Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Rekvirering av analyser

Avdeling for medisinsk biokjemi

​Bestilling av rekvisisjoner

Primærhelsetjenesten

Papirrekvisisjoner bestilles på eget skjema.

St. Olavs Hospital

Papirrekvisisjoner bestilles hos St.Olavs Driftsservice, Logistikk og forsyning, bestillingsnummer: 808282.

Utfylt rekvisisjon er å betrakte som en kontrakt mellom rekvirent og laboratorium for bestilling av analyser. Laboratoriet utfører de analyser som er avmerket av rekvirent. Endring av rekvirerte analyser kan forekomme ved uoverensstemmelse mellom mottatt utfylt rekvisisjon og tilgjengelig prøvemateriale. Alle endringer loggføres og rekvirent informeres. Tilleggsrekvirering er mulig hvis prøvematerialet ikke er blitt for gammelt eller har blitt kastet (det oppbevares vanligvis i tre virkedager etter mottak).

I noen tilfeller vil avdelingens leger finne at det er medisinsk indisert å utføre supplerende undersøkelser av prøvematerialet. Et slikt eksempel er at vi supplerer med immunfiksering når det ved vanlig proteinelektroforese av serum eller urin oppdages en hittil ikke erkjent monoklonal komponent. Hvis rekvirenten ikke har uttrykt at supplerende undersøkelser er uønsket, antar vi at denne framgangsmåten er akseptert.

Pasientens fødselsnummer (11 siffer), navn og adresse, samt rekvirentens navn og kode påføres via rekvirentens eget datasystem, dersom et slikt finnes. Dato for prøvetaking og klokkeslett krysses av i egne avkrysningsrubrikker. Rekvisisjonene skal leses maskinelt, vær derfor nøye med at skriften er av god kvalitet og at avkryssingene er korrekte. Skrifttypen skal være Times New Roman eller Arial størrelse 12. Ved manuell utfylling av rekvisisjon bruk svart eller blå kulepenn. Feil avkrysset analyse må fjernes med korrekturlakk. Det er også viktig at alle personopplysninger kommer innenfor definerte felt på rekvisisjonen. 

Dersom det skal rekvireres analyser som står på baksiden av rekvisisjonen eller i den elektroniske brukerhåndboka under «Analyser og undersøkelser», skriv analysenavn under «Andre analyser».

Medisinsk vurdering kan rekvireres. Det må i så fall formuleres et spørsmål på bakgrunn av kliniske opplysninger.

Kopi av svarrapport kan sendes til andre leger. Dette bestilles ved å krysse av i eget felt. Navnet på lege og tilhørende legekontor/avdeling til kopirekvirent må angis.

Det må angis på rekvisisjon hvilken nasjonalitet pasienten har (EHICnr på rekvisisjon). For pasienter fra nordiske land må det angis hjemstedsadresse med postnummer. Er pasienten fra EØS-land, skal det angis om vedkommende har EØS-dokumentasjon. Er pasienten flyktning eller asylsøker, angis dette på rekvisisjonen.

Avdelinger ved St. Olavs hospital og andre rekvirenter som benytter Helseplattformen som pasientjournalsystem bestiller prøver elektronisk i Helseplattformen. Prøvens prioritet, vanlig eller haster, samt om det ønskes kopisvar til fastleger utenfor Helseplattformen angis ved bestilling. Medisinsk vurdering fra en av laboratoriets leger kan bestilles. Det må medfølge et spørsmål på bakgrunn av kliniske opplysninger. 

For pasienter som skal ta prøve ved AMB sine prøvetakingspoliklinikker vil bestillingen hentes frem fra pasientens journal og ferdigstilles av personalet som utfører prøvetakingen. Det må gis informasjon til pasienten om at han/hun må kunne identifisere seg ved prøvetakingen. Dersom prøver skal sendes til annet laboratorium, bestilles den aktuelle sendeprøven i Helseplattformen. «Sendeprøve» og type prøvemateriale vil være en del av analysenavnet. I tillegg må det fylles ut rekvisisjon til det aktuelle laboratoriet prøven skal sendes til. 

Rekvirenter tilhørende sykehus i Helse Nord-Trøndelag eller Helse Møre og Romsdal bestiller prøver elektronisk i LAB RoS inntil overgang til Helseplattformen. 
Enkelte legekontor har anledning til å bestille blodprøver elektronisk via IHR eller HP Link. IHR avvikles ved utgangen av 2023. For mer info om HP Link, se https://hplink.no/.​

Når prøver bestilles i Helseplattformen og prøvetaking skal utføres hos pasientens egen fastlege eller annet eksternt prøvetakingssted, benyttes skjema «Prøvetaking hos fastlege». Skjemaet skrives ut automatisk når man i forordningsbildet velger kategori «Prøvetaking hos fastlege». 

Papirrekvisisjoner benyttes ved IT-stans. Fødselsnummer (11 siffer), navn og avdelingskode påføres ved bruk av pasientetikett fra datasystemet til St. Olavs hospital. Dato for prøvetaking og klokkeslett krysses av i egne avkrysningsrubrikker. Ved manuell utfylling av rekvisisjon bruk svart eller blå kulepenn. Det er avkrysningsrubrikker for rutineanalyser (vanlig) og for øyeblikkelig hjelp analyser. Dersom det skal rekvireres analyser som står på baksiden av rekvisisjonen eller i den elektroniske brukerhåndboka under «Analyser og undersøkelser», skriv analysenavn under «Andre analyser».

Ofte mottar vi fra primærhelsetjenesten rekvisisjoner hvor det er bedt om analyser som ikke utføres ved vårt laboratorium. Vi er behjelpelige med å videresende prøven dersom vi finner ut hvilket annet laboratorium som utfører aktuell analyse og prøvematerialet samtidig er holdbart. Vi gjør oppmerksom på at dersom en slik videreforsendelse medfører store ekstrakostnader i form av transportutgifter utover Postens vanlige takster, ser vi oss nødt til å be rekvirentene selv ta denne kostnaden. Dette vil gjelde prøver som for eksempel må sendes til utlandet. Rekvirentene vil i slike tilfeller bli kontaktet av oss før forsendelse.

Dersom rekvirenten i primærhelsetjenesten skifter arbeidssted, er det meget viktig at Laboratoriemedisinsk klinikk får beskjed ved å fylle ut ​dette skjema​ eller på telefon 725 73200. Det er ikke nok at endringene skrives på rekvisisjonene. 
Sist oppdatert 09.10.2023