Avdeling for klinisk farmakologi

Serumkonsentrasjonsmåling av antihypertensiva ved terapiresistent hypertensjon

Avdeling for klinisk farmakologi på St. Olavs Hospital tilbyr serumkonsentrasjonsmåling av et bredt utvalg antihypertensiva, som samlet dekker 95 % av bruken av blodtrykksmedisiner i Norge.

​Klinisk problemstilling og nytteverdi av serumkonsentrasjonsmålinger

Manglende medikamentetterlevelse er en vanlig årsak til at pasienter ikke når behandlingsmålet ved antihypertensiv behandling. Dette kan imidlertid være vanskelig å avdekke. Undersøkelser har vist at behandlere ofte overvurderer pasientens medikamentetterlevelse.  Flere nyere studier har vist at blodprøver (serumkonsentrasjonsmålinger) kan være nyttige for å avdekke manglende etterlevelse og dermed nå behandlingsmålet.

Antihypertensiva som inngår i serumkonsentrasjonsanalysen ved St. Olavs Hospital

 

Bilde

 

 


Figuren under viser et forslag til bruk av serumkonsentrasjonsmålinger som del av en målrettet utredning for å avklare pasientens etterlevelse og eventuell avvikende legemiddelomsetning dersom forhøyet blodtrykk vedvarer til tross for adekvat medikamentell behandling. Modellen er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 18, 2016 .


Forslag til bruk av serumkonsentrasjonsmålinger ved utredning og oppfølging av terapiresistent hypertensjon (Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1514-5)

 

.

 

 

Prøvetaking og fortolkning

Ved ønske om analyse av blodtrykksmidler sendes 1 ml serum. Serumglass uten gel foretrekkes. Ved bruk av serumglass med gel må glasset sentrifugeres og overføres til fordelingsrør før forsendelse. Prøver til analyse av nifedipin må lysbeskyttes (bruk aluminiumsfolie). 

  • Dersom hensikten med prøven er å undersøke om pasienten tar medikamentet eller ikke, kan prøven tas når som helst – medikamentfastende prøve er ikke nødvendig. Manglende påvisning vil da tyde sterkt på mangelfull etterlevelse av behandlingen.
  • Hvis hensikten derimot er å undersøke avvikende legemiddelomsetning, f.eks. ved mistanke om interaksjoner eller uventet sterke bivirkninger, anbefales medikamentfastende prøvetaking, like før neste dose skal inntas – f.eks. om morgenen før morgendosen. Dette gir bedre grunnlag for å vurdere serumkonsentrasjonen opp mot forventede referanseverdier ved bruk av terapeutiske doser. 

 
Bruk vår rekvisisjon​, fyll ut hvilke medikamenter pasienten bruker, og påfør når medikamentene sist ble inntatt. Problemstilling (f.eks. etterlevelse eller spørsmål om bivirkninger, interaksjoner eller avvikende legemiddelomsetning) kan fylles ut i feltet for kliniske opplysninger. Laboratoriet kan da gi en bedre fortolkning av analysesvaret i lys av disse opplysningene. Analysene kan også bestilles elektronisk i Helseplattformen, RoS eller IHR.

​ 

 

 

Sist oppdatert 21.12.2023