Avdeling for klinisk farmakologi

Øyeblikkelig hjelp-analyser

I noen tilfeller kan det være aktuelt å rekvirere analyser av legemidler, rusmidler eller andre kroppsfremmede stoffer som øyeblikkelig hjelp. Det kan for eksempel dreie seg om forgiftninger der analyseresultatet har viktige konsekvenser for diagnostikk eller behandling, terapimonitorering ved immunsuppressiv behandling av transplanterte, behandlingssvikt ved antiepileptisk behandling eller status epilepticus, og enkelte problemstillinger i forbindelse med avrusning.

Innenfor vanlig arbeidstid mandag-lørdag kan vi i utgangspunktet tilby hele analyserepertoaret som øyeblikkelig hjelp.

På kveldstid og i helger tilbyr vi et begrenset antall analyser som kan utføres som øyeblikkelig hjelp: Metanol, etylenglykol, ciklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus, litium, valproat, fenytoin, fenobarbital, digoksin og digitoksin. Dette tilbudet er i hovedsak myntet på prøver fra St. Olavs hospital, men vi utfører også analyser ved behov fra andre sykehus i helseregionen såfremt analysetilbudet ikke finnes på eget sykehus.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp-analyse gjelder følgende:

  • Vakthavende lege ved Avd. for klinisk farmakologi (AKF) skal alltid kontaktes, enten via sentralbord (728) 29100 på dagtid eller døgnbetjent vakttelefon 917 06 522.
  • Når øyeblikkelig hjelp-analyse er avtalt med vakthavende lege:
    • Sykehusinterne prøver rekvireres elektronisk, og prøven sendes som vanlig med rørpost til Felles prøvemottak. Avdeling for klinisk farmakologi vil besørge transport videre. Avdelinger som ikke er tilknyttet rørpostsystemet må besørge rask transport til Felles prøvemottak ev. direkte til Avdeling for klinisk farmakologi på annen måte.
    • For eksterne prøver (fra andre sykehus, institusjoner eller primærhelsetjenesten) må levering avtales i hvert enkelt tilfelle.
  • Svar foreligger vanligvis innen 2-3 timer etter at prøven er ankommet vår avdeling.

Ta kontakt med avdelingen på telefon 72 82 91 00 eller e-post farmakologi@stolav.no ved spørsmål angående bruk av analysen og fortolkning av prøvesvar.

Sist oppdatert 22.03.2024