Bachelorutdanning

St. Olavs hospital er et integrert universitetssykehus og har felles arealer og funksjoner med NTNU. Som universitetssykehus legger vi stor vekt på utdanning og utvikling av profesjonelle, samfunnsbevisste og samhandlingsorienterte medarbeidere. Forskning og vitenskapelig dokumentasjon legges til grunn for vår virksomhet.

Utdanninger med praksisstudier ved St. Olavs hospital

Bachelorutdanninger omfatter studier ved høgskoler og universitet hvor studentene har helseforetaket som praksisarena.

Følgende bachelorutdanninger har praksisstudier ved helseforetaket.
Lege, Ernæringsfysiolog, Psykolog, Sykepleier, Bioingeniør, Audiograf, Radiograf, Ortopediingeniør, Ergoterapeut, Fysioterapeut, Vernepleier, Barnevernspedagog, Sosionom.

St. Olavs hospital tilbyr ca. 1500 praksisstudieplasser for bachelorstudenter hvert år.

Spørsmål om praksisstudieplass ved St. Olavs hospital rettes direkte til studiestedene.

Helse Midt-Norge RHF og Høgskolene i Møre og Romsdal, Nord- Trøndelag og NTNU har inngått en regional rammeavtale om samarbeid. Rammeavtalen følges opp av det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge RHF og høgskolene med helse- og sosialfagutdanninger i regionen samt NTNU. Det regionale samarbeidsorganet har utarbeidet en strategi- og handlingsplan for utdanning, som sammen med rammeavtalen, angir satsningsområder og gir føringer for samarbeidet.

Den regionale rammeavtalen danner grunnlaget for de lokale samarbeidsavtaler som inngås mellom høgskole, universitet og de enkelte helseforetak.

For den lokale samarbeidsavtalen mellom NTNU og St. Olavs hospital ligger også avtalepartenes strategiplaner til grunn.  Avtalen er under revisjon.

Sist oppdatert 08.04.2021