Brukerhåndbok medisinsk biokjemi

Utsending av prøveresultater

Avdeling for medisinsk biokjemi

​Med få unntak rapporteres alle analyseresultat via vårt laboratoriedatasystem. Rekvirenten mottar prøvesvar per post, elektronisk eller over telefon. Normalt genereres skriftlige svarrapporter en gang i døgnet, med start kl. 14.30. Rekvirenten kan ringe og få prøvesvar opplest på telefon. Rekvirenten vil bli forsøkt varslet ved ekstremt patologiske svar på en del analyser. Rekvirenten vil bli kontaktet ved korrigering av verifiserte svar.

Dersom du som rekvirent ønsker elektronisk svaroverføring, ta kontakt med HEMIT tlf. 03612. Ved problemer med elektronisk svaroverføring tar du også kontakt med HEMIT.

Prøvesvar sendes elektronisk dersom rekvirenten har elektronisk journalsystem og mottakermuligheter som er kompatible for elektronisk svaroverføring. Som hovedregel skjer elektronisk svaroverføring fortløpende når analyseresultater er verifisert. Unntak fra dette er svarrapportering av analyser som er gruppert sammen for samtidig svarrapportering. Da vil svarrapportering først skje når alle analyser i samme gruppe er verifiserte. Rekvirenter som ikke har mulighet for elektronisk svaroverføring, får skriftlig svarrapport som sendes per post. Kopi av svarrapporten kan sendes til annen rekvirent hvis dette er bestilt.

For hver analyse angis materialkode, analysenavn, svar, enhet og referanseområde. Svar utenfor referanseområdet markeres vanligvis med L (lav) eller H (høy). Analyser som ikke har markering i forhold til referansegrenser: Belastninger, hormoner som er avhengig av spesielle forhold vedrørende prøvetaking (tid, kroppsstilling), legemidler, kvalitative analyser og urinanalyser der referanseområdet er definert per døgn.

Prøvesvar er via "Helseplattformen" tilgjengelig hos rekvirenten så snart svaret er verifisert hos oss. Papirkopi av svarrapporten kan sendes til annen rekvirent hvis dette er bestilt. For hver analyse angis materialkode, analysenavn, svar, enhet og referanseområde. Svar utenfor referanseområdet markeres vanligvis med L (lav) eller H (høy). Analyser som ikke har markering i forhold til referansegrenser: Belastninger, hormoner som er avhengig av spesielle forhold vedrørende prøvetaking (tid, kroppsstilling), legemidler, kvalitative analyser og urinanalyser der referanseområdet er definert per døgn. Akkrediteringsstatus fremkommer ikke på elektronisk svarrapport før overgang til Helseplattformen. Ved spørsmål om akkrediteringsstatus ta kontakt på epost medisinskbiokjemi@stolav.no

Prøvesvar er via "Helseplattformen" tilgjengelig hos rekvirenten så snart svaret er verifisert hos oss. Papirkopi av svarrapporten kan sendes til annen rekvirent hvis dette er bestilt. For hver analyse angis materialkode, analysenavn, svar, enhet og referanseområde. Svar utenfor referanseområdet markeres vanligvis med L (lav) eller H (høy). Analyser som ikke har markering i forhold til referansegrenser: Belastninger, hormoner som er avhengig av spesielle forhold vedrørende prøvetaking (tid, kroppsstilling), legemidler, kvalitative analyser og urinanalyser der referanseområdet er definert per døgn. Akkrediteringsstatus fremkommer ikke på elektronisk svarrapport før overgang til Helseplattformen. Ved spørsmål om akkrediteringsstatus ta kontakt på epost medisinskbiokjemi@stolav.no. ​ 

I laboratoriets brukerhåndbok under Analyser og undersøkelser​ er forventet svartid angitt for alle medisinsk-biokjemiske analyser. Det er gitt opplysninger om hvor ofte analysen utføres og om den kan bestilles som øyeblikkelig hjelp-analyse.

Sykehusets pasienter
Vi har som målsetting at analysesvar på prøver bestilt som øyeblikkelig hjelp skal foreligge innen 1 time fra prøven er ankommet Laboratoriesenteret. Analysesvar på prøver tatt på morgenrunde (hverdager), er vanligvis tilgjengelig i sykehusets datanettverk innen kl. 12.00 (Gjelder analyser som finnes på AMB´s ø-hjelp register).
Tiden som går fra sengeposten har meldt behov for øyeblikkelig hjelp-analyse og til prøven er ferdig analysert, er avhengig av om prøvetakingen utføres av prøvetakere fra Laboratoriemedisinsk klinikk eller av personale på sengeposten. På hverdager kan det ta 1-1,5 time før prøvetaking er utført når øyeblikkelig hjelp-analyser er bestilt til en prøvetakingsrunde. I helger og på natt kan det ta lengre tid.

Hvilket prøvemateriale som er brukt til en analyse rapporteres alltid sammen med prøvesvaret.

​ ​

​Over​​sikt over materialkoder​
Asc-
Ascitesvæske
B-
Blod​

B(aB)-Arterielt blod
B(kB)-Kapillært blod
B(nsB)-Navlestrengsblod
B(vB)-Venøst blod
BALBronkialskyllevæske
Bm-Beinmarg
Di-Dialysat
F-Feces
Ldv-Leddvæske
P-Plasma
Plv-Pleuravæske
PS-Plasma eller serum
S-
Serum
Sp-Spinalvæske
Sv-Svette
U-Urin
X-Uspesifisert materiale

​I en del tilfeller kan en benytte både serum og plasma til bestemmelse av samme komponent. Det betyr at samme analyse kan rapporteres med ulike materialkoder. I de tilfeller der det ikke utgjør noe forskjell om analysen utføres i plasma eller serum, rapporteres analysen sammen med materialkoden PS. For en del vanlige medisinsk-biokjemiske analyser kan dere likevel se at prøvematerialet er plasma for prøver tatt av inneliggende pasienter og pasienter på sykehusets poliklinikker, mens prøvematerialet er serum for prøver tatt utenfor sykehus. Flere komponenter har bedre holdbarhet i serum enn i plasma. Primærhelsetjenesten skal derfor velge serum som prøvemateriale.


Sist oppdatert 09.10.2023