Hospitering

Hospitering er i denne sammenheng et tidsavgrenset, opphold i en eller flere enheter ved St. Olavs hospital, der du deltar i enhetens daglige rutiner, men uten å ha selvstendig ansvar.  Hensikten med hospitering kan være kompetanseheving, bedre kjennskap til pasientbehandling, rutiner og bedre samarbeid mellom ulike enheter og nivåer i helsetjenesten.

Hospitering må ikke forveksles med praksisstudier i regi av en utdanningsinstitusjon. 

Hvordan gå fram

St. Olavs hospital mottar mange henvendelser om hospitering fra andre sykehus, andre samarbeidspartnere og kommuner.

Henvendelsen om hospitering rettes til den avdelingen du ønsker å hospitere ved.  

Utenlandske studenter ved partneruniversitet og som ønsker hospitering ved St. Olavs hospital, henvender seg til NTNU.

NTNU.no/studier/cmed/utenlandsopphold


 

 

Sist oppdatert 10.06.2021