Avdeling for klinisk farmakologi

Måling av antihypertensiva i serum for kontroll av medikamentetterlevelse

St. Olavs hospital og Oslo universitetssykehus har i samarbeid kommet frem til felles referanseområder for serumkonsentrasjonsmålinger av antihypertensiva. På bakgrunn av dette gjøres nå mindre justeringer av referanseområdet for en rekke av disse stoffene.

Publisert 19.02.2019
Sist oppdatert 19.01.2024

​Avdeling for klinisk farmakologi har siden 2016 tilbudt konsentrasjonsmåling av 21 ulike antihypertensive legemidler i serum. Den viktigste indikasjonen for slike analyser er å kontrollere medikamentetterlevelse. Mange pasienter med høyt blodtrykk når ikke behandlingsmålet til tross for intensiv medikamentell behandling, og det er kjent at en stor andel av disse pasientene ikke tar medisinene som forskrevet. Dette kan være vanskelig å avdekke uten et objektivt mål på om pasienten har tatt medikamentet. Studier viser at leger i liten grad klarer å forutsi hvilke pasienter som har redusert medikamentetterlevelse. Like fullt er dette viktig å få klarlagt, siden tiltakene man setter inn vil være helt forskjellige avhengig av om pasienten har en ekte terapiresistens eller en såkalt pseudoresistens som skyldes mangelfullt medikamentinntak. Prøve til serumkonsentrasjonsmåling bør tas uanmeldt, for eksempel i forbindelse med en rutinekontroll. Negativt prøvesvar, eventuelt funn av uventet lav konsentrasjon i forhold til dose, vil kunne indikere problemer med etterlevelsen.

For å kunne trekke sikre konklusjoner om manglende etterlevelse er det nødvendig med kunnskap om forventet serumkonsentrasjon ved jevnlig inntak av vanlige doser. De klinisk farmakologiske avdelingene ved St. Olavs hospital og Oslo universitetssykehus har i et samarbeidsprosjekt beregnet farmakokinetisk baserte referanseområder for antihypertensiva. På denne bakgrunnen endrer vi nå de tidligere, foreløpige referanseområdene for en rekke av disse stoffene. Referanseområdene gjenspeiler forventet serumkonsentrasjonsspenn hos pasienter som bruker vanlige doser i hypertensjonsbehandling, når prøven er tatt medikamentfastende (12-24 t etter siste dose). Dersom prøven tas kortere tid etter prøvetaking, vil funn like fullt tjene som en bekreftelse på at pasienten har inntatt medikamentet, men serumkonsentrasjonen vil da ofte være høyere enn referanseområdet. Manglende funn av legemiddelet i serum gir sterk mistanke om mangelfull etterlevelse. Uventet lave konsentrasjoner (under referanseområdet) kan skyldes uregelmessig inntak, men i enkelte tilfeller også genetisk betingete avvik i legemiddelmetabolismen.

Se mer utfyllende informasjon om serumkonsentrasjonsmåling av antihypertensiva på vår hjemmeside www.stolav.no/farma. Ta kontakt med avdelingen på telefon 72 82 91 00 eller e-post klinisk.farmakologi@stolav.no ved spørsmål.