Avdeling for klinisk farmakologi

Endret referanseområde for digitalisglykosider i serum

Som ledd i nasjonalt harmoniseringsarbeid endres referanseområdet i serum for digoksin og digitoksin.

Publisert 19.02.2019
Sist oppdatert 19.01.2024

​Grunnet ulikheter i avrundingspraksis ved omregning fra masseenheter til molare enheter, har laboratoriet ved St. Olavs hospital operert med marginalt videre referanseområder (0,6-1,3 nmol/L for digoksin og 8-16 nmol/L for digitoksin) enn resten av landet (hhv. 0,6-1,2 nmol/L og 8-15 nmol/L).
Det er ikke noen grunn til å tro at denne minimale forskjellen har noen vesentlig klinisk betydning. Vi har likevel besluttet å endre referanseområdene til 0,6-1,2 nmol/L for digoksin og 8-15 nmol/l for digitoksin, i tråd med praksis i resten av landet.

Ta kontakt med avdelingen på telefon 72 82 91 00 eller e-post klinisk.farmakologi@stolav.no ved spørsmål.