Avdeling for klinisk farmakologi

Yrkeslivstesting

Rusmiddeltesting kan inndeles etter formålet med testingen, som enten er medisinsk eller sanksjonært. Forskjellen på slik testing samt rutiner for hvordan prøvetaking skal utføres er angitt i Helsedirektoratets Prosedyrer for rusmiddeltesting (IS-2231). Rusmiddeltesting i yrkeslivssammenheng følger vanligvis prosedyren for sanksjonære formål, siden analyseresultatet kan danne grunnlag for tiltak overfor den ansatte som i verste fall kan medføre tap av arbeidsplass. Prøver som tas i sammenheng med behandlingstiltak, for eksempel i forbindelse med en individuell Akan-avtale, er ikke nødvendigvis sanksjonære. For mer informasjon om rusmiddeltesting i medisinsk og sanksjonær hensikt viser vi til Rettledning for rusmiddeltesting utgitt av Norsk forening for klinisk farmakologi

Arbeidsmiljølovens kapittel 9 regulerer på et overordnet nivå muligheten til å gjennomføre rusmiddeltesting i yrkeslivssammenheng. Enkelte yrkesgrupper er underlagt egne regler for pliktmessig avhold, og egne forskrifter som regulerer grunnlaget for gjennomføring av rusmiddeltesting. Eksempler på dette er Helsepersonelloven og Vegtrafikkloven. En arbeidsplass hvor rusmiddeltesting er en del av rusmiddelpolitikken, må ha et avtaleverk som regulerer grunnlaget for og gjennomføringen av rusmiddeltestingen. 

Vi bruker egne rekvisisjoner for yrkeslivstesting. Hver enkelt rekvisisjon har et unikt ID-nummer, og er utformet slik at kun rekvirenten har informasjon som muliggjør kobling av ID-nummer og prøvegivers identitet. Det betyr at prøvegivers identitet vil være ukjent for analyselaboratoriet.

Det er derfor viktig at alle våre rekvirenter bruker originale rekvisisjoner til rusmiddeltesting i yrkeslivssammenheng. Rekvisisjon for yrkeslivstesting må bestilles fra avdelingen. Kopierte rekvisisjoner må ikke benyttes på grunn av fare for forveksling av prøver.  

Våre rutiner for yrkeslivstesting bygger på retningslinjer fra den europeiske organisasjonen for yrkeslivstesting, EWDTS.

Prøvemateriale

Analyser til yrkeslivstesting gjøres vanligvis i urinprøver. Grunnen til at det i hovedsak benyttes urin og ikke blodprøver, er at de fleste stoffer har lengre påvisningstid i urin enn i blod. Det er viktig å være klar over at urinprøver, i motsetning til blodprøver, ikke gir informasjon om prøvegivers eventuelle påvirkning på prøvetakingstidspunktet. Dersom det er behov for å ta stilling til om prøvegiver var påvirket, er det mulig å sende inn blodprøve (serum). 

Dersom det er ønskelig å undersøke omfanget av alkoholbruk i tiden før prøvetaking, er det mulig å rekvirere fosfatidyletanol 16:0/18:1 (PEth). I så fall må det sendes inn fullblod i EDTA-rør. 

Det skal alltid sendes inn to prøver av hvert prøvemateriale, altså to urinrør, to serumrør og/eller to EDTA-rør. 

Vårt analysetilbud i yrkeslivssaker

Urin: 

Basispakke i urin inkluderer spesifikk påvisning og konsentrasjonsbestemmelse av de hyppigst brukte rusmidler og vanedannende legemidler eller omdannelsesprodukter av disse. I de fleste tilfeller er disse analysene tilstrekkelige. Følgende er inkludert i basispakken: 

Alkohol (alkoholmarkøren EtG)
Cannabis (THC-syre)
Benzodiazepiner (alprazolam, diazepam, flunitrazepam, klonazepam, nitrazepam, oksazepam, lorazepam, diklazepam, temazepam)
Z-hypnotika (zolpidem, zopiklon)
Opioider (buprenorfin, etylmorfin, fentanyl, heroin, kodein, morfin, metadon, oksykodon,
petidin, tramadol, tapentadol)
Sentralstimulerende midler (amfetamin, efedrin, kokain, ecstasy (MDA/MDMA), metamfetamin, metylfenidat, PMMA)
Andre (ketamin, pregabalin) 

Nye psykoaktive stoffer (NPS) og syntetiske cannabinoider i urin: Dersom man mistenker inntak av syntetiske rusgivende stoffer som typisk anskaffes via internett, er det mulig å bestille analyse av NPS og/eller syntetiske cannabinoider. Slik analyse kan også være aktuelt å etterbestille dersom det er en klar mistanke om rusmiddelinntak uten at noen av stoffene som er omfattet av basispakken påvises. Se egen omtale av NPS for mer informasjon.

Bredt substanssøk i urin er en analysemetode som kan brukes ved mistanke om inntak av stoffer som ikke inngår i basispakken eller NPS-analysen. Metoden kan i prinsippet påvise flere tusen ulike rusmidler og legemidler. Slik analyse kan også være aktuelt å etterbestille dersom det er en klar mistanke om rusmiddelinntak men øvrige analyser ikke har påvist noen rusmidler. Se egen omtale av bredt substanssøk​ for mer informasjon.

Andre analyser i urin: Ved ønske om analyse av GHB, khat, psilocin eller barbiturater, må det krysses av spesifikt på rekvisisjonen. Det er også mulig å krysse av for «andre stoffer» og spesifisere ønsket analyse. Laboratoriet må i så fall kontaktes på forhånd for å avklare muligheten for å utføre den ønskede analysen.

Serum:

Vår generelle anbefaling er å bruke urinprøver ved rusmiddeltesting der det er behov for å dokumentere fravær av rusmiddelbruk. Bruk av serum er aktuelt i de tilfellene hvor det ønskes en avklaring på om prøvegiver var påvirket i tilslutning til prøvetaking eller en aktuell hendelse.  I enkelte tilfeller hvor det er vanskelig å få tatt en overvåket urinprøve, kan serumprøve være et alternativ. Analysetilbudet i serum tilsvarer for alle praktiske formål analysetilbudet i urin. 

EDTA-blod til analyse av PEth: 
Overdreven og risikofylt alkoholbruk kan ha skadelige konsekvenser for den ansattes helse. Det kan påvirke den ansattes og andres sikkerhet og ha betydning for den ansattes tilstedeværelse og jobbutøvelse. Arbeidslivet kan være en god arena for å oppdage og forebygge skadelig alkoholbruk. I arbeidshverdagen kan man raskt fange opp og iverksette tiltak og hjelp til den ansatte. Å ha en policy på arbeidsplassen om alkoholbruk som arbeidstakeren kjenner til gjør det lettere å gripe inn ved mistanke om skadelig bruk av alkohol. 

Alkoholmarkøren PEth kan bidra til å avdekke skadelig bruk av alkohol. Et analyseresultat som viser overforbruk kan være en nyttig inngangsport til dialog med arbeidstakeren. 

PEth dannes i kroppen kun etter inntak av etanol, og er derfor en spesifikk markør for alkoholinntak. PEth har en relativt lang påvisningstid og kan si noe om størrelsen på alkoholkonsumet de siste to til fire ukene før prøvetakingen. 
For PEth-analysen må det sendes inn fullblod på EDTA-rør. Se egen omtale av PEth for mer informasjon.

Bestilling av prøvetakingsutstyr

Prøvetakingssett til yrkeslivstesting finnes i to varianter: 

  1. Prøvetakingssett som inneholder rekvisisjon og prøvetakingsutstyr for urin.
  2. Prøvetakingssett som inneholder rekvisisjon og prøvetakingsutstyr for urin og serum/blod. Dette inneholder også prøvetakingsglass (EDTA-rør) for analyse av PEth. Det er viktig å merke seg at EDTA-rørene har holdbarhetsdato. De andre prøverørene, henholdsvis urin og serum, har ingen holdbarhetsdato. 
Dersom man bestiller flere slike sett, anbefales det at man bestiller flest prøvetakingssett for urin. Vår erfaring tilsier at det ofte er tilstrekkelig å bestille noen få prøvetakingssett som inneholder rekvisisjon og prøvetakingsutstyr for urin og serum/blod. Det er også mulig å få tilsendt ekstra prøveglass ved behov.

Prøvetakingsutstyr kan bestilles på følgende måter: 
- E-post til best.farmakologi@helsemn.no, angi hvilke sett og hvor mange du ønsker å bestille
- Ta kontakt på telefon 72 82 91 00 for bestilling

Prøvetakingsinstruks

Instrukser for prøvetaking og prøveforsendelse er tilgjengelig på våre hjemmesider. 

MRO (Medical Review Officer) 

MRO er en internasjonal betegnelse på en legespesialist, vanligvis en klinisk farmakolog, som er kvalifisert til å vurdere analyseresultat i yrkeslivssaker. Noen internasjonale bedrifter er pålagt å benytte seg av en MRO. Ved Avdeling for klinisk farmakologi har legene detaljert opplæring og godt innarbeidede rutiner i fortolkning av rusmiddelprøver. Analyseresultatet sendes alltid ut etter at det er fortolket av en overlege som er spesialist i klinisk farmakologi. Dersom bedriften eller rekvirenten likevel ønsker MRO-tjeneste, tilbyr vårt laboratorium denne tjenesten. Vi har også avtale om MRO-tjenester ved et eksternt laboratorium dersom det skulle være ønske om en MRO som ikke er tilknyttet laboratoriet.Sist oppdatert 22.03.2024