Registerfaglig informasjon

Norsk hjerneslagregister er det nasjonale kvalitetsregister for registrering av pasienter med akutt hjerneslag innlagt i norske sykehus. Registeret er en del av det nasjonale Hjerte- og karregisteret, et fellesregister bestående av et basisregister og tilknyttede medisinske kvalitetsregistre innen hjerte- og karsykdom.

Hjerte- og karforskriften som trådte i kraft 1. januar 2012, gir sykehusene mulighet til å registrere pasienter uten krav om samtykke fra den innregistrerte (jfr. helseregisterloven § 8 tredje ledd). Det vil være en lovpålagt oppgave for alle sykehus som behandler pasienter med akutt hjerneslag å registrere sine pasienter i dette nasjonale registeret (iht. forskriften). Norsk hjerneslagregister er forankret i Helse Midt-Norge RHF, og det nasjonale sekretariatet er tilknyttet St. Olavs hospital. Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for fellesregisteret, og St. Olavs hospital er databehandler.

Norsk hjerneslagregister har som formål å kvalitetssikre/kvalitetsforbedre helsetjenesten for pasienter med hjerneslag gjennom å registrere tjenestene og måle resultater av behandling, prosedyrer og ressursbruk. Dette kan:

 • Avdekke om tjenestene er trygge og virkningsfulle
 • Medvirke til at fagmiljøene kan utvikle et godt tjenestetilbud
 • Være et verktøy for å vurdere egne resultater sammenlignet med andre
 • Utjevne forskjeller og gi rettferdig fordeling gjennom vurdering av ressursbruk
 • Gi grunnlag for klinisk og epidemiologisk forskning 

Norsk hjerneslagregister fikk nasjonal godkjenning av HOD allerede i 2005, men på grunn av store utfordringer rundt personvern og samtykkeplikt fram til Hjerte- og karforskriften trådte i kraft, ble registeret implementert ved alle aktuelle sykehus først i 2012/2013. Registeret har vært i full drift i Helse Midt-Norge og ved enkelte andre sykehus i flere år, men da som lokale behandlingsregistre.

For det enkelte sykehus kan innregistrering i dette nasjonale registeret gi fortrinn i den kliniske praksis. Det gir mulighet til kvalitetssikring via løpende tilgjengelig statistikk og årsrapporter ved eget sykehus/HF, og også via sammenligning på landsbasis. Den elektroniske innregistreringsløsningen er lett tilgjengelig på https://helseregister.no, og det enkelte sykehus vil til en hver tid ha mulighet til å ta ut egne data fra registerets rapportfunksjon. Registerdata vil også gi et godt grunnlag for klinisk og epidemiologisk forskning.

For å sikre høy grad av kompletthet er man avhengig av at registeret er faglig forankret nær de kliniske miljøene. Det er i tillegg en forutsetning at sykehusets ledelse ser viktigheten av å prioritere dette lovpålagte registerarbeidet som et ledd i sykehusets kvalitetsutvikling og kvalitetskontroll.

​For å registrere i elektronisk løsning eller hente statistikk / rapporter i Norsk hjerneslagregister må du søke tilgang til registeret via FALK, dette er endret fra 1. mars 2022. 

Logg inn i registeret på MRS (nhn.no)​ her vil du automatisk få opp en innloggingsportal. Fyll ut søknadsskjemaet og send inn, enkel veileder finnes på Falk (hemit.org). 

Det er viktig at du legger inn e-postadressen ved sykehuset du arbeider. Søknaden godkjennes av registersekretariatet og du vil motta en ny e-post med bekreftelse på gitt tilgang.

Etter å ha søkt og fått innvilget tilgang anbefaler vi at du leser brukermanualen​.

Ved ytterligere spørsmål ta kontakt med registersekretariatet på epost: Norsk.hjerneslagregister@stolav.no​


HELSE NORD RHF

 • Helse Finnmark HF Klinikk Hammerfest
 • Helse Finnmark HF Klinikk Kirkenes
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF Narvik
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF Harstad
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø
 • Nordlandssykehuset HF Bodø
 • Nordlandssykehuset HF Vesterålen
 • Nordlandssykehuset HF Lofoten
 • Helgelandssykehuset HF Mo i Rana
 • Helgelandssykehuset HF Mosjøen
 • Helgelandssykehuset HF Sandnessjøen

HELSE MIDT-NORGE RHF

 • Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Levanger
 • Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Namsos
 • St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim
 • St. Olavs hospital HF, Orkdal Sjukehus
 • Helse Møre og Romsdal HF Kristiansund sjukehus
 • Helse Møre og Romsdal HF Molde sjukehus
 • Helse Møre og Romsdal HF Ålesund sjukehus
 • Helse Møre og Romsdal HF Volda sjukehus

HELSE SØR-ØST RHF

 • Sykehuset Innlandet HF Divisjon Gjøvik
 • Sykehuset Innlandet HF Divisjon Lillehammer
 • Sykehuset Innlandet HF Divisjon Kongsvinger
 • Sykehuset Innlandet HF Divisjon Tynset
 • Sykehuset Innlandet HF Divisjon Elverum
 • Sykehuset Innlandet HF Divisjon Hamar
 • Vestre Viken HF Kongsberg sykehus
 • Vestre Viken HF Ringerike sykehus
 • Vestre Viken HF Bærum sykehus
 • Vestre Viken HF Drammen sykehus
 • Sørlandet sykehus HF Arendal
 • Sørlandet sykehus HF Kristiansand
 • Sørlandet sykehus HF Flekkefjord
 • Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet
 • Oslo Universitetssykehus HF Ullevål sykehus
 • Akershus Universitetssykehus HF
 • Sykehuset Østfold HF Kalnes
 • Sykehuset i Vestfold HF Tønsberg
 • Sykehuset Telemark HF Klinikk Notodden
 • Sykehuset Telemark HF, Skien
 • Diakonhjemmet Sykehus AS
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus

HELSE VEST RHF

 • Helse Bergen HF Voss sjukehus
 • Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssjukehus
 • Stavanger Universitetssjukehus – Helse Stavanger HF
 • Helse Fonna HF Haugesund sjukehus
 • Helse Fonna HF Odda sjukehus
 • Helse Fonna HF Stord sjukehus
 • Helse Førde HF Førde sentralsjukehus
 • Helse Førde HF Lærdal sjukehus
 • Helse Førde HF Nordfjord sjukehus
 • Haraldsplass Diakonale Sykehus


Norsk hjerneslagregister har en nasjonal faglig rådgivingsgruppe med representanter fra de ulike RHF. Gruppen er bredt sammensatt av fagpersoner med stor kunnskap om og interesse for kvalitetsarbeid / registerarbeid. Gruppen består av følgende personer:

Helse Sør-Øst

Arnstein Tveiten     
Sørlandet sykehus Kristiansand   
   
Hege Ihle-Hansen   
OUS Ullevål   

Helse Vest

Halvor Næss   
Haukeland Universitetssjukehus   

Helse Nord

Linn Hofsøy Steffensen 
Universitetssykehuset Nord-Norge

Helse Midt-Norge   

Hanne Ellekjær     
St. Olavs hospital   

Helse Midt-Norge IT   

John Petter Skjetne   
Hemit   

Folkehelseinstituttet   

Janne Dyngeland   
Nasjonalt register over Hjerte- og karlidelser   

Sekretariat   

Hild Fjærtoft   
Nasjonalt sekretariat   
   
Bent Indredavik   
Nasjonalt sekretariat   
   
Randi Skogseth-Stephani   
Nasjonalt sekretariat   

Birgitte Mørch   
Nasjonalt sekretariat   

Brukerrepresentanter       

Roger Amundsen   
Landsforeningen For Slagrammede   
   
Bjørn Bakke
Norsk forening for slagrammede   
   
Ove Hellvik
LHL Hjerneslag   

Sist oppdatert 25.05.2023