Brukerhåndbok medisinsk mikrobiologi

Dyrkning

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Dyrkning utføres med bruk av Cystin Heart Agar i tillegg til konvensjonelle medier.  For ikke-sterile prøvematerialer (sårsekret, halsprøver) benyttes i tillegg Cystin Heart Agar med antibiotikatilsetning. Oppvekstkulturer verifiseres som F. tularensis med real-time PCR. Alle oppvekstkulturer resistenstestes med agargradientmetodikk i henhold til anbefaling i WHO Guidelines on Tularemia med brytningspunkter fra Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). F.tularensis type B (alle subspecies unntatt subspecies tularensis) er klassifisert som smittefaregruppe 2, mens F. tularensis type A (subspecies tularensis) er klassifisert som smittefaregruppe 3 (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1358).

Aktuelle prøvematerialer
•Aspirat fra lymfeknute og lesjoner (ulceroglandulær, glandulær og orofaryngeal sykdom)
•Penselprøve fra sårsekret ved synlige lesjoner (ulceroglandulær og oculoglandulær sykdom)
•Luftveisprøver: farynxpensler, BAL, trachealaspirat, sputum, pleuravæske (respiratorisk, orofaryngeal og tyfoidal sykdom)
•Biopsier fra lymfeknute (ulceroglandulær, glandulær, orofaryngeal sykdom).
•Autopsimateriale: synlige abscesser, lymfeknuter, lungevev, lever, milt, spinalvæske og beinmarg.
•Spinalvæske: cerebral tularemi forekommer meget sjelden, men ved mistanke kan spinalvæske sendes for PCR og dyrkning (viktig med stort volum).

NB:
Det er opp til hvert enkelt laboratorium om de ønsker å gjøre primærdiagnostikken ved dyrkning selv eller sende direkte til referanselaboratoriet for både dyrkning og direkte PCR.

Sist oppdatert 21.12.2023