Rettstoksikologiske analyser

Avdeling for klinisk farmakologi

​Rettstoksikologi omfatter analyser av legemidler, rusmidler og andre stoffer der analysesvaret kan ha strafferettslige konsekvenser. Dette kan dreie seg om toksikologiske funn i rettslige obduksjonssaker, mistenkte seksuelle overgrep og andre straffesaker. I tillegg til selve analysesvaret gjøres det også en tolkning på bakgrunn av den kunnskap som finnes om de påviste substansene, eventuelt sammenholdt med omstendighetene som foranlediget prøvetakingen.

Ved vår avdeling utføres både rettstoksikologiske analyser og fortolkning, og det utarbeides sakkyndige uttalelser for politi- og påtalemyndigheten, retten og eventuelt andre aktører. Analysene utføres i blod, urin, øyevæske, vevsprøver og hår. Det meste av virksomheten foregår i nært samarbeid med Avdeling for patologi og Overgrepsenheten ved St. Olavs hospital HF.

Sist oppdatert 09.03.2021