Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten arbeidsmedisin

Arbeidsmedisinsk avdeling er administrativt underlagt Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin. Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)er plassert under vår avdeling, og flere ansatte ved avdelingen har en tilknytning til RAAO. Avdelingen er også tilknyttet Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU. Avdelingen tilbyr tjeneste for LIS 3 i arbeidsmedisin som trenger ett års institusjonstjeneste, samt at vi har faste stillinger for LIS 3 og eventuelt vikariater. Arbeidsmiljøavdelingen ved St. Olavs hospital er en intern bedriftshelsetjeneste for sykehuset administrativt underlagt divisjon St. Olavs driftsservice. Også her tilbys tjeneste for LIS3 i arbeidsmedisin.

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Arbeidsmedisinere jobber med å forebygge sykdommer og skader i arbeidslivet og har også kliniske oppgaver. Poliklinikkvirksomhet er en av avdelingens hovedoppgaver, og alle LIS deltar i dette arbeidet. Her utredes spørsmål om mulige sammenhenger mellom påvirkninger i arbeid og sykdom/helseplager. De fleste henvisningene til Arbeidsmedisinsk poliklinikk er fra fastlege/allmennlege. Vi får også henvisninger fra andre sykehusavdelinger, først og fremst fra lungeavdelingen og hudavdelingen, samt privatpraktiserende spesialister og bedriftsleger. I tillegg har vi sakkyndigoppdrag for NAV i forbindelse med spørsmål om yrkessykdom. De fleste som blir henvist til poliklinikken er fra vår egen helseregion, men vi har også henvisninger fra andre deler av landet, heriblant noen saker til såkalt fornyet vurdering. Vi har som regel kort ventetid ved poliklinikken, og de fleste får time innen to måneder etter at vi har mottatt henvisningen. Utredningene skjer gjennom et tverrfaglig samarbeid mellom lege og yrkeshygieniker, og psykolog og sykepleier deltar der det er hensiktsmessig.

Personer med lungesykdommer og andre luftveisplager utgjør den største sykdomsgruppen ved poliklinikken, og det er diagnosene astma og KOLS som dominerer. Vi får også henvist pasienter med kreftsykdom, hovedsakelig lungekreft. Av andre tilstander kan nevnes hånd-arm-vibrasjonsskade og hudsykdommer. Enkelte av dem som henvises har ingen spesifikk sykdomsdiagnose men har plager i form av ulike symptomer, slik som hoste, hodepine, konsentrasjonsvansker, tretthet og uvelhet. Av og til dreier dette seg om overfølsomhetstilstander, og vi tilbyr en kartlegging ved psykolog hvis vi mener dette kan være til nytte. Antall utredninger ved Arbeidsmedisinsk poliklinikk holder seg nokså jevnt med rundt 300 per år.

Avdelingen har en grunnbemanning med fire overleger og to faste stillinger for LIS 3, to yrkeshygienikere og i tillegg andre yrkesgrupper. Vi ønsker også å tilby bedriftsleger institusjonstjeneste. Det er ingen sengeplasser ved avdelingen, og legene går ikke i vaktordning. Arbeidstiden er fra kl. 08:00 til kl. 16:00. Man sitter i åpent landskap. I tillegg til klinisk arbeid og andre utdanningsaktiviteter foregår det ulike aktiviteter innen undervisning, forskning og rådgivning på avdelingen.​​

Arbeidsmiljøavdelingen:

Arbeidsmiljøavdelingen er godkjent bedriftshelsetjeneste fra Arbeidstilsynet og bistår St. Olavs hospital og tilknyttede foretak med fagkyndig rådgivende tjeneste innen forebyggende HMS-arbeid. Avdelingen har stillinger for leger samt stillinger for fysioterapeuter, sykepleiere, psykolog og yrkeshygieniker. I tillegg kommer avdelingsleder og sekretær. LIS-stillingen er en 100 % stilling. Det er varierte arbeidsoppgaver som man forventer vil kunne representere relevante læringsaktiviteter og som bidrar til å oppfylle læringsmålene som er tenkt å kunne oppnås i bedriftshelsetjenesten.


For å bli spesialist innen arbeidsmedisin kreves det både tjeneste ved registrert utdanningsvirksomhet (for eksempel bedriftshelsetjeneste) og tjeneste ved godkjent utdanningsinstitusjon i arbeidsmedisin (for eksempel vår avdeling), til sammen minimum 5 år. Hvor mange av læringsmålene i ny utdanningsstruktur som kan oppnås helt eller delvis ved vår avdeling vil være avhengig av om man er fast ansatt LIS eller har gjennomstrømmingsstilling/vikariat. Det vises til nedenstående tabell mht hvilke læringsmål som kan oppnås ved avdelingen. Når det gjelder felles kompetansemål vil LIS i fast stilling kunne oppnå alle disse ved avdelingen. Læringsaktivitetene i ny ordning for spesialistutdanning i arbeidsmedisin er også relevante for LIS som gjennomfører spesialistutdanningen etter «gammel ordning». For LIS som gjennomfører spesialitetsutdanningen etter «gammel ordning» vil tjenesten bli lagt opp slik at de får gjennomført de aktivitetene de har behov for i henhold til målbeskrivelsen for spesialiteten arbeidsmedisin. For LIS ved både arbeidsmedisinsk avdeling og arbeidsmiljøavdelingen vil det søkes tilrettelagt for at LIS får tatt supplerende tjeneste på egnet tidspunkt i utdanningen, da primært gjennom å gi permisjon.

​Avdelingen har inngått samarbeidsavtaler med noen bedriftshelsetjenester, og flere vil utarbeides på sikt. Hvis du har behov for tjeneste på arbeidsmedisinsk avdeling på kort eller lengre sikt anbefaler vi at man tar kontakt med vår avdelingssjef i god tid slik at vi får registrert behovet.​

Spesialisering i arbeidsmedisin tar vanligvis minst 5 år. For å oppnå alle læringsmålene som bare kan oppnås på arbeidsmedisinsk avdeling må LIS ha tjeneste der i minst 1 år. For å oppnå alle læringsmål som bare kan oppnås i bedriftshelsetjenesten (BHT) er det nødvendig med tjeneste der i også minst 1 år. I tillegg til disse to årene vil det være behov for minst 3 års arbeidsmedisinsk tjeneste for å oppnå alle læringsmål. LIS med hovedstilling ved St. Olavs hospital vil vanligvis være 1 år i BHT og 4 år ved arbeidsmedisinsk avdeling hos oss. 

Tabellen nedenfor spesifiserer på hvilke læringsarenaer de ulike læringsmål kan oppnås i spesialistutdanning i arbeidsmedisin ved St. Olavs hospital:​


GruppeLæringsarena hvor læringsmål  kan oppnåsLæringsmål nummerKommentar
AArbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs hospital28, 55, 64, 65, 66, 69, 72, 85, 89, 90, 97, 98, 118 
BLæringsmål som krever tjeneste både ved St, Olavs hospital og i registrert BHT 2, 3, 14, 15, 22, 34, 35, 42, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 70, 71, 73, 77, 78, 86, 87, 91, 111 
CLæringsmål som kun krever kurs og/eller veiledningsgruppe7, 9, 10, 16, 18, 37, 49, 68, 74, 75, 76, 92, 96, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 114, 115, 116, 119Kan gjennomføres uavhengig av ansettelsessted.
D

Ved St, Olavs hospital

og/eller registrert BHT og/eller annen registrert utdanningsvirksomhet

4, 5, 11, 20, 26, 29, 30, 31, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 58, 63, 67, 80,  81, 84, 88, 93, 94, 101, 102, 107, 110, 112, 113, 117, 120Læringsmål i denne gruppen vil oftest måtte oppnås der LIS har sin hovedarbeidsgiver. For noen læringsmål vil læringsaktiviteter i hovedsak måtte gjennomføres i BHT og/eller kreve samarbeid med BHT vi har avtale med.
E

Registrert BHT

 

 

1, 6, 8, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 48, 56, 57, 59, 60, 79, 82, 83, 95 

 

I gjennomstrømmingsstilling ved arbeidsmedisinsk avdeling må LIS oppfylle alle læringsmål i gruppe A og gjennomføre aktuelle læringsaktiviteter i gruppe B. LIS kan også ha behov for læringsaktiviteter i gruppe C eller D.

I gjennomstrømmingsstiling i BHT må LIS gjennomføre alle læringsmål i gruppe E og gjennomføre aktuelle læringsaktiviteter i gruppe B. LIS kan også ha behov for læringsaktiviteter i gruppe C eller D.

Hvilke læringsmål som kan oppnås må avtales med den enkelte LIS ved ansettelse i gjennomstrømmingsstilling da det vil være ulike behov og muligheter. ​

Læringsmål i gruppe B og D vil kreve at registrert BHT og arbeidsmedisinsk avdeling samarbeider ved godkjenning av læringsmålene.

Felles kompetansemål (FKM) er ikke tatt med i tabellen. Hovedarbeidsgiver har ansvaret for gjennomføring av læringsaktiviteter og måloppnåelse av FKM.

Hvis du har spørsmål angående læringsmål og læringsaktiviteter som kan utføres ved vår avdeling er du velkommen til å ta kontakt med avdelingen på telefon eller mail. 

Før oppstart vil ny LIS3 bli kontaktet med hensyn til noen praktiske momenter ved ansettelsen, for eksempel at ulike tilganger er i orden til man starter opp. Når man begynner får man skrivet «Informasjon til nytilsatte ved Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs hospital». Tildeling av veileder skjer umiddelbart etter at man begynner ved avdelingen, og veileder gir spesielt tett oppfølgning den første tiden. Det er god anledning til hospitering sammen med annen lege. Kort tid etter ansettelse settes det opp en individuell utdanningsplan. 

Ny LIS ved arbeidsmiljøavdelingen vil følge et lignende program.

Avdelingen har en fast plan med internundervisning mandag og fredag mellom 11:45 og 12:30 med henholdsvis fagmøter og litteraturmøter. Internundervisningen skal foregå i minst 36 uker pr. år. Tilsammen utgjør dette minimum 70 timer per år. Utdanningskandidatene deltar i avdelingens internundervisning på linje med de øvrige ansatte.

Utdanningsutvalget er ansvarlig for å sette opp program for fagmøtene. Ansvaret for å organisere gjennomføringen av internundervisningen delegeres til en erfaren LIS-lege. Det er utarbeidet en liste over temaer som skal være dekket i henhold til læringsmålene i spesialistutdanningen. I tillegg kan alle ved avdelingen komme med innspill til tema. Ut fra at LIS-legene ved avdelingen oftest vil ha noe ulik progresjon i spesialistutdanningen og at det vil kunne oppstå situasjoner med noe fravær for enkelte LIS-leger, så revideres programmet for internundervisning jevnlig slik at alle skal få gjennomført den undervisningen de har behov for. Om nødvendig vil det i blant også kunne bli satt opp egen LIS-undervisning som eventuelt kommer i tillegg til de faste møtene.

Ansvaret for litteraturmøtene går på omgang mellom avdelingens ansatte, og man går gjennom aktuelle artikler fra internasjonale tidsskrifter. 

Det planlegges videre to temadager (heldagsseminarer) hvert år. Til disse inviteres også eksterne deltakere som BHT-personale og andre interesserte, men møtene inngår likevel som en del av internundervisningen. Avdelingen gjennomfører som regel fire frokostseminarer per år.

I tillegg til å delta i internundervisning oppfordres også LIS til å delta i undervisning av medisinerstudenter og andre undervisningsoppdrag avdelingen har. Vi anser dette som en viktig del av opplæringen.

Legene får fri fra tjeneste ved avdelingen i forbindelse med deltakelse på obligatoriske og valgfrie kurs nødvendig for spesialistutdanningen. Det gis rikelig med tid til faglig fordypning. Data- og litteraturtilgjengelighet er god.

Tjenesten innebærer få praktiske prosedyrer. Vi har avtale om en uke hospitering ved lungepoliklinikken og det er også hospitering på Høresentralen. I tillegg er det opplæring i spirometri ved avdelingen. Andre aktuelle prosedyrer er for eksempel knyttet til utredning av hånd-arm-vibrasjonssyndrom

Tre av overlegene ved avdelingen har doktorgrad. I tillegg er en av våre faste LIS for tiden ansatt som ph.d-stipendiat ved avdelingen. Det tilstrebes at alle utdanningskandidatene skal få anledning til å delta i ett eller flere prosjekter. Legene med doktorgrad bistår både med veiledning knyttet til LIS-legenes forskning- og prosjektarbeid og vurdering av eventuelt utførte prosjektoppgaver. Avdelingen er involvert i flere pågående forskningsprosjekter.

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på blant annet etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer. Du som LIS oppnår først og fremst dette ved å delta​ i det daglige arbeid på vår avdeling, og ved å delta på gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter samt øvrige anbefalte læringsaktiviteter som er lagt inn i Kompetanseportalen for FKM. Gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter arrangeres i samarbeid med Klinisk etisk komite og Preste- og samtaletjenesten med påmelding i Læringsportalen. 

Det er anbefalt at du deltar på det nasjonale kurs i administrasjon og ledelse samt RegUt sitt veilederkurs. ​​​

Kandidatene får fortløpende supervisjon relatert til kliniske problemstillinger fra poliklinikken og avdelingens daglige drift. Vi har et lite miljø med stor grad av åpenhet. Det meste av supervisjonen skjer derfor på uformell basis, f.eks. i forbindelse med pasientmøter. Nye LIS oppfordres til å konferere med veileder enten i forkant, etterkant eller i løpet av en pasientkonsultasjon. Vi tilbyr også supervisjon i forhold til selve pasientkonsultasjonen sammen med LIS ved behov. Alle pasienter diskuteres i et ukentlig møte med leger, psykolog og yrkeshygienikere på avdelingen, for å påse likebehandling og kvalitet i pasientutredningen. Veileder leser gjennom og diskuterer med kandidaten alle polikliniske journalnotater og spesialisterklæringer før de sendes ut. Vi anser at den viktigste læringsarena for LIS er den daglige aktiviteten under supervisjon og samarbeidet med andre kollegaer og annet helsepersonell.

Ved arbeidsmiljøavdelingen skjer supervisjon fortløpende fra aktuelle yrkesgrupper. Det kan oppstå behov for ytterligere supervisjon, og man planlegger at dette kan gis av andre arbeidsmedisinere, inkludert ansatte ved arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs hospital.

Legene i spesialisering har hver sin personlige veileder, og det byttes gjerne veileder en til to ganger i året. Noe av grunnen til dette er at de som eventuelt bare skal være her kort tid kan dra nytte av to ulike veiledere, som kanskje vil vektlegge litt ulike ting. Tildeling av veileder skjer umiddelbart etter at man begynner ved avdelingen, og første veiledningsmøte skjer i løpet av kandidatens første måned ved avdelingen.

I henhold til ny spesialistforskrift foreligger ingen minimumskrav i antall timer med hensyn til veiledning i spesialiteten arbeidsmedisin, men det anføres i §25 at «Den praktiske tjenesten skal gjennomføres under veiledning og supervisjon av kvalifiserte leger.» Videre anføres i § 25 at med kvalifisert lege anses i denne sammenhengen å være godkjent spesialist. Det tilstrebes et veiledningmøte (ca. 1 time) per måned, og det er ønskelig at veilederne ved avdelingen deltar på kurs i veiledning og supervisjon i regi av RegUt. Det er satt av tid til veiledning i tjenesteplanen. LIS har ansvar for å kalle inn til veiledningsmøte, men både veileder og kandidat bør påse at veiledningen gjennomføres som tiltenkt. Både utdanningskandidat og veileder kan ta initiativ til ytterligere samtaler rundt kandidatens faglige progresjon og behov for drøfting av bestemte problemer. Møte for veilederne (veiledermøte) gjennomføres to ganger per år. Samarbeidsevner, faglig progresjon og andre temaer knyttet til veiledning av den enkelte kandidat diskuteres i disse møtene.

Deltakelse i veiledningsgruppe er obligatorisk i spesialistutdannelsen i arbeidsmedisin. Legene får permisjon fra tjeneste ved avdelingen i forbindelse med deltakelse i obligatorisk veiledningsgruppe nødvendig for spesialistutdanningen. I forbindelse med felles kompetansemål (FKM) vil man få tilbud om noe gruppeveiledning på tvers av spesialitetene på sykehuset.

Det gis rikelig med tid til faglig fordypning. Arbeidsoppgavene er organisert slik at man skal ha anledning til å delta på faglige møter.

For å sikre at LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller i evalueringskollegium.
Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes. 

For en del læringsaktiviteter må LIS sende melding via kompetanseportalen til veileder (evt. supervisør) for kvittering av utført aktivitet/prosedyre, mens noen aktiviteter kvitteres med egenregistrering. Veileder kvitterer fortløpende ut læringsmål som blir vurdert sammen med LIS. Videre sender LIS sine læringsmål til endelig godkjenning hos avdelingssjef etter anbefaling fra veileder. Siden mange læringsaktiviteter ikke er obligatoriske for å oppnå læringsmålet vil godkjenning av læringsmål i tillegg baseres på skjønn. Noen sentrale læringsmål for LIS vil måtte gjennomgås i et evalueringskollegium før endelig godkjenning. Slike møter vil avholdes i tilknytning til de allerede eksisterende veiledermøtene som avholdes to ganger årlig.

LIS tildeles ved ansettelse en utdanningsplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell utdanningsplan. I denne avtales det hvilke læringsmål som skal oppfylles ved avdelingen og hvilke som skal oppfylles i samarbeid med registrert utdanningsvirksomhet og når dette tentativt kan skje. Den individuelle utdanningsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen. ​

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

LIS tildeles ved ansettelse læringsmålsplaner i Kompetanseportalen. Disse spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell utdanningssplan som er et vedlegg til ansettelsesavtalen. ​
Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.​


Utdanningsutvalget ved avdelingen består pr. dags dato av to overleger og en konstituert overlege/ LIS. En av overlegene er utdanningsutvalget sin leder, og er samtidig utdanningsansvarlig overlege. Utdanningsutvalget er med på å organisere internundervisningen for å påse at de fleste sentrale tema blir gjennomgått systematisk. Dersom LIS kun er på avdelingen i kortere tid, vil man forsøke å tilrettelegge for at læringsmål som kun kan oppnås ved avdelingen blir gjennomgått i løpet av tidsrommet LIS er ansatt.

Det er en lokal tillitsvalgt for LIS ved Arbeidsmedisinsk avdeling, i tillegg til hovedtillitsvalgt for LIS ved St. Olavs hospital. Tillitsvalgte er involvert i saker som gjelder arbeidsforhold, for eksempel endring av organisering og arbeidsmiljøoppfølging. Tillitsvalgt skal være med under intervju og i ansettelsesprosesser av nye LIS for å påse likebehandling.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med:

Avdelingssjef og overlege Torkild Sitter:
Torkild.Sitter@stolav.no 

Leder av utdanningsutvalget og utdanningsansvarlig overlege Toril S. Nilsen

​ toril.synnove.nilsen@stolav.no

Sist oppdatert 09.01.2023