Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten anestesiologi

Anestesiavdelingen har ansvaret for utdanning av spesialister i anestesiologi. Avdelingen tilbyr praktiske prosedyrer og klinisk tjeneste som er nødvendig for oppnåelse av læringsmål og godkjenning for spesialiteten anestesiologi.

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Klinikk for anestesi og intensivmedisin består av Anestesiavdelingen, Intensivavdelingen, Avdeling for smerte og sammensatte lidelser, Avdeling for thoraxanestesi og intensiv medisin og Medisinsk simulatorsenter.

Under klinikken ligger også Anestesiavdelingen og Intensivavsnittet på Orkdal Sykehus.

Anestesiavdelingen St Olav består av følgende seksjoner/fagområder: Akuttkirurgi, karkirurgi, urologi, gastrokirurgi, ortopedi, øre-nese-halskirurgi, barnekirurgi, gynekologi, obestetrikk, nevrokirurgi og kateterseksjon.

Intensivavdeling for barn og Akuttmedisinsk fagavdeling vil også være læringsarenaer for LIS.

Som LIS får man praksis innen alle fagets «søyler» - anestesi, akuttmedisin, intensivmedisin og smertebehandling.

Avdelingen behandler ca. 25 000 pasienter årlig.

Intensivavdelingen har 14 senger med 829 intensivpasienter i 2020.

Barneintensivavdelingen har 2 intensivsenger med ca. 600 døgnpasienter.

 Avdelingen har i dag ca. 80 spesialister og 22 LIS-stillinger. 17 leger har akademisk kompetanse med PhD.

Det er 3 tilstedevakter (primærvakt anestesi, primærvakt intensiv og primærvakt kvinne/barn) med hver sin bakvakt. Nærmere informasjon om oppgavene til de forskjellige vaktsjikt finnes i egen informasjon om avdelingen.

LIS som ikke har anestesierfaring fra tidligere, roterer først på anestesiseksjonen mellom akuttkirurgi, gastrokirurgi og ortopedi i 1,5-2 år før de settes inn i det faste rotasjonssystemet. LIS med tilsvarende erfaring fra annet sykehus settes direkte inn i rotasjonssystemet og må regne med 2-2,5 års tjeneste ved St. Olav.

Det er faste rotasjoner på 3 måneder, 4 rotasjoner per år. Vi har følgende rotasjoner på anestesiseksjonen: Intensiv, thoraxkirurgi, nevrokirurgi, ortopedi, barnekirurgi, øre-nese-hals, generell kirurgi, gynekologi/obstetrikk, smerte/palliasjon. Det er nå krav om 6 mnd intensivtjeneste ved universitetssykehus.

Under rotasjon i barneanestesi er det avtale om hospitering ved nyfødt intensiv for å oppnå klinisk tjeneste og kompetanse for læringsmål ANE 023.

For dekning av prehospital tjeneste og akuttmedisinske læringsmål ANE 038-040 og 045-048 er det lagt opp til hospitering ved avdeling for akutt- og mottaksmedisin. 

Det er avtale om 6 mnd rotasjon til indremedisinsk avdeling for oppnåelse av læringsmål ANE 011-015 dersom man ikke allerede har indremedisinsk tjeneste fra før ved ansettelse hos oss. 

Hele utdanningsløpet kan gjennomføres på St. Olavs hospital i Trondheim. 

Anestesiavdelingen ved Orkdal sykehus ligger under anestesiavdelingen ved St. Olavs hospital. LIS lokalisert på Orkdal sykehus tildeles veileder både lokalt og ved St Olavs hospital i Trondheim. Ved ansettelse utarbeides en individuell utdanningsplan som angir hvilke rotasjoner som gjøres når, og et helhetlig utdanningsløp skisseres for oppnåelse av alle læringsmål. LIS fra Orkdal vil følge samme rotasjonssystem ved St. Olavs hospital som LIS med tjeneste fra andre sykehus. Kompetanse innen læringsmål obstetrikk (ANE 069-071) og barneanestesi (ANE 023 og 075-076) må i tillegg oppnås ved tjeneste i Trondheim i tillegg til krav om 6 mnd intensivtjeneste ved universitetssykehus.​.

LIS tildeles ved ansettelse læringsmålplaner i Kompetanseportalen (anestesiologi og FKM). Disse spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. 

Nye LIS tilsendes informasjon om avdelingen før de starter. Ved oppstart gjennomgås en del praktiske momenter, som tildeling av passord, tilgjengelige dataprogram, garderobe og kontorplass.

 Det er vanlig med tre måneders introduksjon før man begynner å gå selvstendige vakter hvis man ikke tidligere har drevet med anestesi. Man går da i en «begynnerturnus» med fire arbeidsdager og en kveldsvakt per uke, der en følger den ordinære vakthavende.

Hvis man har anestesierfaring fra tidligere, starter man i vakt etter 2 uker.

Avdelingen har obligatorisk internundervisning på tirsdager fra kl. 1530 – 1700. Ansvaret for innholdet på møtene går på omgang mellom de forskjellige seksjoner. Dette sikrer god variasjon i tema som legges opp i henhold til læringsmål. Tilsammen utgjør internundervisning minimum 70 timer per år.

I tillegg er det et 10-15 min. faglig innlegg av LIS på morgenmøtet hver torsdag.

 En gang i måneden avholder LIS egne møter, der de selv velger tema og evt inviterer med en spesialist.

 Avdelingen har egne LIS-dager med fastsatt program der alle seksjoner bidrar. Undervisningen går over 3 dager i løpet av 1,5 år. Til sammen bidrar dette til å dekke teoretiske læringsaktiviteter som ikke nødvendigvis oppnås i klinisk hverdag.

 Fredager er det fellesmøte for alle ansatte fra kl. 0800 - 0830.

 Alle LIS får fri til å dra på anbefalte kurs, så sant de får plass.

Avdelingen har et tett samarbeid med Medisinsk Simulatorsenter ved St. Olavs hospital.

Medisinsk simulatorsenter tilbyr simuleringstrening innen flere kliniske områder, bl.a. stansteamtrening, trening i medisinske mottaksteam for barn og voksne, trening på barn intensiv, nyfødtresuscitering, akutte hendelser peripartum.

Det legges opp til årlig stansteamtrening og trening på luftveishåndtering.

Praktiske øvelser på nød-trakeotomi foregår årlig. Det er årlig utsjekk på medisinsk teknisk utstyr, både praktisk og e-læring via Kompetanseportalen.

Klinikken har flere overleger akademisk kompetanse med PhD (4 professorer og flere amanuenser). En del har også kombinerte stillinger ved NTNU og er delaktige i aktiv forskning og undervisning med veiledning av PhD-prosjekt. I tillegg har avdelingen en fordypningsstilling med 50% forskning og 50% klinisk arbeid.  Dette kan være en fin inngangsport for LIS til engasjement i et forskningsprosjekt.

 Det avholdes et forskningsmøte hver måned ved avdelingen. Alle avdelingens leger deltar på disse møtene. Her blir klinikkens forskningsprosjekter og resultater presentert og diskutert. Noen ganger får vi gjester fra andre miljøer. De nyeste artikler relevante for vårt fagområde oppsummeres også.

 I tillegg arrangerer forskningsgrupper ved klinikken lunsjmøter flere ganger månedlig med presentasjon av forskningsprosjekter.

Avdelingen har også pågående kliniske studier der LIS kan være delaktig i inklusjon og oppfølging av pasienter.

For oppdatert informasjon, se Klinisk sirkulasjonsfysiologi - Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk - NTNU.​

Felles kompetansemål er felles for alle spesialiteter og oppnås hovedsakelig i den kliniske hverdag. Læringsaktiviteter er spesifisert i Kompetanseportalen. Kurs i administrasjon og ledelse vil dekke flere tema, og RegUt arrangerer jevnlige veilederkurs. Det vil bli lagt til rette for å skrive en oppgave i kunnskap og forbedring, f.eks. revidere eller utarbeide en EQS-prosedyre.

Avdelingen og sykehuset arrangerer regelmessig tverrfaglig gruppeveiledning på tvers av spesialiteter som bl.a. involverer veiledere fra preste- og samtaletjenesten og/eller klinisk etisk komite.

Supervisjon foregår daglig i det kliniske arbeidet, og spesielt i starten får LIS tett oppfølging av spesialist. På dagtid er det alltid spesialist umiddelbart tilgjengelig for LIS.

RegUt arrangerer jevnlige veilederkurs som både spesialister og LIS kan melde seg på.

Hver seksjon/rotasjonssted har en oppnevnt LIS-ansvarlig overlege (LOL) som har ansvar for oppfølging av LIS. Dette inkluderer velkomstinformasjon i forkant av rotasjon, bruk av  evalueringsverktøy underveis og et rotasjonsmøte, som er en sluttevaluering mot slutten av rotasjonen med LIS, veileder og LOL.

Veileder tildeles i løpet av de første ukene. Veiledning utføres både som individuell veiledning og som gruppeveiledning.

Den formelle individuelle veiledningen planlegges lagt inn i arbeidsplanen med en veiledningstime ca. hver måned mellom oppnevnt veileder (overlege) og LIS. Minst to ganger årlig må LIS sammen med veileder oppdatere individuell utdanningsplan og vurdere forventet progresjon opp mot oppnådde læringsmål.

Avdelingen og sykehuset arrangerer regelmessig tverrfaglig gruppeveiledning på tvers av spesialiteter som bl.a. involverer preste-og samtaletjenesten og/eller klinisk etisk komite.

LIS har krav på 4 timer fordypning per uke som også brukes til faglig utvikling.

For å sikre at du som LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne deg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.
Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder på vår avdeling delegert til den veileder du tildeles.
De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen.

Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder. Planen skal godkjennes av leder og oppdateres 2 ganger i året.

Individuell utdanningsplan St Olavs hospital_26.11.2021.pdf

Utdanningsutvalget ved avdelingen ledes av en overlege, i tillegg deltar utdanningsansvarlig overlege, 2 spesialister og to LIS.

Utdanningsutvalget har jevnlige møter. Utvalget organiserer bl.a. internundervisningen og rotasjoner mellom kliniske fagområder og vurderer utdanningen fortløpende.  

St. Olavs hospital har en tillitsvalgt for alle LIS. I tillegg har anestesiavdelingen en egen tillitsvalgt for LIS. Tillitsvalgte er involvert i saker som for eksempel endring/godkjenning av tjenesteplaner, endring av organisering og arbeidsmiljøoppfølging. De deltar på avdelingens gjennomgang av HMS-saker.

Tillitsvalgt for LIS deltar alltid ved vurderingsmøtene av LIS.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med

Åsa Askim, avdelingssjef (asa.susanne.askim@stolav.no)

Ellen Fladhagen, leder i utdanningsutvalget (ellen.fladhagen@stolav.no)

Kari Schirmer-Mikalsen, utdanningsansvarlig overlege (kari.schirmer@stolav.no)​

Sist oppdatert 12.05.2022