Desentralisert hjerneslagbehandling gir gode resultater

Lokalsykehus har like god eller bedre behandlingskvalitet for pasienter med hjerneslag enn universitetssykehus.

Publisert 29.01.2020
Sist oppdatert 22.05.2023
Diagram, tidslinje, stolpediagram

Lokalsykehus har like god eller bedre behandlingskvalitet for pasienter med hjerneslag enn universitetssykehus.

I Norge er hjerneslagbehandlingen desentralisert, og pasienter med hjerneslag blir behandlet ved 50 sykehus rundt om i Norge. Nå har forskere fra St. Olavs hospital og NTNU undersøkt om det er forskjeller i behandling og behandlingsresultater mellom universitetssykehus og lokalsykehus. 

Resultatene kommer frem i en vitenskapelig artikkel publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening. 

Informasjon om organisering, personell og ressurser for alle 50 sykehus ble innhentet via en spørreundersøkelse. I tillegg hentet forskerne data fra Norsk hjerneslagregister, der måloppnåelsen for 11 kvalitetsindikatorer i 2015 – 2016 ble registrert.

– Måloppnåelsen på kvalitetsindikatorene tyder på at behandlingen ved lokalsykehusene holder minst like god kvalitet som ved universitetssykehusene, sier Varmdal. 

Universitetssykehusene skåret best på tre kvalitetsindikatorer: andelen behandlet i slagenhet, andelen som fikk trombolytisk behandling og andelen som fikk trombolytisk behandling innen 40 minutter. 

–  Også lokalsykehusene har høy måloppnåelse på disse indikatorene. For alle de andre indikatorene hadde lokalsykehusene lik eller bedre skår, understreker Varmdal.

Sannsynligheten for å være selvhjulpen tre måneder etter behandling, justert for alder og bevissthetsgrad ved innleggelse, var signifikant høyere etter behandling ved lokalsykehus. Å være bevisst ved ankomst til sykehus og yngre enn 75 år ga også høyere sannsynlighet for å være selvhjulpen etter behandling. 

Oppsummert viser studien at slagbehandlingen ved norske sykehus er god. 

– Særlig vil vi trekke fram at godt over 90 % av hjerneslagrammede i Norge blir behandlet i en slagenhet. Slagenhet er det enkelttiltaket som har sterkest dokumentasjon for å kunne bedre overlevelse og grad av funksjonshemming, sier Varmdal.