen. Vi analyserer alltid for begge genene samtidig.
 
For en komplett liste over legemidler som metaboliseres av CYP3A4, se her: https://www.legemiddelhandboka.no/G6.1/Tabeller
 
 

Det analyseres for følgende variant i DNA:

 
Variant som gir nedsatt enzymaktivitet:
*22 (c.522-191C>T; 15389C>T)
 
 
Hvis denne varianten ikke påvises, angis resultatet som *1
 
Referansesekvens: NM_017460.5;  NG_008421.1
 
 
 

Aktuelle lenker 

Sist oppdatert 29.11.2023