Norsk tonsilleregister

Forskning

Søke om data fra registeret 

For å søke om data til forskning fra registeret er det utarbeidet to søknadsskjema. Ett for anonym statistikk, og ett for personidentifiserende data. Disse fylles ut i Word, og sendes på e-post til registeret: tonsilleregisteret@stolav.no Søknaden vil bli behandlet etter gjeldende rutine for utlevering.

Formålet til registeret

Registeret skal være et nasjonalt register som inkluderer alle berørte behandlingsinstitusjoner i landet. Registeret har som mål å øke kvalitet i diagnostikk og behandling av pasienter som tonsilleopereres.

Dette skal først og fremst skje ved:

 • Å bidra til lik praksis hva gjelder indiksjon for tonsilleinngrep
 • Å bidra til lik praksis for når vi bør velge tonsillektomi versus tonsillotomi
 • Å kartlegge forskjeller mellom ulike operasjonsmetoder
 • Å kartlegge postoperative tonsilleblødninger
 • Å kartlegge postoperative infeksjoner
 • Å kartlegge forekomst av smerter etter operasjon og bruk av smertestillende
 • Å bidra til lik praksis hva gjelder ressursbruk, kontroller og oppfølging etter tonsilleinngrep
 • Å dokumentere behandlingseffekt og -varighet
 • Å gi den enkelte behandlende enhet mulighet til å evaluere sin virksomhet
 • Å bidra til økt forskningsbasert kunnskap om inngrepet og behandlingen av aktuelle tilstander
 • Å spre kunnskap i både fagmiljø og befolkning om tilstanden og behandlingsmulighetene
 • Å danne grunnlag for forskning

En systematisk, nasjonal datainnsamling er en forutsetning for å få ny kunnskap om tonsillektomi/tonsillotomi; hvilke kriterier som ligger til grunn for kirurgisk behandling, valg av operativ teknikk og komplikasjoner til behandlingen.

Registeret vil foreslå kvalitetsforbedringsarbeid på grunnlag av eventuelle variasjon av:

 • Indikasjonsstilling for operasjon
 • Praksis for valg av operasjonsmetodene tonsillektomi versus tonsillotomi
 • Postoperative tonsilleblødninger
 • Postoperative infeksjoner
 • Postoperative smerter
 • Behandlingseffekt og-varighet

Nordisk samarbeid

Det er etablert et samarbeid med det svenske tonsilleregisteret. Dette vil utvides til et nordisk samarbeid som inkluderer Danmark og Finland. Det er opprettet en egen Nordisk Fagrådsgruppe. Deler av datasettet vil være likt i de nordiske landene for sammenligning på aggregert nivå. Man ønsker å sammenligne datasett en gang i året, og så snart som mulig igangsette internasjonal forskning basert på de nordiske registrene.

Forskning med bruk av data fra registeret

2023
«Når sykehuset flytter hjem – etter tonsilleoperasjon» er et doktorgradsprosjekt som undersøker hvordan tiden etter dagkirurgisk tonsilleoperasjon oppleves for foreldre/foresatte. Prosjektet er delt inn i tre delstudier hvor det er ønskelig at foreldre/foresatte svarer på spørreskjemaundersøkelser og intervju. Foreldre blir kontaktet for deltakelse i prosjektet basert på deres barns registering i Norsk Tonsilleregister. Prosjektet vil blant annet undersøke hvordan indikasjon for operasjon, operasjonsteknikk- og metode påvirker tiden hjemme etter operasjon. 
Ved spørsmål knyttet til prosjektet, ta kontakt med doktorgradsstipendiat Anne-Sofie Bjørke Skorpen
 
Telefon: +47 484 38 586
 
Sist oppdatert 08.05.2024