Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten akutt- og mottaksmedisin (AMM)

LIS i spesialiteten akutt- og mottaksmedisin er tilknyttet Mottaksavdelingen, men inngår i obligatoriske rotasjoner ved medisinske avdelinger. Dette for å oppnå læringsmål og tjenestetid i henhold til spesialistutdanningens del 2 for indremedisinske fag. Tjenesten gjennom spesialistløpet vil primært foregå i Mottaksavdelingens hovedområder; Akuttmottaket, Observasjonsenheten og Akuttpoliklinikken. I tillegg vil LIS hospitere ved ulike fagområder innen eget helseforetak for å oppnå alle læringsmål innen del 2 og del 3. Ved tjeneste tilknyttet Mottaksavdelingen vil LIS få dekket alle nødvendige praktiske prosedyrer, klinisk tjeneste og mulighet for godkjenning av alle læringsmål for spesialiteten akutt- og mottaksmedisin.

Pasient som ligger på en sykeseng som blir kjørt  full fart inn i akuttmottaket. Rundt senga løper seks leger i svarte vester.

Foto: St. Olavs hospital

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Mottaksavdelingen består av Akuttmottaket, Akuttpoliklinikken og Observasjonsenheten. Akuttmottaket har 10 behandlingsrom, 3 akuttrom, en korttidsobservasjonsrom med 6 pasientplasser og i tillegg en sal med 8 båreplasser (Triagesal). Observasjonsenheten har totalt 16 behandlingsrom og er lokalisert i tilknytning til akuttmottaket.

Akuttmottaket ved St. Olavs hospital har en pasienttilstrømming på over 25000 pasienter årlig og det er et bredt spekter av sykdomstilstander og problemstillinger av ulik alvorlighetsgrad. Mer enn 70 % av pasientene presenterer med uspesifikke og udifferensierte problemstillinger. Akuttmottaket er således en meget egnet læringsarena for LIS med tanke på initial vurdering, utredning, diagnostikk, behandling med hovedfokus på utvikling av generell klinisk beslutningskompetanse. Mottaksavdelingen vil gi LIS optimal erfaring og kunnskap om de faglige problemstillinger og utfordringer som eksisterer i akuttmottaket og på observasjonsenheter. 

En stor hvit bygning med en gate og folk som går rundt
 

De indremedisinske spesialistutdanningene har felles læringsmål (del 2) i tillegg til læringsmålene for den enkelte spesialitet (del 3). Det er ikke et rekkefølgekrav for godkjenning av læringsmålene i del 2 og del 3, men samlet sett må tjenestetiden etter første del (LIS1) ha en varighet på minst fem år. Det er etablert en utdanningsplan i tråd med målbeskrivelse for del 2 og del 3 Akutt- og mottaksmedisin (AMM).

Del 2

Læringsarenaer for del 2 av utdanningsløpet (felles indremedisinske læringsmål, FIM) ved St. Olavs hospital finnes ved følgende enheter ved fire klinikker: Medisinsk klinikk (alle enheter), Klinikk for hjertemedisin (alle enheter), Klinikk for Lunge- og Arbeidsmedisin og Orkdal medisin (lungemedisinsk avdeling og Orkdal medisin) og Klinikk for akutt- og mottaksmedisin (Mottaksavdelingen). 

Det vil foregå en koordinert rotasjon av LIS mellom disse enhetene en gang hver 6. måned. Det er obligatorisk tjeneste på minst 6 måneder ved Klinikk for hjertemedisin og Lungemedisinsk avdeling. Utover obligatorisk rotasjon til hjerte og lunge kan LIS AMM primært gjennomføre del 2 i Mottaksavdelingen. 

Del 3

Tjeneste tilknyttet Mottaksavdelingen vil dekke alle nødvendige praktiske prosedyrer, klinisk tjeneste og mulighet for godkjenning av alle læringsmål for spesialiteten akutt- og mottaksmedisin.  Undervisning og supervisjon er allerede en viktig del av den kliniske virksomheten i avdelingen og det er fokus på tilstedeværende veiledning i et trygt læringsmiljø.  Det legges opp til et pragmatisk og fleksibelt helhetlig  utdanningsløp som sikrer måloppnåelse og funksjonell kompetanse innen akutt- og mottaksmedisin i tråd med læringsmål og læringsaktiviteter.

Mottaksavdelingen vil være den primære læringsarenaen som suppleres med kortere perioder med hospitering og kurs innen andre relevante fagområder (inkl. kirurgi, ortopedi, pediatri, øye, psykiatri, gynekologi, anestesi) for å oppnå læringsmål.

En lege holder en ultralydprobemot magen til en pasient som ligger på ryggen på en seng. Legen peker på en skjerm.

Ved ansettelse vil LIS få tildelt klinisk veileder og individuell utdanningsplan vil bli laget i samarbeid med veileder ved Mottaksavdelingen. LIS vil få omvisning og praktisk informasjon før tjenestestart.

Det er satt av tid til undervisning og individuell fordypning i henhold til gjeldende krav og det opprettede utdanningsutvalget for akutt- og mottaksmedisin ved St. Olavs Hospital har ellers et sørge-for-ansvar for den totale tilrettelegging av utdanning og undervisning for spesialiteten. LIS deltar også på indremedisinsk (IM) internundervisning (2 x 30 min/uke) i tillegg til egen internundervisning i Mottaksavdelingen (2 x 30 min/uke). Sammenlagt blir internundervisningen minimum 70 timer per år, og den er lagt opp i henhold til læringsmål. Internundervisningen ved IM tar for seg læringsmål i del 2 indremedisin, men internundervisningen i Mottaksavdelingen fokuserer på læringsmål nødvendig for AMM del 3. Deltakelse i undervisningsprogrammet er obligatorisk og inngår i tjenesteplan for LIS.

Mottaksavdelingen samarbeider med Medisinsk Simulatorsenter ved St. Olavs hospital om teamtreninger og simulering. LIS innen AMM deltar aktivt i trening av medisinske mottaksteam. LIS vil også jevnlig delta på trening i strukturert traumevurdering, samt AHLR. I tillegg gjennomføres det ferdighetstrening på relevante akuttmedisinske prosedyrer. Mottaksavdelingen har et sterkt fokus på fokusert akuttmedisinsk ultralyd (POCUS) og driver kontinuerlig med opplæring av LIS i ultralydbruk.

Ved Mottaksavdelingen har flere overleger akademisk kompetanse med PhD og det er enkelte kombinerte stillinger ved NTNU med både undervisning og forskningsveiledning. Miljøet innen akutt- og mottaksmedisin er i etableringsfasen og det arbeides med å øke kompetansen innen forskning og tjenesteutvikling. Det pågår kontinuerlig utvikling gjennom forskning, kvalitetsforbedringsmetodikk og helsetjenesteforskning og det forventes at LIS tar aktiv del i ulike prosjekter.

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på blant annet etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer. Du som LIS oppnår først og fremst dette ved å delta​ i det daglige arbeid på vår avdeling, og ved å delta på gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter samt øvrige anbefalte læringsaktiviteter som er lagt inn i Kompetanseportalen for FKM. Gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter arrangeres i samarbeid med Klinisk etisk komite og Preste- og samtaletjenesten med påmelding i Læringsportalen. 

Det er anbefalt at du deltar på det nasjonale kurs i administrasjon og ledelse samt RegUt sitt veilederkurs. ​​

Supervisjon gis gjennom tett daglig og tilstedeværende oppfølging av overlege eller erfaren LIS i Akuttmottaket, Akuttpoliklinikken og Observasjonsenheten. Leger fra andre fagområder vil også kunne supervisere ved enkelte prosedyrer eller i kliniske situasjoner. Ved hospitering ved andre fagområder vil supervisjon foregå av kompetent lege ved denne avdelingen.

Veiledning vil bli utført både som individuell veiledning og som gruppeveiledning. Ved ansettelsen blir LIS tildelt egen veileder, som også er en overlege ved Mottaksavdelingen.

Den formelle individuelle veiledningen legges inn i arbeidsplanen med en veiledningstime hver måned mellom oppnevnt veileder (overlege) og LIS. En del av veiledningen vil også kunne foregå gjennom supervisjon i klinisk tjeneste med fokus på refleksjon av egen aktivitet og eventuelt tilbakemeldinger fra supervisor/veileder. Minst to ganger årlig må veileder sammen med LIS oppdatere individuell utdanningsplan og vurdere forventet progresjon opp mot oppnådde læringsmål.

Gruppeveiledning ledet av overlege med alle LIS ved Mottaksavdelingen (utdanning akutt- og mottaksmedisin) vil bli gjennomført jevnlig med tema fra egen praksis og de felles læringsmål (FKM) spesifikt rettet mot egen spesialitet (AMM). Gruppeveiledning følger egen samordnet årsplan samordnet med individuell veiledning.

For å sikre at LIS oppnår faglig progresjon og tilegner seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium. Leder har det overordnede ansvaret for at læringsmål vurderes og godkjennes. 

For en del av læringsaktivitetene må LIS sende melding til aktuell supervisør via Kompetanseportalen for kvittering av utført aktivitet/prosedyre, mens enkelte læringsaktiviteter kvitteres ut med egenmelding/egenregistrering. Veileder kvitterer fortløpende ut læringsaktiviteter som blir vurdert sammen med LIS. Videre sender LIS sine oppfylte læringsmål for endelig godkjenning hos assisterende klinikksjef ved Mottaksavdelingen (eller person med delegert ansvar) etter anbefaling fra veileder.
For enkelte av læringsaktivitetene vil Mottaksavdelingen benytte seg av et vurderingskollegium besående av alle overleger ved Mottaksavdelingen som har supervisering/veilederfunksjon før endelig godkjenning hos assisterende klinikksjef.

LIS tildeles ved ansettelse læringsmålsplaner i Kompetanseportalen. Disse spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell utdanningssplan som er et vedlegg til ansettelsesavtalen. ​
Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder.

Da Mottaksavdelingen har et lett håndterlig antall overleger og LIS, består utdanningsutvalget av alle leger i avdelingen. Dette sørger for at både overleger og LIS er oppdatert på utdanningsløpet og bidrar i fagutvikling og organisering. Utdanningsutvalget ledes av overlege som også er utdanningsansvarlig overlege. Utdanningsutvalget organiserer AMM internundervisning og lager langtidsplan for å påse at alle læringsmål er gjennomgått i løpet av 1 ½ år.

Det er en lokal tillitsvalgt i Mottaksavdelingen som ivaretar interessene til alle legene i avdelingen. I tillegg er det hovedtillitsvalgt for LIS ved St. Olavs hospital. Tillitsvalgte er involvert i saker som for eksempel endring/godkjenning av tjenesteplaner, endring av organisering og arbeidsmiljøoppfølging. Tillitsvalgte vil også delta på avdelingens gjennomgang av HMS-saker.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med:

Lars Petter Bjørnsen, PhD
Utdanningsansvarlig overlege/leder Utdanningsutvalget
Mottaksavdelingen, Klinikk for akutt- og mottaksmedisin, St. Olavs hospital
E-post: Lars.Petter.Bache-Wiig.Bjornsen@stolav.no

Sist oppdatert 02.09.2022