Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Barne- og ungdomspsykiatri

BUP klinikk er en egen klinikk i Divisjon for Psykisk helse. Klinikken er organisert med fem ulike poliklinikker; Orkdal, Røros, Klostergata, Nidarø og Rosten. I tillegg har klinikken en enhet som betjener pasienter inneliggende på barneklinikken. På Lian finnes et akutt-ambulant team, og to døgnenheter for ungdom, hhv akuttenhet og utredning- og behandlingsenhet. Klinikken har også en egen fagenhet og tett samarbeid med regionalt kompetansesenter (RKBU/NTNU)

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

BUP Klinikk har 265 ansatte (213 årsverk), hvorav 18 LIS, 22 barne- og ungdomspsykiatere, 44 psykologer, 31 psykologspesialister og 150 andre faggrupper.

Barnepopulasjonen i opptaksområdet er 66.628 og BUP klinikk tilbyr oppfølging og behandling til barn og ungdommer innenfor alle tilstandsbilder i fagområdet, årlig 56205 (2018) polikliniske konsultasjoner og 2346 (2018) innleggelsesdøgn.

Hovedvekten av det arbeidet er poliklinisk utredning og behandling og ivaretas på tre poliklinikker i Trondheim sentrum:

 • BUP Klostergata med opptaksområde: Østbyen og Midtbyen i Trondheim kommune
 • BUP Nidarø med opptaksområde: Melhus, Klæbu, Selbu, Malvik, Indre Fosen, Åfjord, Roan, Bjugn og Ørland kommune
 • BUP Rosten med opptaksområde: Lerkendal og Heimdal i Trondheim kommune.

I tillegg finnes to desentraliserte poliklinikker:

 • BUP Orkdal med opptaksområde: Hemne, Orkdal, Hitra, Frøya, Rennebu, Skaun, Snillfjord, Lensvik, Meldal, Oppdal og Rindal kommune.
 • BUP Røros med opptaksområde: Røros, Midtre Gauldal, Holtålen og Tydal kommune.

BUP klinikk har en enhet tilknyttet Barne- og ungdomsklinikken (BUP BUK) som blant annet bidrar inn i tverrfaglig utredning og vurdering av barn ved somatisk sengepost eller poliklinikk. Alle LIS skal ha kortvarig tjeneste ved BUP BUK som ledd i sin utdanning ved St. Olavs hospital. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ved Barne- og ungdomspoliklinikken forkortes gjerne BUP BUK eller BUP Kvinne-barn. Enheten skal bistå i utredning og behandling av barn og unge opp til 18 år der det er nødvendig med et nært samarbeid mellom BUP og barnemedisin eller andre fagfelt i sykehuset. Behandlerteamet består av leger/ barne- og ungdomspsykiatere og psykologer/psykologspesialister. ​

BUP Lian, som ligger ved Lianvannet nær Bymarka, huser Akuttenheten med seks senger og Utrednings- og behandlingsenheten med åtte senger. Sengepostene betjener hele BUP klinikk sitt opptaksområde. Ved BUP Lian finnes også et team for Ambulante akuttjenester (AAT), som bidrar med vurderinger og avklaringer i krisesituasjoner, mye knyttet opp med tanke på suicidalrisikovurderinger. De kan bidra med ambulant avklaring og oppfølging i saker som krever rask oppstart og/eller mer intensiv oppfølging i en kort periode. Ved BUP Lian finnes noen av klinikkens overgripende behandlingstilbud for spesifikke lidelser; DBT-team som gir individuell og gruppebehandling; for selvskading og selvmordsatferd og Psykoseteam er under etablering.

En nærmere beskrivelse av de ulike geografiske enhetene der leger i spesialisering er ansatt:

BUP Klostergata er organisert i tverrfaglige team for ulike tilstandsbilder og aldersgrupper; barneteam (0-12 år), ungdomsteam (13-18 år) og nevroteam (nevropsykiatriske tilstandsbilder 6-18 år). Poliklinikken er tverrfaglig sammensatt med LIS, overleger, psykologspesialister, psykologer i spesialisering, kliniske pedagoger, pedagoger i klinisk spesialisering, klinisk sosionom, klinisk barnevernspedagog, psykiatrisk sykepleier, familieterapeuter og merkantile, til sammen 35 årsverk. Den har tre LIS3 (en i hvert team), fire overleger (flere i delte funksjoner med forskningsaktivitet). Poliklinikken har tilgang til et bredt tilfang av ulike terapiformer gjennom sine ansatte med ulik teoretisk- og metodespesifikke opplæring. BUP-klinikks overgripende behandlingstilbud for noen spesifikke lidelser ligger i aktuelle poliklinikk; OCD-team; behandling av tvangslidelse og DUÅ-gruppe; for atferdsvansker.

BUP Rosten er også organisert i tverrfaglige team for ulike tilstandsbilder og aldersgrupper; barneteam, ungdomsteam og nevroteam. Poliklinikken er tverrfaglig sammensatt med LIS, overleger, psykologspesialister, psykologer i spesialisering, kliniske pedagoger, pedagog i klinisk spesialisering, kliniske sosionomer, barnevernspedagoger, familieterapeuter og merkantile, til sammen 32 årsverk. Den har tre LIS3 (en i hvert team), tre overleger (en i delt funksjon med forskningsaktivitet). Poliklinikken har tilgang til et bredt tilfang av ulike terapiformer gjennom sine ansatte med ulik teoretisk- og metodespesifikke opplæring.

BUP Nidarø er også organisert i tverrfaglige team for ulike tilstandsbilder og aldersgrupper; barneteam, ungdomsteam og nevroteam. Poliklinikken er tverrfaglig sammensatt med tverrfaglig sammensatt med LIS, overleger, psykologspesialister, psykologer i spesialisering, kliniske pedagoger, pedagog i klinisk spesialisering, kliniske sosionomer, familieterapeuter og merkantile til sammen 27 årsverk. Den har tre LIS3 (en i hvert team), tre overleger. Poliklinikken har tilgang til et bredt tilfang av ulike terapiformer gjennom sine ansatte med ulik teoretisk- og metodespesifikke opplæring. BUP-klinikks overgripende koordinator for voldsrisikovurderinger og behandling av barn med skadelig seksualisert atferd er ansatt i aktuelle poliklinikk.

BUP Orkdal er også organisert i tverrfaglige team for ulike tilstandsbilder og aldersgrupper; barneteam, ungdomsteam og nevroteam. Poliklinikken er tverrfaglig sammensatt med LIS, overleger, psykologspesialister, psykologer i spesialisering, kliniske pedagoger, pedagoger i spesialisering, klinisk sosionom, sosionom, familieterapeuter og merkantile, til sammen 24 årsverk. Den har to LIS3 (en i hvert sitt team) og tre overleger. Poliklinikken har tilgang til et bredt tilfang av ulike terapiformer gjennom sine ansatte med ulik teoretisk- og metodespesifikke opplæring.

BUP Røros er en distrikts poliklinikk, hvor alle ansatte jobber sammen om hele det barne- og ungdomspsykiatriske spekteret av tilstandsbilder. Poliklinikken er tverrfaglig sammensatt med en LIS3, en overlege, psykolog i spesialisering, pedagoger i spesialisering, psykiatrisk sykepleier og merkantil, til sammen syv årsverk. Poliklinikken har tilgang til et bredt tilfang av ulike terapiformer gjennom noen av sine ansatte, med ulik teoretisk- og metodespesifikke opplæring, og et tett samarbeid med de andre enhetene i klinikken for å dekke eventuell manglende kompetanse innen spesifikke områder. LIS deltar på klinikkens faggruppemøte i Trondheim annenhver uke og på Skype de øvrige møtene.

BUP Akuttenheten er en døgnenhet med seks senger som ivaretar frivillig og tvungent psykisk helsevern, og mottar i hovedsak ungdom over 12 år for innleggelser for akuttpsykiatriske tilstander, herunder psykotiske episoder, akutt suicidalitet, alvorlig spiseforstyrrelse og lignende. Ved døgnenheten arbeider en tverrfaglig sammensatt personalgruppe med en LIS1, en LIS3, en overlege, to psykologspesialister og merkantil ressurs, som arbeider tett sammen med psykiatriske sykepleiere, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og andre, de fleste miljøterapeutene med videreutdanning innen psykisk helsearbeid og/eller kognitiv miljøterapi (20 årsverk for miljøterapeuter og ledelse).

BUP Utrednings- og behandlingsenheten er en døgnenhet med åtte senger som tilbyr elektive innleggelser for samme aldersgruppe. Dette for diagnostisk avklaring, der miljøterapeutiske observasjoner er nødvendige, eller behandlingsinnleggelser for alvorlige og langvarige sykdomsforløp, som ved noen psykoselidelser, sammensatte vansker med lavt funksjonsnivå og lignende. Ved døgnenheten arbeider en tverrfaglig sammensatt personalgruppe med en LIS3, en overlege, to psykologspesialister, to familieterapeuter og merkantil ressurs, som arbeider tett sammen med psykiatriske sykepleiere, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og andre, de fleste miljøterapeutene med videreutdanning innen psykisk helsearbeid og/eller kognitiv miljøterapi (20 årsverk for miljøterapeuter og ledelse).

Alle LIS, og de fleste overleger i klinikken, bidrar i vaktordningen på kveld og helg, der man går i en ca. 15 delt vaktturnus med tilstedetid for LIS frem til 17:00 og hjemmevakt resten av døgnet. Vakten er fra 15:30 - 08:00 på hverdager og fra fredag 15:30 til mandag 08:00 på helg. LIS er pålagt 30 minutters utrykningstid og spesialister i bakvakt 60 minutters utrykningstid. På vakt har man også ansvar for psykiatriske vurderinger av pasienter innlagt i somatiske avdelinger ved behov.

For å oppnå spesialisering i Barne- og ungdomspsykiatri kan man avtjene hele sin tjeneste ved St. Olavs Hospital HF. Spesialiseringsløpet innebærer 36 mnd i poliklinikk, der tiden fordeles mellom alle tre team for å dekke hele spekteret av pasienter og diagnoser, 12 mnd i døgnenhet på BUP Lian, 12 mnd ved Psykisk helsevern for Voksne, som innebærer tjeneste ved annen klinikk i samme divisjon, samt 6 mnd ved pediatrisk avdeling på St. Olavs Hospital HF. BUP Klinikk har avtale med barneavdelingen som per nå innebærer at man er ansatt og lønnet ved BUP klinikk mens man avtjener sin tjeneste på barneklinikken. Det er god tradisjon for samarbeid om tjeneste ved Psykisk helsevern for voksne. Utover dette søker man å legge til rette for hospitering i avdelinger/seksjoner hvor man ikke trenger klinisk tjeneste fra, så som BUP BUK, AAT og Tronsletten habiliteringssenter.

Nyansatte i klinikken tildeles planer i kompetanseportalen som beskriver all informasjon og opplæring nynasatte skal ha ved oppstart. Nyansatte leger får i tillegg ekstra planer som angår vakttjeneste, spesialiseringsløp og legemiddelhåndtering. Ansvaret for at dette ivaretas ligger hos seksjonslederne. Ved overgang til ny spesialiseringsstruktur, er det laget en plan for introduksjon til faget for nye LIS de tre første ukene. De skal kunne følge erfarne kollegaer i deres arbeidsoppgaver, både overleger og andre yrkesgrupper, tilpasset driften i den aktuelle poliklinikken og ved døgnenhetene. Videre skal nye LIS før oppstart av vakttjeneste, hospitere en til to dager ved Akuttenheten hvor det er utarbeidet en huskeliste over hva man skal gjennomgå, samt følge en erfaren LIS i et vaktdøgn.

Internundervisningen organiseres i en regional treårig rulleringsplan, utarbeidet i 2009, og omfatter alle LIS i Helse Midt Norge. Planen beskriver fordeling av timer, der summen av internundervisningen er minimum 70 timer per år. Halvparten av denne undervisningen, 35 timer, holdes på lokalt nivå, knyttet til avdelingens faggruppemøter for leger hver, til hver andre torsdag kl. 14:00 - 15:30. Inkludert i dette er ferdighetstrening for LIS, som dekkes i lokal gruppeveiledning. Gruppene er delt inn etter grad av erfaring i barne- og ungdomspsykiatri og veiledes av spesialist i faget. Den lokale delen av internundervisningen er i hovedsak forberedt og avholdt av LIS. De resterende 35 timene samles årlig i tre todagerssamlinger for alle LIS i Helse Midt Norge, Regional samling. Bidragsytere i denne undervisningen er i større grad erfarne klinikere og forskere. De regionale samlingene avholdes i Trondheim høst og vinter, mens vårsamlingen legges til Levanger, Molde og Ålesund etter tur.

Den regionale utdanningsplanen beskriver også fordeling av tema over tre år, slik at man i denne perioden får dekket alle tema innenfor barne- og ungdomspsykiatrien. Første rulleringsår har førskolealder som overordnet tema, andre rulleringsår, barneskolealder, og siste rulleringsår har ungdom og overgang til PHV som overordnet tema. Utover dette er det også tema som dekkes årlig, som krisehåndtering, suicidalvurdering og vaktarbeid.

Internundervisningen organiseres og ledes av Regional koordinator; Astrid Røsland Seim, og de ulike helseforetakenes lokale koordinatorer (ledere i lokale utdanningsutvalg)

Den regionale utdanningsplanen er under revisjon, for å samsvare enda bedre med læringsmålene i ny spesialistordning etter 01.03.19.

Som beskrevet over er ferdighetstrening en integrert del av internundervisningen, intern gruppeveiledning samt beskrevet i regional utdanningsplan.

Ferdighetstreningen er knyttet til diagnostisering og behandling av barne- og ungdomspsykiatriske tilstander. I tillegg avholder klinikken av og til kurs/ferdighetstrening i hjerte- lungeredning, praktisk gjennomføring av bruk av mekaniske tvangsmidler og andre aktuelle tema.

BUP klinikk har enhet for fagutvikling og forskning, der Line Knutsen Lund, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, ph.d. og nestleder for undervisning ved medisinstudiet NTNU, er forskningsleder.
Fagenheten bidrar til å styrke fokus på forskning og fagutvikling i klinikken og er en naturlig samarbeidspartner for klinikkens utdanningsutvalg for å ivareta dette i utdanningen av LIS. BUP klinikk har fem legespesialister med ph.d. innen fagfeltet, hvorav de fleste bidrar aktivt i fagmiljøet gjennom klinisk stilling og deltakelse i faggruppemøter.
Tilrettelegging for å kunne kombinere forskning og klinisk stilling har en lang tradisjon i BUP klinikk.

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på bla. etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer mm. LIS oppnår denne kompetansen først og fremst ved å delta i det daglige arbeid på vår avdeling, men siden høsten 2020 har BUP innført lokal gruppeveiledning på flere av disse temaene. Gruppene er inndelt etter grad av erfaring i barne- og ungdomspsykiatri og veiledes av spesialist i faget. Et lite utvalg av temaene veiledes i grupper sammen med tilgrensende spesialiteter knyttet til felles kompetansemål

Det er etablert gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter ved St. Olavs hospital annonsert i Læringsportalen samt lagt inn øvrige læringsaktiviteter i Kompetanseportalen for FKM.

Det er anbefalt at du deltar på det nasjonale kurs i administrasjons og ledelse samt RegUt sitt veilederkurs. 

Barne- og ungdomspsykiatri er en tverrfaglig medisinsk spesialitet. De aller fleste pasienter har flere enn én fagperson knyttet til seg under oppfølgingen ved BUP. Dette legger godt til rette for både planlagt og ad hoc supervisjon for den enkelte LIS. Spesialiteten har stor grad av teamdrøftinger og diagnosevurderinger i flerfaglig fellesskap. Dette er en arena der supervisjon og mester-svenn-læring naturlig hører hjemme. I tillegg vil det jobbes frem kultur og rammer for at LIS skal jobbe tettere med overlege og andre fagspesialister i poliklinikk, bl.a. ved å avholde felleskonsultasjoner. Ved sengepost er det allerede stor grad av naturlig supervisjon og mester-svennlæring.

Alle LIS får tildelt veileder etter oppstart i klinikken, og veiledning skal starte opp innen to uker. Det skal planlegges regelmessig veiledning som totalt skal dekke minimum 210 timer (à 60 minutter), det vil si to timer i uka i 35 uker per år. Av dette skal 105 timer være psykoterapiveiledning, der de første 40 timene defineres som grunnleggende relasjonell forståelse. Gjennomføring av klinisk veiledning og psykoterapiveiledning registreres i Kompetanseportalen, der veileder attesterer for hver tiende time. Når det gjelder veiledningens form og innhold, vises det til eget skriv om dette (”Momentliste for veiledning av leger i spesialisering”).

Den nye modellen gir åpning for å systematisere gruppebasert veiledning knyttet til de store diagnosegruppene, noe som vil kunne bidra til å skape felles forståelse og lik kliniske praksis. Deler av veiledningen gis i mindre grupper, der gruppene er inndelt etter grad av erfaring i barne- og ungdomspsykiatri og veiledes av spesialist i faget.

For å sikre at LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering gjennom prosedyrefestede halvtårsevalueringer. Der møter LIS sammen med veileder, seksjonsleder, ev. teamleder og leder av utdanningsutvalget, dette samsvarer med det som i kompetanseportalen omtales som vurderingskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder på vår avdeling delegert til den veileder som godkjenner på vegne av et vurderingskollegium.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen på følgende måte:

LIS er selv ansvarlig for å holde sin kompetanseportal oppdatert i forhold til progresjon. De aller fleste læringsaktiviteter kvitteres ved egenregistrering. Det er en forventning om at det er en fortløpende dialog med klinisk veileder i forhold til hvilke læringsaktiviteter man anser seg ferdig med. Klinikken vil våren 2019 utarbeide en overordnet plan for hvilke læringsmål og pasientgrupper som skal ha fokus i ulike deler av spesialiseringsløpet. Dette vil gi en oversikt over en ønsket og naturlig progresjon fra nytilsatt til ferdig spesialist.

Hvert halvår vil LIS3, veileder og seksjonsleder møte leder i utdanningsutvalget for en halvtårsevaluering. I dette møtet gjennomgås læringsaktiviteter det siste halvåret, gjøres vurderinger av oppnådde læringsmål og legges planer for hvilke læringsaktiviteter som skal være i fokus det neste halve året. LIS og veileder er ansvarlige for å forberede seg til denne evalueringen og legge frem tilstrekkelig dokumentasjon på gjennomførte læringsaktiviteter og læringsmål.

Gjennom å legge til rette for at alle læringsmål vurderes av flere i halvtårsevalueringen, vurderingskollegium, håper vi at vurdering av LIS sin kompetanse blir enhetlig, forutsigbar og sikrer et høyt og jevnt faglig nivå, og at man unngår lokale eller subjektive vurderinger og forskjeller mellom ulike veiledere og læringssteder.

Ingen læringsmål skal kvitteres ut annet enn i dette forumet, dette for å sikre lik kompetansevurdering av alle LIS3 og læringsmål.

LIS tildeles ved ansettelse læringsmålsplaner i Kompetanseportalen. Disse spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena dette gjøres. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell utdanningsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode ved andre læringsarenaer enn avdelingen og planlagte kurs. 
Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder.​

Klinikkens utdanningsutvalg har møter minimum fire ganger i året og består per 01.09.19 av:

 • Line Knutsen Lund, utdanningsansvarlig overlege og leder utdanningsutvalget
 • Cathrine Strand, LIS BUP Nidarø
 • Kari Skulstad Gårdvik, medisinskfaglig overlege og  leder utdanningsutvalget
 • Astrid Røsland Seim, overlege BUP Klostergata, regional koordinator
 • Anne-Bjørg Nyseter, avdelingssjef BUP-klinikk
 • Sigurd Hegstad, HR-ansvarlig BUP-klinikk
 • Anne Cathrine Berg, merkantil.
 • Katrine Waaler, faggruppekoordinator for leger.

BUP klinikk har tillitsvalgt både for LIS og for overleger. Per 01.09.19 er Dag Aasmund Haanes tillitsvalgt for LIS.

Tillitsvalgt deltar i prosessen ved ansettelser av nye LIS i klinikken. Tillitsvalgte bidrar da med gjennomgang av søkerliste samt tilstedeværelse på intervju og ved prioritering av kandidater.

Tillitsvalgt LIS er medlem av BOR (BUPs organisasjonsråd).
Det legges til rette for at tillitsvalgt skal få delta på tillitsvalgtkurs for å heve kompetansen som tillitsvalgt.

Tillitsvalgte deltar også på felles tillitsvalgtmøter ved St. Olavs hospital og informeres gjennom tillitsmannsapparatet og videreformidler informasjon til LIS.

Tillitsvalgt er som tilgjengelig for LIS både ved felles legemøter/møtepunkter etc.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med:

Avdelingssjef: Anne-Bjørg Nyseter
anne-bjorg.nyseter@stolav.no

Leder utdanningsutvalget: Line Knutsen Lund
line.knutsen.lund@stolav.no

Medisinskfaglig overlege: Kari Skulstad Gårdvik kari.skulstad.gardvik@stolav.no

Regional koordinator: Astrid Røsland Seim
astrid.rosland.seim@stolav.no

Faggruppekoordinator for leger: Katrine Waaler
katrine.waaler@stolav.no

Sist oppdatert 13.07.2023