Ny Avdeling for medisinsk genetikk ved Laboratoriemedisinsk klinikk fra 1.1.2017

Fra 1.1.2017 blir medisinsk genetikk opprettet som egen avdeling ved Laboratoriemedisinsk klinikk, Avdeling for medisinsk genetikk (AMG). Inga Bjørnevoll er konstituert som avdelingssjef for den nye avdelingen.

Helene Roberts
Publisert 29.12.2016
Sist oppdatert 19.01.2024

​Medisinsk genetikk som spesialitet ved St. Olavs Hospital hadde 20 års jubileum i år. Laboratorievirksomheten startet opp i 1996 og den kliniske virksomheten startet opp høsten 2000. Medisinsk genetikk ble i 2002 vurdert til å være for liten til å fortsette som egen avdeling og ble slått sammen med Avdeling for patologi.

Fram til 2013 ble den medisinsk genetiske virksomheten drevet og utviklet av en stab med dedikerte sekretærer, genetiske veiledere, bioingeniører og molekylærgenetikere, med faglig støtte fra spesialister i medisinsk genetikk ved søsteravdelingen; Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin (MGM), Haukeland Universitetssykehus. Rekrutteringen av spesialister i medisinsk genetikk har tatt tid, men fra høsten 2013 og fram til begynnelsen av 2016, har avdelingen fått 3 spesialister i medisinsk genetikk, samt en lege i spesialisering. MGM på Haukeland er fortsatt formelt utdanningssted for leger i spesialisering i medisinsk genetikk, men en pågående prosess om godkjenning som gruppe II utdanningssted kan bety at leger i spesialisering kan får godkjent deler av den kliniske praksisen her ved St. Olav.

AMG har ansvaret for og yter medisinsk-genetiske helsetjenester på et høyt internasjonalt kvalitetsnivå til innbyggerne i Helseregion Midt-Norge med et befolkningsgrunnlag på rundt 700 000. Virksomheten er kjennetegnet ved en tett integrering mellom klinikk og laboratorium for å utrede, diagnostisere og følge opp sjeldne genetiske sykdommer og syndromer. Fagområdet er i rask endring, basert på ny sekvenseringsteknologi som muliggjør test av alle de genetiske variantene til et menneske i én prøve. Genetisk utredning blir i økende grad en del av all diagnostisering og er viktig i utviklingen av persontilpasset medisin. Det forventes at raskt økende kunnskap om variasjon i arvestoffet skal få stor innvirkning på medisinsk praksis i fremtida.