Helsefellesskapet

Fagråd

Her finner du oversikt over fagrådenes ansvarsområder, samt referat og presentasjoner fra fagrådsmøtene.

Fagråd Fagrådsleder
Fagråd pasientsamarbeid

Lars Erik Laugsand

Lars.Erik.Laugsand@stolav.no

Fagråd legesamarbeid

Nina Burkeland

Nina.Annie.Burkeland@stolav.no

Fagråd forebygging, tidlig innsats, helsefremming, læring og mestring

Vegard Strøm

Vegard.strom@afjord.kommune.no

Fagråd akuttmedisinsk kjede og helseberedskap

Christoffer Strøm

christoffer.strom@stolav.no

Fagråd digital samhandling

Trine Hansen

trine.hansen@trondheim.kommune.no

 

Fagrådet skal blant annet ivareta:

 • ​Retningslinje 1 for samarbeid om behandling av pasienter i helsefelleskapet
 • Retningslinje 3 for samarbeid innen psykisk helse, rus og avhengighetsmedisin
 • Retningslinje 4 for samarbeid om barn og unge
 • Retningslinje 5 for samarbeid om svangerskapsomsorg, fødsleshjelp og barselomsorg
 • Retningslinje 6 for samarbeid om kvalitet og pasientsikkert 

Samarbeidsavtale med underliggende retningslinjer

 

Fagrådet skal blant annet:

 • Ivareta retningslinje 8 for samarbeid mellom fastleger og St. Olavs hospital
 • gi råd om vesentlige forhold i ”lege-til-lege-samarbeidet” mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, som ivaretar god kommunikasjon, gode pasientforløp og god utnyttelse av ressursene på begge nivå
 • vurdere forslag om endret oppgavefordeling mellom avdelinger ved St. Olavs 
  hospital og fastleger med tanke på pasientsikkerhet, ressursbruk og om det er forenlig med dagens arbeidsform i sykehus og fastlegepraksis
 • bidra ved utarbeidelse og oppfølging av samarbeidsavtale for LIS1 (tidl. 
  turnuskandidater) og for allmennleger i spesialisering (ALIS)
 • ha oversikt over legerelaterte systemavvik i forhold til samarbeidsrutinene, 
  og være pådriver for at eksisterende avvikssystemer er tilpasset og brukes av leger.
 • være høringsinstans for forslag til standardiserte pasientforløp som involverer 
  både primær- og spesialisthelsetjeneste.
 • bidra til oppdatering og implementering av vedtatte samarbeidsrutiner, samt koordinere arbeidet med nødvendig revisjoner av samarbeidsrutinene

Les mer om fagråd for legesamarbeid

 

Fagrådet skal blant annet:

 • Ivareta retningslinje 9 for samarbeid om forebygging, helsefremming, læring og mestring
 • bidra til implementering av helsefremmende og forebyggende helsetilbud i helhetlige pasientforløp
 • være høringsinstans ved utarbeiding av helhetlige pasientforløp og utvikling av Helseplattformen
 • bidra til å løfte aktuelle kompetanseområder
 • anbefale oppgave- og ansvarsfordeling med grunnlag i pasientsikkerhet, ressursbruk og praktisk gjennomførbarhet
 • etablere et fagnettverk med tilhørende særavtale
 • avklare partnernes informasjons- og veiledningsansvar

 

Fagrådet skal blant annet:

 

 • Ivareta retningslinje 7 for samarbeid om digital samhandling 
 • Sørge for at det organisatorisk og ressursmessig legges til rette for elektronisk samhandling, inkludert oppdatert programvare
 • Bidra og ta initiativ til - samt være høringsinstans for - nye og endrede samhandlingsrutiner
 • Følge opp anbefalte regionale rutiner for drift, overvåking og håndtering av avvik og feil knyttet til elektroniske meldinger
 • Følge opp meldingsansvarligadressene og telefonnummer som sikrer forsvarlig varsling og kommunikasjon ved avvik, feil planlagte og ikke planlagte driftsavbrudd i meldingstrafikken
 • Bidra til gjennomføring av vedtatt handlingsplan for digital samhandling i Midt-Norge
 • Bidrar til og samhandler om forberedelsene til Helseplattformen (ny felles journalløsning for Midt-Norge)

 

Sist oppdatert 22.02.2024