Fastleger kan kontakte spesialistene på sykehuset direkte

En samtale mellom henvisende lege og spesialist på sykehuset kan gi raskere avklaring av pasientens situasjon og kortere sykehusopphold. I noen tilfeller er kanskje ikke innleggelse nødvendig.

Christina Yvonne Olsen
Publisert 09.06.2017
Sist oppdatert 27.08.2021

St. Olavs hospital har tilgjengeliggjort en telefonliste med direktenummer til spesialister ved klinikkene på fastlegesidene våre:

Hensikten er å gi henvisende leger mulighet til å søke råd hos spesialist for å avklare om pasienten bør legges inn, eller om det er andre anbefalte tiltak som kan iverksettes.

Må være pålogget helsenettet

Telefonnumrene er kun tilgjengelig for helsepersonell pålogget helsenettet, og er registrert i løsningen til Nasjonalt helsenett sitt adresseregister. Lista er utarbeidet i samarbeid med praksiskonsulentene Lasse Folkvord og Pål Kristiansen. De har anbefalt hvilke spesialiteter det er viktig å kunne søke råd hos når det haster.

Legg inn deres direktenummer

St. Olav ønsker at legekontorene i Midt-Norge også legger inn sitt direktenummer som samhandlingsnummer i sin oppføring i adresseregisteret, i tråd med Direktoratet for e-helse sine krav og veileder (PDF). Det gir sykehuslegene enklere mulighet til å kontakte fastlege for å innhente supplerende opplysninger om felles pasienter, noe som igjen kan gi en raskere avklaring og kortere opphold.

Håpet er at dette sammen med andre tiltak kan bidra til å redusere presset på sykehussengene.