På denne siden vises videoer fra tonsillektomier og tonsillotomier

Demonstrasjonsvideoer

Norsk tonsilleregister har mottatt støtte fra Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre (SKDE) for gjennomføring av et kvalitetsforbedringsprosjekt med oppstart høsten 2018. Prosjektets overordnede mål er å redusere antall reinnleggelser pga postoperativ blødning etter tonsilleoperasjoner.

I forbindelse med kvalitetsforbedringsprosjektet ble det tatt videoopptak av tonsilleoperasjoner (tonsillektomier). Hensikten med filmene er å vise hvordan klinikker med god måloppnåelse på indikatoren «Reinnleggelse pga blødning» i Norsk tonsilleregister i 2017 gjennomfører tonsilleoperasjon.

En representant fra 4 utvalgte sykehus har gjennomført en tonsillektomi som har blitt filmet, hvor forskjellige teknikker blir benyttet ved operasjonene.

Alle videoopptak er anonyme, og deltagende pasienter har skriftlig samtykket til videoopptak.

Deltagende sykehus
Måloppnåelse på kvalitetsindikator «Reinnleggelse pga blødning» i 2017
Helse Førde: 0 %
Helse Møre og Romsdal, Ålesund sjukehus: 3 %
Lovisenberg Diakonale sykehus: 2 %
Vestre Viken, Drammen sykehus: 2 %

Filmene anbefales brukt i forbindelse med opplæring av leger i spesialisering (LIS), men kan også brukes av overleger som ønsker å redusere sin andel med «Reinnleggelser pga blødning etter tonsillektomi».

Filmer

Noen viktige observasjoner:
Felles for alle fire sykehus er at tonsillene tas ut kun med kalde instrumenter (elevatorer, disseksjons sug, saks, tupfere) og at det brukes tid, 6 til 12 minutter, på kompresjon/observasjon før en bestemmer seg for tiltak mot blødning.

Førde, Drammen, Lovisenberg - etter kompresjon punktvis diatermi ved behov. Hos Førde bare nødvendig med diatermi på en av sidene.

Ålesund bruker Roeder – binder (sutur) for hemostase ved siden av kompresjon.

Operasjonstid for sykehus som brukte Xylocain med adrenalin, Førde og Ålesund, 14-15 minutter.

Operasjonstid for sykehus som ikke brukte lokalbedøvelse, Lovisenberg og Drammen, 23 -25 min.

Lovisenberg brukte «giljotin» for å frigjøre tonsillen ved nedre pol og saltvann for å skylle rent i munn og nese før avslutning. Drammen holdt tak i tonsillene med to tenger under disseksjonen.

Tonsillotomi gjøres dersom pasienten plages med store tonsiller. De store tonsillene kan føre til søvnproblemer som snorking og pustestopp om natten. Hos enkelte også problemer med å svelge mat.

Tonsillotomi kan gjøres med flere instrumenter, man kan bruke diatermisaks, koblator, skalpell, laser mm.

Videoen demonsterer hvordan tonsillotomi kan gjennomføres med diatermisaks.

1. Gjennomføring av tonsillotomi
2. Gjennomføring av tonsillotomi

Videoen er tatt ved St Olavs hospital i Trondheim.

Sist oppdatert 10.01.2023