Avdeling for klinisk farmakologi

Kan prøvesvaret være feil?

Avdeling for klinisk farmakologi er underlagt strenge kvalitetskrav, og gjør sitt ytterste for å levere korrekte prøvesvar. Analysevirksomheten overvåkes ved hjelp av både interne og eksterne kontrollrutiner. 


Hvis du som prøvegiver mener at det er noe galt med et prøvesvar som er analysert ved vårt laboratorium, anbefaler vi at du tar kontakt med den som har bestilt analysen, for eksempel fastlegen. For vanlige (medisinske) prøver kan vi ikke motta klager på prøvesvar direkte fra den som har avlagt prøven.

Hvis den som har bestilt analysen henvender seg til oss med spørsmål om et prøvesvar kan være feil, vil vi først gå gjennom det aktuelle prøvesvaret. Dette omfatter en kontroll av at selve analysen er riktig utført, og en kontroll av at fortolkningen av analyseresultatet er riktig. Dersom vi ikke finner noen feil, og vi fortsatt har prøven lagret hos oss, vil vi gjøre en ny analyse av prøven. Vi oppbevarer vanlige (medisinske) prøver i 4 uker etter analyse. Resultatet av en eventuell ny analyse vil rapporteres til den som har bestilt analysen.

I noen tilfeller, der analyseresultatet kan få alvorlige juridiske konsekvenser for den det gjelder, benyttes såkalte sanksjonære prøver. Hvis det er tatt slike prøver, har den som avla prøven rett til selv å klage på analyseresultatet. Dersom prøvegiver ønsker å klage direkte til laboratoriet, må det i så fall gjøres skriftlig. Vi anbefaler likevel at klagen går via den instansen som har bestemt at prøvetakingen skal gjennomføres. Sanksjonære prøver oppbevares i 6 måneder etter analyse. 

Resultatet av gjennomgangen og eventuelt den nye analysen vil rapporteres til den som har bestilt prøven. Dersom gjennomgangen skulle avdekke noen feil fra vår side vil vi gjennomgå årsaken til feilen og iverksette tiltak for å hindre at lignende feil oppstår igjen.
Sist oppdatert 27.10.2022