Pasientinformasjon

Pasient

Alle pasienter med akutt hjerneslag som innlegges i sykehus blir registrert i Norsk hjerneslagregister. Registeret har til hensikt å sikre og forbedre behandlingskvalitet og bidra til å utjevne forskjeller i behandlingen av norske slagpasienter slik at kunnskapsbaserte retningslinjer for slagbehandling blir etterfulgt. Databehandleransvarlig er Folkehelseinstituttet.

Det blir registrert hvilke risikofaktorer som foreligger, hvilke behandlinger som utføres og hvilke behandlingsresultater som oppnås. Ved en slik registrering har vi mulighet til å vurdere kvaliteten på den behandlingen som slagpasienter i Norge får, og vi har mulighet til å finne ut hva som fungerer bra og hva som bør forbedres. Målet med dette er at behandlingstilbudet for slagpasienter skal bli av god og lik kvalitet ved alle sykehus i Norge.

Norsk hjerneslagregister kan også bli brukt til forskning omkring hjerneslag og hjerneslagbehandling for å utvikle mer kunnskap som på sikt kan gi et bedre behandlingstilbud til hjerneslagpasientene.

Opplysninger om enkeltindivider som er fremkommet ved behandling av helseopplysninger, kan ikke automatisk brukes i forsikringsøyemed, av påtalemyndighet, domstol eller arbeidsgiver, selv om du som registrert samtykker.

Opplysninger fra registeret vil bare kunne benyttes i forskningsprosjekter etter godkjenning fra den forskningsetiske komité i hver helseregion, etter tilråding fra Personvernombudet for forskning eller etter tillatelser fra Datatilsynet.

Alle som arbeider med hjerneslagregisteret har taushetsplikt i henhold til Forvaltningsloven § 13 og Helsepersonellovens § 21. Publiserte opplysninger fra registeret vil være i anonymisert form, slik at den enkelte pasient ikke kan identifiseres. Som pasient har du rett til innsyn i alle opplysninger som er registrert om deg.

De pasienter som er med i registeret vil bli kontaktet per telefon ca. tre måneder etter at de fikk hjerneslaget.

Den registrertes rettigheter - FHI​

For mer informasjon om hjerneslag henviser vi til eksterne sider:

Helsenorge.no om hjerneslag

1.1.2012 ble Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser iverksatt som et personidentifiserbart helseregister uten krav om samtykke fra den registrerte (jf. helseregisterloven § 8,3). Norsk folkehelseinstitutt er databehandlingsansvarlig for registeret som består av et basisregister og tilknyttede medisinske kvalitetsregistre innen hjerte- og karsykdom.

Norsk hjerneslagregister er ett av disse kvalitetsregistrene. Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser benyttes i helseovervåkning, forebyggende arbeid, kvalitetsforbedring av helsetjenesten og i forskning.

Alle pasienter som innlegges i sykehus med akutte hjerte- og karlidelser, eller blir operert for karsykdom, kan bli registrert i et kvalitetsregister. Dette er viktig for å kunne sikre kvaliteten på behandlingen. Det registreres hvilke risikofaktorer som foreligger, hvilke behandlinger som utføres og hvilke behandlingsresultater som oppnås. Pasienter registrert i Norsk hjerneslagregister får også etter 3 måneder en oppfølging via telefon, brev eller poliklinikk.

Hjerte- og karregisterforskriften stiller omfattende krav til sikring av informasjonen i registeret. Enhver som behandler helseopplysninger i registeret har taushetsplikt. Alle opplysninger krypteres før de lagres i registeret. Den registrerte har etter helseregisterloven § 21 og § 22 rett til generell informasjon om registeret og til innsyn i de opplysninger som er registrert om seg selv.

Sist oppdatert 25.05.2023