Laboratoriemedisinsk klinikk

Informasjon i forbindelse med oppstart av Helseplattformen

29.03.2023
Viser til sak av 05.12.2022 og 19.12.2022 under, angående fragmentert forsendelse og visning av laboratoriesvar til eksterne kopimottakere. Testingen av ny løsning tok dessverre lenger tid enn planlagt, men den 15. mars ble den endelig satt i produksjon. 

Løsningen består i at vi har satt opp et slags digitalt filter på utsiden av laboratoriedatasystemet, som fanger opp enkeltkomponentene (for eksempel natrium og kalium og kreatinin) etter hvert som de sendes elektronisk ut fra laboratoriet. Filteret "holder på" komponentene i et visst tidsrom eller inntil alle komponenter er kommet inn i filteret. Da slippes komponentene ut, samlet. Hos dere på mottakersiden vil dette oppføre seg som om komponentene var på en samlet rekvisisjon, som før, eller tilnærmet likt som før. 

Dette betyr at Helseplattformen-aktører nå kan sende kopisvar til fastleger utenfor Helseplattformen som tidligere, og at disse vil vises i fstlegens journalsystem. 

Vi ber om at dere tar kontakt dersom dere har spørsmål eller dersom dere fortsatt skulle oppleve å motta fragmenterte kopisvar fra laboratoriene. 


​Alle leger ved St. Olavs hospital har tilgang til å se alle laboratorieanalyser som er utført ved sykehuslaboratoriene i Helse Midt-Norge. Det er derfor ikke nødvendig å sette sykehuslege som kopimottaker dersom det kun handler om å gjøre prøvesvaret tilgjengelig for vedkommende. Eksempel: Analyser utført på laboratoriet i Ålesund for et legekontor i Ålesund, er tilgjengelig for en nevrolog på St Olavs hospital i Trondheim, uten at denne trenger settes i kopi. Hvis det derimot er ønskelig at sykehuslegen også skal få prøvesvarene til signering i sin innkurv, må legen og avdelingen legges inn som kopimottaker ved rekvirering.


Pasienter som følges opp ved sykehusets poliklinikker får av og til beskjed om å ta blodprøver hos egen lege før neste gang de skal på kontroll på poliklinikken. Vanligvis kommer disse pasientene til legekontoret medsendt utfylt papir-rekvisisjon. Denne rekvisisjonen erstattes nå av en papirutskrift fra Helseplattformen. Utskriften beskriver hvilke analyser som er forordnet og hvilke prøverør det er nødvendig å ta. Se bilde under. Legekontoret trenger ikke gjøre annet enn å ta prøvene, merke prøverørene med pasientidentitet, notere prøvetakingstidspunkt på utskriften, og sende prøvene og utskriften til laboratoriet. På utskriften er det også en tabell hvor legekontoret kan skrive inn resultater hvis det er rekvirert analyser som utføres på legekontoret (f.eks. senkning eller urinstiks).

OBS: Dere må ikke rekvirere analysene selv i eget system med egen rekvirentkode (f.eks. IHR eller papirrekvisisjon). Da vil ikke sykehuslegen motta prøvesvarene som forventet. Dere kan eventuelt legge til lege ved legekontoret som kopimottaker dersom det er ønskelig.

Legekontor som benytter Helseplattformen kan, dersom de selv ønsker, hente opp bestillingen i Helseplattformen og håndtere prøvetakingen derfra, på lik linje med kontorets egne forordninger. Eller de kan ta prøvene og sende inn med utskriften, som forklart over. Se også informasjon publisert i Labnytt nr. 3 sept. 2022. ​

Papir utskrift  med hvilke analyser som er forordnet og hvilke prøverør det er nødvendig å ta - bilde

​Trondheim kommune har nå tilgang til laboratorieforordninger som er lagt inn fra sykehus. Dette betyr at dersom en pasient har vært på en sykehuspoliklinikk og det er ønsket at pasienten skal få tatt prøver før neste konsultasjon på sykehus, kan prøvetaker (for eksempel kommunalt legekontor) hente opp denne forordningen i Helseplattformen og dokumentere prøvetakingen på samme måte som sine egne forordninger. Eventuelt kan eget skjema benyttes, som pasienten har med. Les mer om prøvetaking ved legekontor i brukerveilederne (krever Helseplattformen tilgang: HV-123-002) og (HV-123-001).

Trondheim kommune kan nå forordne prøver til patologi elektronisk. Prosedyrene (cervixcytologi, generell cytologi,histologi og obduksjon) blir lagt på preferanselisten der øvrige laboratorieanalyser allerede ligger. 

Vi minner om hvor viktig det er at all forordning av laboratorieanalyser (nå også patologi) skjer elektronisk (og ikke på papir) innad i Helseplattformen. Laboratorielogistikken i Helseplattformen flyter svært godt dersom alle trinn dokumenteres elektronisk i løsningen. Papir-rekvisisjoner fungerer ikke like godt, da dette genererer mye ekstraarbeid og også kan medføre feil. Se mer om dette i denne lille informasjonsvideoen.

Merk at Avdeling for patologi får nytt rekvirentregister med Helseplattformen. Vi ber om at alle rekvirenter (utenom offentlige sykehus) påfører HER-Id på rekvisisjonen.

Det arbeides med å få på plass en elektronisk rekvireringsløsning som skal erstatte IHR (Interaktiv henvisning og rekvirering). Arbeidet har dessverre blitt forsinket på grunn av samtidig innføring av Helseplattformen. Så snart den nye løsningen er på plass vil den tilbys til rekvirentene i regionen. Vi er klar over at dette er spesielt viktig for de som benytter EPJ-systemer som ikke støtter IHR. 
19.12.2022
Viser til sak av 05.12.2022 under, angående fragmentert forsendelse og visning av laboratoriesvar til eksterne kopimottakere. 

Hemit har utarbeidet en løsning som samler og datogrupperer de elektroniske kopisvar-meldingene før de går ut til kopimottaker gjennom Norsk Helsenett. I påvente av at den nye løsningen blir ferdig testet og klar for bruk har vi oppfordret Helseplattformen-rekvirenter til å holde «kopi til fastlege»-bruken til et minimum når det rekvireres laboratorieanalyser, og heller benytter e-melding for å varsle om viktige prøvesvar når disse foreligger. Spesielt viktig er bestillingene som inneholder mange enkeltanalyser, slik som rusmiddeltesting. Vi har derfor informert særskilt til Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St Olavs hospital og helsestasjonene i Trondheim kommune om å holde «kopi til fastlege»-bruken til et minimum. 

Fastleger må likevel påregne at det fortsatt, inntil ny løsning er på plass, vil kunne komme kopisvar som nå når fastlege og/eller rekvirent vurderer det som nødvendig å sende kopi.​​​​05.12.2022

Etter innføring av Helseplattformen (HP) ser vi en utfordring knyttet til visning av laboratoriesvar hos eksterne mottakere, nærmere bestemt laboratoriesvar der forordningen er opprettet INNENFOR Helseplattformen, men som skal i kopi til mottakere UTENFOR Helseplattformen. Eksempler:
  • Labforordning opprettes ved Trondheim legevakt (bruker HP), og laboratoriesvar går i kopi til fastlege (bruker ikke HP)
  • Labforordning opprettes ved kommunal helsestasjon (bruker HP), og laboratoriesvar går i kopi til fastlege (bruker ikke HP)
  • Labforordning opprettes på poliklinikken ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin på St. Olav (bruker HP), og laboratoriesvar går i kopi til Lade Behandlingssenter og/eller fastlege (bruker ikke HP)
  • Labforordning opprettes på endokrinologisk poliklinikk ved St. Olav (bruker HP), pasienten tar prøver hos fastlege (bruker ikke HP), som setter seg som kopimottaker på bestillingen.

På grunn av ulik teknisk arkitektur i bestillingene innenfor og utenfor HP erfarer vi at disse kopisvarene til mottakere utenfor Helseplattformen fragmenteres på en uheldig måte: Hver analysekomponent i bestillingen sendes til kopimottaker som om det var en egen rekvisisjon. Dette medfører at kopimottakerne får svært mange meldinger til signering, og at labsvarene kan presenteres på en suboptimal måte.

Vi arbeider med å finne en løsning på dette, og vil informere så snart det er på plass. Informasjon blir da å finne på samhandlingssiden for informasjon til fastleger​
Vi presiserer at utfordringen med fragmenterte labsvar kun gjelder kopisvar, og at hovedrekvirentene får labsvar sendt og presentert på den samme måten som tidligere, både innenfor og utenfor Helseplattformen.

Patologisvar er ikke berørt av dette, og kan sendes i kopi som før.

Dersom du har spørsmål ta kontakt med: LMK Servicetorget (72 57 32 00, post.lab@stolav.no).
Lenke til vår hjemmeside: https://stolav.no/lab​
Sist oppdatert 29.03.2023