Lege i spesialisering i spesialiteten blodsykdommer

Blodsykdommer er faget for deg som har interesser i skjæringspunktet mellom indremedisin, onkologi, immunologi og molekylærmedisin. Faget var tidligere en grenspesialitet av indremedisin og er et fag i rask utvikling. Som LIS3 i blodsykdommer ved St Olavs hospital vil du være ansatt ved avdeling for blodsykdommer. For å oppnå læringsmålene om lymfoide maligniteter er det nødvendig med seks måneders tjeneste ved lymfomseksjonen på Kreftklinikken i tillegg.

Fem leger sititer og ser i hvert sitt mikroskop.

Foto: Geir Otto Johansen, St. Olavs hospital

 

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Avdeling for blodsykdommer St. Olavs hospital utreder og behandler alle benigne og maligne blodsykdommer. Ved avdelingen arbeider fem overleger og tre LIS. LIS deltar i generell indremedisinsk vaktordning døgnet rundt i 14-delt vaktordning. Spesialistene går i bakvakt med tilstedevakt på dagtid i helgene. Som universitetssykehus har vi ansvaret for det meste av Helse Midts behov for tung kjemoterapi for akutte leukemier, autolog stamcelletransplantasjon for myelomatose og lymfomer, og øvrig oppfølging av maligne og benigne blodsykdommer både som lokalsykehus og som universitetssykehus. Vi har tett samarbeid med sentrene for allogen stamcelletransplantasjon i Bergen og Oslo. Vi gjør mye av forutredningen av transplantasjonskandidater og har det vesentlige av oppfølging omtrent fra 30 dager etter transplantasjon. Vi har mye oppfølging for graft vs host disease (GVHD) og har fotoferese-tilbudet til disse pasientene. Spesielt interesserte kandidater oppfordres til å gjøre tjeneste minst tre måneder ved allogentransplantasjonssenter. Avdelingen har ansvaret for drift av 16 sengeplasser fordelt på to sengetun i Gastrosenterets 6. etg samt poliklinikk i 1. etg med en aktivitet på ca 7000 polikliniske konsultasjoner og ca 800 døgnpasienter per år.

Vi har et åpent og diskuterende debattklima og problemmøter daglig. Vi etterstreber å følge fagets front i litteratur og på kongresser, og følger Helsedirektoratets retningslinjer og beslutningsforums avgjørelser. Vi søker fagdirektør dersom dette er nødvendig for å ivareta pasientens behov. Vi etterstreber behandlerkontinuitet mellom sengepost og poliklinikk og har ordninger for at pasientene som er innlagt over lang tid følges opp under ansvar av én spesialist.

Avdelingens leger er involvert i studentundervisning, både som uketjeneste og i forelesninger og seminarer.

LISer vil kunne få oppgaver med utarbeidelse og vedlikehold av avdelingens prosedyrer. Forslag til forbedring av våre rutiner er velkomne. LIS kan få oppgaver i avdelingens undervisningsprogrammer for sykepleiere, fysioterapeuter og andre relevante yrkesgrupper. Gode samarbeidsevner, formidlingsevne, nysgjerrighet og kunnskapstørst er viktig.

Vi har to ukentlige røntgenmøter og ett ukentlig morfologimøte enten rundt mikroskopet på hematologisk poliklinikk eller hos patologene for vurdering av benmargs- og lymfeknute-biopsier.

Vi samarbeider godt og aktivt med avdeling for transfusjonsmedisin og immunologi, medisinsk biokjemi og mikrobiologisk avdeling. Spesielt nevnes nærheten til prøvetakingsenhet og laboratorium for spesiell hematologi i gastrosenteret. Her vil du samarbeide med kompetente bioingeniører som hjelper og støtter deg i forhold til analysetolkning, etterrekvisisjon og prøvesending.

Ved St. Olavs hospital og i Region Midt kan du fullføre alle læringsmål for spesialiteten blodsykdommer. Læringsarenaer for LIS 2 felles indremedisinske læringsmål ved St. Olavs hospital finnes ved følgende enheter ved fire klinikker: Medisinsk klinikk, alle enheter; Klinikk for hjertemedisin, alle enheter; Klinikk for Lunge- og Arbeidsmedisin og Orkdal medisin, ved lungemedisinsk avdeling og Orkdal medisin; Klinikk for akutt- og mottaksmedisin, ved Mottaksavdelingen. Det vil foregå en koordinert rotasjon av LIS 2 mellom disse enhetene en gang hver 6. måned. Det er obligatorisk tjeneste på minst 6 måneder ved Klinikk for hjertemedisin og Lungemedisinsk avdeling; unntaket fra dette er Orkdal medisin hvor man kan gjennomføre hele løpet for LIS 2 indremedisin.

LIS3 må regne med å ha sengepostarbeid i den første delen av tiden, etter hvert mer poliklinikk. På sengeposten vil du gjennom visittgang og vurdering av inneliggende pasienter få trening med behandling av akutte leukemier og komplikasjoner til tung kjemoterapi og autolog stamcelletransplantasjon, smertebehandling, palliasjon og noe utredning. På poliklinikken vil du få erfaring med utredning, behandling og oppfølging av alle akutte og kroniske leukemier, myelomatose, myeloproliferative neoplasier, MDS og stamcelletransplanterte i tillegg til benign hematologi som hemoglobinopatier og dels oppfølging av pasienter med trombose. Praktiske prosedyrer som benmargspunksjon og administrering av intratekal kjemoterapi foregår også på poliklinikken. Vurdering av pasienter med akutte tromboser vil hovedsakelig foregå i akuttmottaket i vaktsammenheng. Tid på hver enhet vil avhenge av hvor langt LIS har kommet i sitt utdanningsløp. Mot slutten av tjenesten er det nødvendig å være bakvakt (du får støtte fra overlege for diskusjoner i denne rollen). Bakvakt gir trening i å vurdere henvisninger, gjøre tilsyn og svare på telefonhenvendelser. For å bli spesialist i blodsykdommer ved St. Olavs hospital på du være seks måneder på Kreftklinikkens lymfomseksjon.
Som nevnt ovenfor kan det være av nytte å ta tre til seks måneders hospitering ved transplantasjonsenhet, selv om det ikke er nødvendig for å oppnå læringsmålene.

Inntil ett år av LIS3 kan gjøres på visse av lokalsykehusene (Ålesund, Molde, Kristiansund, Levanger). Tjenesten på St. Olavs hospital for LIS3 fra lokalsykehus vil ha mer vekt på regionfunksjonene.

 

Tabell over utdanningsløpet

 

Generell introduksjon for vaktarbeidet gis av Medisinsk klinikk. Vi vil innføre deg i hverdagsrutiner på sengepost og poliklinikk. Du bør være godt kjent med Helsedirektoratets handlingsprogram for blodsykdommer før du begynner.

Avdelingen har internundervisning to ganger per uke, hvorav en er i samarbeid med de øvrige hematologiske avdelinger i Helse Midt. Vi har fellesmikroskopering av blod- og benmargsutstryk annenhver uke. Til sammen tilsvarer det ca 70timer/år. I tillegg er det felles internundervisning for de indremedisinske fagområder 2 x 30 minutter pr uke. De fleste læringsmål oppnås gjennom klinisk tjeneste. Teoretiske læringsmål som i liten grad kan oppnås ved klinisk tjeneste blir dekket av internundervisningen. Undervisningsutvalget setter opp egen plan for internundervisning for hvert halvår som skal sørge for at de viktigste temaene i faget dekkes i løpet av en to-års periode. Alle leger deltar i internundervisningen med egne bidrag. LIS har et særskilt ansvar for tema knyttet til teoretiske læringsmål. Spesialistene har særskilt ansvar for tema knyttet til nyheter i faget.

Under tjenesten vil det bli gitt permisjon til deltagelse på obligatoriske kurs.

 

Tre leger sitter og ser i hvert sitt mikroskop.

Foto: Geir Otto Johansen, St. Olavs hospital

 

Medisinsk simulatorsenter ved St Olavs hospital kan tilby simulering og ferdighetstrening i akuttmedisinsk prosedyrer. Det er planlagt å tilby ferdighetstrening i benmargspunksjon på modell (simulering) for LIS2, og tilbudet vil være tilgjengelig også for LIS3 blodsykdommer hvis ønskelig.

Det er stor interesse for forskning i kollegiet og alle fem spesialister har doktorgrad og vi vil kunne veilede for doktorgradsprosjekter. Kandidater som ønsker fast stilling ved avdelingen bør ha forskningskompetanse på dr-gradsnivå. Avdelingen har nær kontakt med myelomatoseforskningsgruppen ved NTNU (IKOM), som er laboratorie- og grunnforskningsorientert. Det er avlagt >20 dr-grader på myelomatose i Trondheim. Det pågår flere kliniske prosjekter i KML og myelomatose der vi også er sponsor for kliniske studier i samarbeid med forskningsstøtten ved St. Olavs hospital. Vi deltar i studier i regi av farmasøytisk industri og akademiske studiegrupper. I tillegg foregår pedagogisk forskning.  Vi håper at lege og forskningssykepleierstaben snart kan utøkes pga økende arbeidsmengde.

LIS hos oss vil kunne få introduksjon til forskningsprosjekter og kunne få hjelp til evt søknader på egne prosjekt. LIS vil være delaktig i inklusjon og oppfølging av pasienter som deltar i kliniske studier.

Felles kompetansemål er ment å fremme god etisk holdning, kommunikasjon og samarbeid med pasienter, kolleger og øvrige ansatte. Dette lærer du først og fremst i det daglige arbeidet. Veiledning, supervisjon med overlege og diskusjoner i våre møter er ment å ivareta dette behovet. I tillegg ønsker vi at du deltar på nasjonalt kurs i administrasjon og ledelse samt RegUts veilederkurs. Vi vil at du deltar på en fellessamling årlig med f.eks. Etisk komite og at du får en oppgave knyttet til forbedringsarbeid. Dette kan f.eks være å se over en eller flere av avdelingens prosedyrer. Vi må hele tiden forbedre prosedyrenes faglige innhold og forankre hos andre yrkesgrupper og samarbeidspartnere i Helse-Midt.

Vi etterstreber god kontinuitet i overlegeansvaret for hvert sengetun. Dette betyr at det til enhver tid er klart hvem som har ansvaret for pasientene som er innlagt. Du og ansvarlig overlege diskuterer pasientenes problemstillinger og det som har generell karakter bør tas opp i problemmøtet for diskusjon og innspill. Sengetunansvarlig overlege har alltid siste ord. Previsitt gjennomføres oftest sammen, mens det ved behov gås felles visitt til pasientene.  På poliklinikken foregår supervisjonen mer ad hoc: LIS diskuterer med pasientansvarlig overlege for den enkelte pasient, med bakvakt eller spesialist som har poliklinikk samtidig. Daglig felles diskusjonsmøte kan også benyttes til å diskutere polikliniske pasienter/problemstillinger av generell interesse.

Ved ansettelsen blir du tildelt veileder, som er en av avdelingens overleger. Veiledning vil bli utført både som individuell veiledning og som gruppeveiledning. Tidspunkt for veiledning føres inn i arbeidsplanen – i dag er dette ført opp i planen for internundervisning ved medisinsk klinikk.

Gruppeveiledning med alle LIS3 ved avdelingen ledet av overlege vil bli gjennomført jevnlig med tema fra egen klinisk praksis og felles kompetansemål. Gruppeveiledning følger egen årsplan samordnet med individuell veiledning, med alternerende individuell- og gruppeveiledning.
Minst to ganger årlig må veileder sammen med LIS oppdatere individuell utdanningsplan og vurdere forventet progresjon opp mot oppnådde læringsmål. Både individuell- og gruppeveiledningen fokuserer på refleksjon over egen praksis.

Fordypningstid inngår i LIS’ tjenesteplan og er ført inn i arbeidsplanen. Vi oppfordrer LIS til å delta på faglige møter nasjonalt og internasjonalt, gjerne med egne bidrag.

For å sikre at du har tilstrekkelig faglig progresjon og tilegner deg nødvendige kompetansekrav, blir det regelmessig vurdering enten ved veileder, supervisører eller evalueringskollegium. Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes og denne oppgaven er delegert til din veileder. Din kompetanse vurderes i forhold til et kvalitativt mål og ikke ren opptelling av antall timer og prosedyrer.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Avhengig av type læringsmål skjer det ved egenregistrering, kvittering fra supervisør eller kvittering fra veileder fortløpende. Videre sender LIS sine læringsmål til endelig godkjenning hos avdelingssjef etter anbefaling fra veileder.

For noen læringsaktiviteter vil et evalueringskollegium bestående av alle overleger som har supervisør/veilederfunksjon godkjenne læringsmålet som oppnådd før endelig godkjenning hos leder. Det gjelder særlig de lymfoide malignitetene der læringsmålet oppnås ved tjeneste på Kreftklinikken. Veileder er ansvarlig for å ta opp sin LIS i vurderingskollegiet.

LIS tildeles ved ansettelse en læringsmålplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode i andre helseforetak. For de spesialitetene hvor man som LIS må påregne å oppnå læringsmål i forskjellige sykehus innad i helseforetaket eller ved andre eksterne læringsarenaer, vil dette også fremgå. Den individuelle gjennomføringsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen.

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Utdanningsutvalget består av veilederkompetent overlege og valgt representant for LIS ved avdelingen. En viktig oppgave for utdanningsutvalget er å lage en plan for internundervisningen hvert halvår samt regelmessig å gjennomgå og oppdatere avdelingens utdanningsplan.

Det er lokal tillitsvalgt for LIS ved medisinsk klinikk som ivaretar LIS i blodsykdommers interesser, i tillegg til hovedtillitsvalgt for LIS ved St. Olavs hospital. Tillitsvalgte er involvert i saker som for eksempel endring/godkjenning av tjenesteplaner, endring av organisering og arbeidsmiljøoppfølging. De vil også delta på avdelingens gjennomgang av HMS-saker.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med:

avdelingssjef Henrik Hjorth-Hansen
72825100
henrik.hjorth-hansen@stolav.no

utdanningsansvarlig overlege Anne Sophie von Krogh
72825100
Anne.Sophie.Von.Krogh@stolav.no

Sist oppdatert 23.04.2021