Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Barnekirurgi

Seksjon for barnekirurgi er underlagt kirurgisk klinikk og lokalisert ved Barne- og ungdomsklinikken (BUK). Her utføres diagnostikk, behandling og oppfølgning innen det barnekirurgiske sykdomsspektrum. Avdelingen er en del av den flerregionale behandlingstjenesten for nyfødtkirurgi med delt landsfunksjon mellom St. Olavs hospital og OUS. Bakgrunnen for sentraliseringen av behandlingstjenesten er at de fleste tilstandene tjenesten omfatter er relativt sjeldne. Hovedformålet med tjenesten er å samle erfaring og kompetanse på disse tilstandene på to steder for å optimalisere behandlingstilbudet til denne pasientgruppen.

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Seksjonen har fem overlegestillinger, 2 LIS-stillinger del 3 samt en LIS i rotasjon. Alle LIS deltar i vaktordningen på kirurgisk klinikk. Seksjonen har full vaktordning som betjenes av overlege. Det er stor operativ virksomhet fordelt på dagkirurgi, elektivt inneliggende og øyeblikkelig hjelp. Vår sengepost har 13 senger i tillegg til 6 senger på nyfødtintensivavdelingen. Poliklinisk-/dagpasientvirksomhet foregår dels på sengepost og i egen poliklinisk avdeling. Vi har tett samarbeid med neonatalmedisinere, barneradiologer, barneleger, fostermedisinere og anestesiologer.

Barneanestesiseksjonen ved St. Olavs hospital, som vi har et tett samarbeid med, driver landets eneste barneintensivavdeling utenfor Oslo-området, og som sammen med nyfødtintensiv er et viktig element i det pre-, peri-, og postoperative behandlingsforløp for barn med komplekse og alvorlige tilstander.

Del 2 kirurgi 

De kirurgiske spesialistutdanningene har felles læringsmål (del 2) i tillegg til læringsmål for den enkelte spesialitet (del 3). Det er ikke et rekkefølgekrav for godkjenning av læringsmål i del 2 og del 3, men samlet sett må tjenesten etter første del (LIS1) ha en varighet på minst 5 år. Del 2-tjeneste kan gjøres på kirurgisk klinikk, avd. Øya eller avd. Orkdal, eller med en kombinasjon av dette.

Avd. Øya:
Anbefalt rotasjonsmønster i tilfeldig rekkefølge er nedre gastro 6 mnd, øvre gastro eller gastro akutt i seks mnd, urologi i seks mnd. og til slutt valgfrie seks mnd innen fagene barnekirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, karkirurgi, plastikkirurgi eller thoraxkirurgi.

Avd. Orkdal: 
Inntil to år i avdelingen som først og fremst har pasienter innen gastrokirurgi, urologi samt skadepoliklinikk på vakt.

Del 3 barnekirurgi             

Hele utdanningsløpet med alle læringsmål innen barnekirurgi dekkes ved vår seksjon.

Ved oppstart på seksjonen vil nyansatt LIS få tildelt veileder. Avdelingen er kompakt, og man vil umiddelbart bli inkludert og få ansvar i daglig virksomhet og drift.

Seksjonen har internundervisning en gang pr uke (45 min). En overlege har ansvar for internundervisningen og fordeler emner og tidspunkt, alle leger i avdelingen bidrar i undervisningen. De ulike emner det undervises i er knyttet opp mot de sentrale læringsmål, og gjerne i form av gjennomgang av nypubliserte artikler. I etterkant av kurs og kongresser gis det referat fra disse. Avdelingens leger deltar også på fellesundervisning med gynekologer og neonataloger (30min). I tillegg deltas det på fellesundervisning for alle leger ukentlig (30min).

Tilsammen utgjør internundervisninger minimum 70 timer per år.

Det gis permisjon med lønn for å delta på kurs, som utgangspunkt 1 uke pr høst og vår.

Opplæring i prosedyrer på operasjonsstua skjer i samarbeid med seksjonens leger, og her tas det hensyn både til kandidatenes progresjon og driftssituasjon. Man har tilgang til både enkel laparoskopisk simulator og mer avanserte simulatorer (NSALK).

Man har innad i legegruppen kompetanse med ph.d., og LIS blir tidlig introdusert for forskning som foregår innad i seksjonen og i samarbeid med andre institusjoner. Det er til enhver tid forskningsprosjekter på gang med den hensikt å formidle/publisere og sammenligne behandlingsresultater. Det gjøres også en del analyser/statistikk for kvalitetssikring.

Det er flere  pågående kliniske forskningsprosjekter med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Hovedfokus på forskningen er nyfødtkirurgi og alvorlige misdannelser som ledd i avdelingens funksjon i den flerregionale behandlingstjenesten innen nyfødtkirurgi.  

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer med mere. Du som LIS oppnår først og fremst dette ved å delta i det daglige arbeid på vår avdeling, og ved å være med på gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter annonsert i Læringsportalen samt øvrig anbefalte læringsaktiviteter lagt inn i Kompetanseportalen for FKM.

Det er anbefalt at du deltar på det nasjonale kurs i administrasjons og ledelse samt RegUt sitt veilederkurs. 

Det gis daglig supervisjon på alle arena. Dette være seg i forbindelse med previsitt/visittgang, poliklinikk, operasjoner og andre prosedyrer. Det jobbes med å strukturere dette ytterligere slik at man for eksempel før ett inngrep går gjennom nøkkelpunkter og fallgruver, og i etterkant får tilbakemelding og får mulighet til egenvurdering av aktiviteten. Supervisører vil være overlege/spesialist.

Veiledning gis både på individuelt nivå og i form av gruppeveiledning. Ved oppstart på seksjonen tildeles en veileder. Det avsettes tid for både LIS og veileder til veiledersamtale en gang pr måned. To ganger pr år skal progresjon vurderes opp mot individuell plan, enten av veileder eller evalueringskollegium. Veileder skal ha gjennomført formalisert veilederkurs, og skal sette opp individuell plan i samarbeid med supervisører.
Det gis rom for, og oppmuntres til, deltakelse på faglige møter både internt på sykehuset men også eksternt. Av kurskrav inngår både nasjonale og internasjonale kurs.

Supervisør eller veileder godkjenner læringsaktiviteter fortløpende etter hvert som de er utført og registrert av LIS. Læringsmålet sendes så avdelingsoverlege, eller til annen overlege med delegert myndighet, for endelig godkjenning.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  

LIS tildeles ved ansettelse læringsmålsplaner i Kompetanseportalen. Disse spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena dette gjøres. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell utdanningsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode ved andre læringsarenaer enn avdelingen og planlagte kurs. 
Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder.​

Utdanningsutvalget på kirurgisk klinikk består av en leder (overlege med ph.d.), 3 overleger og 3 LIS-leger.  Utvalget møtes 4 ganger i året, og bistår bl. a med utnevning av veiledere. Vi har foreløpig ikke utnevnt noen utdanningsansvarlig overlege, men den del av denne funksjonen ivaretas foreløpig av avdelingssjef for legene.

Avdelingen har til enhver tid en representant i den barnekirurgiske spesialistkomiteen.

Det er egen tillitsvalgt for LIS på kirurgisk klinikk.  Tillitsvalgt bistår i ansettelsessaker, endring og godkjenning av tjenesteplaner, vaktorganisering, tilpasning av tjenesteplaner og enkelte personalsaker.

For spørsmål om spesialistutdanningen innen barnekirurgi ta kontakt med seksjonsoverlege Øystein Drivenes.

øystein.drivenes@stolav.no

Sist oppdatert 13.07.2023