Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten barnesykdommer

Ved St. Olavs hospital er det Barne- og ungdomsklinikken som har ansvaret for utdanning i spesialiteten barnesykdommer.  Ved tjeneste på Barne- og ungdomsklinikken vil du som LIS ha mulighet for å få godkjent alle læringsmål i spesialiteten. Vi har et samarbeid med andre sykehus i regionen slik at LIS kommer til St. Olavs hospital i en periode for å få dekket alle læringsmålene.

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehus. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

I tillegg til pediatriske pasienter rommer klinikken kirurgiske-, ortopediske-, nevrokirurgiske-, ønh- og øyepasienter. Klinikken har lokalsykehusfunksjon, og regionsykehusfunksjon for barn og unge fra 0 – 16 (18) å. Klinikken har delt landsfunksjon for nyfødtkirurgi. Her behandles alle typer pediatriske pasienter. Spisskompetanse finnes for onkologi, hematologi, immunologi, neonatologi, nevrologi, habilitering, lungesykdommer, allergologi, endokrinologi, kardiologi, revmatologi, gastroenterologi, nefrologi og sosialpediatri. Barnekirurgiske og nevrokirurgiske pasienter blir behandlet av barnekirurg/nevrokirurg, ofte  i samarbeid  med barnelege. Dette gjelder også for øye- og øre-nese-hals-pasienter.

Klinikken har 30 overlegestillinger og 13 LIS stillinger inkludert tre fordypningsstillinger. Allmennpraktikere i spesialisering har hovedsakelig poliklinikk og vakt. Hospitanter er jevnlig innom avdelingen. Årlig gjennomføres nær 32 000 polikliniske konsultasjoner og over 5000 pasienter får behandling som inneliggende eller som dagpasienter.  Spesialistutdanning skjer ved rotasjon på tre til fire hovedstasjoner: Nyfødt intensiv/barsel, Barnemedisin, (mottak, sengepost og poliklinikk), som inkluderer hele den generelle pediatrien, Onkologi/hematologi og Habiliteringstjenesten for barn og unge.

Barne- og ungdomsklinikken ligger i kvinne-barn-senteret på St. Olavs hospital. Kvinneklinikken med føde/barselavdeling holder til i samme bygg. Klinikken har eget pasientmottak for barn inkludert observasjonssenger og overgrepsmottak med sykepleier i vakttjeneste. På onkologisk sengepost ligger barn med kreft- og blodsykdommer. Barnemedisinsk sengepost behandler et stort spekter av tilstander innenfor infeksjonsmedisin, endokrinologi, nevrologi, reumatologi, allergologi, kardiologi, nefrologi og gastroenterologi, . Det er poliklinikk og dagpostvirksomhet innen alle fagfelt.  Klinikken  har to intensivavdelinger, en for nyfødte, Nyfødt intensiv og en for større barn, Barn intensiv der det er tett samarbeid med barneanestesi.
Barn kirurgi og Barn ortopedi er en del av Barne- og ungdomsklinikken. Legene der er organisert i andre klinikker

Alle LIS går tilstedevakt. Vaktsystemet består av 5 sjikt (primærvakt generell barn, primærvakt nyfødt, bakvakt generell pediatri, bakvakt neonatologi og kardiologivakt).

Tjeneste ved Barne- og ungdomsklinikken vil gi et helhetlig utdanningsløp, og dekke alle nødvendige praktiske prosedyrer, klinisk tjeneste og gi mulighet for godkjenning av alle læringsmål for spesialiteten barnesykdommer. Noen LIS begynner utdanningsløpet sitt her, mens andre kommer med erfaring fra andre barneavdelinger. Utdanningsløpene blir derfor individuelle. Hoveddelen av utdanningen vil bestå av rotasjon på de ulike enhetene,  samt poliklinikk og vakttjeneste.  Barnemedisin er et stort og variert fag, og rekkefølgen på postplasseringen vil variere. I løpet av de fem årene det tar å bli spesialist vil du få erfaring med mange ulike subspesialiteter. Mot slutten av spesialiseringen vil mange få mulighet til å opparbeide seg mer erfaring innenfor ett eller noen få fagfelt innen pediatri.

Ett eksempel på et utdanningsløp kan være:
1. år – Mottak +Barnemedisinsk sengepost
2. år – Barnemedisinsk sengepost + Poliklinikk
3. år – Nyfødt intensiv med vakt som inkluderer Nyfødt intensiv
4. år – Onkologi og Barnemedisinsk sengepost
5. år – Habiliteringstjeneste og Poliklinikk

Hvis du kommer hit fra et annet sykehus for å fullføre utdanningen vil tjenesten på nyfødt intensiv og onkologisk avdeling bli prioritert. Ved behov og etter ønske kan det også være mulig å tilrettelegge tjenesten slik at du får mer erfaring innenfor det eller de feltene du særlig skal jobbe med etter fullført spesialitet.

Når du begynner vil du bli vist rundt på avdelingen og få det du trenger av tilganger til IT-system osv., garderobeplass og klær. De første to ukene vil du ofte arbeide sammen med en annen LIS på ulike enheter for å bli kjent med klinikken og med rutiner. Ved ansettelse vil LIS få tildelt klinisk veileder. Individuell utdanningsplan vil bli laget i samarbeid med veileder.
Det er utarbeidet skriftlig Informasjon til nye LIS ved Barne- og ungdomsklinikken

Klinikken arrangerer undervisning for leger tre til fire ganger i uken (tirsdag (45min), onsdag (30min) og torsdag (30 min), samt forskningsmøter (45 min) 1 gang per måned. Den teoretiske undervisningen er lagt opp i henhold til læringsmål slik at dette blir en del av et helhetlig utdanningsløp på veien til å bli ferdig spesialist. Tilsammen utgjør dette minimum 70 timer per år. Felles undervisning for alle leger ved sykehuset er 30 min per uke (fredag morgen). Både LIS og overleger har ansvar for å forberede og holde internundervisning. I tillegg er det ulike fagmøter som LIS kan delta på.
Som hovedregel får man permisjon til to utdanningskurs i året etter behov. Det legges også til rette for å dra på barnelegeforeningens vårmøte og pediaterdagene.

Klinikken har et tett samarbeid med Medisinsk Simulatorsenter ved St. Olavs hospital, og noe av opplæringen i akuttprosedyrer gis i samarbeid med dem. I tillegg er det trening for LIS på akutte situasjoner, i klinikkens regi.

Mange av klinikkens leger har akademisk kompetanse med PhD. Flere har kombinerte stillinger, St. Olavs hospital/ NTNU og driver aktiv forskning, inkludert veiledning av PhD-prosjekt. Klinikken har flere fordypningsstillinger, primært for LIS, med 50% forskning og 50% klinisk arbeid.  LIS vil kunne få introduksjon til forskningsprosjekt ila tjenestetiden av aktuelle overleger og kunne få hjelp til evt søknader på egne eller nye prosjekt.

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer med mere. Du som LIS oppnår først og fremst dette ved å delta i det daglige arbeid på vår avdeling, og ved å delta på gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter samt øvrige anbefalte læringsaktiviteter som er lagt inn i Kompetanseportalen for FKM. 

Det er anbefalt at du deltar på det nasjonale kurs i administrasjon og ledelse samt RegUt sitt veilederkurs. 

Supervisjon av LIS vil være avhengig av hvilken del av LIS-forløpet man er i og hvilken seksjon LIS er tilknyttet. Supervisjon vil i hovedsak være knyttet til felles diskusjon/previsitt/visittgang på avdeling, direkte observasjon /praktisk veiledning av prosedyrer, gjennomgang/diskusjon av polikliniske pasienter ved dagpost/poliklinikk. 

Veiledning vil bli utført både som individuell veiledning og som gruppeveiledning. Ved ansettelsen blir LIS tildelt egen veileder, som også er overlege i klinikken

Den formelle individuelle veiledningen legges inn i arbeidsplanen. Gjennom året vil det veksle mellom individuell veiledning og gruppeveiledning slik at man møtes i gruppe to måneder og har individuell samtale den tredje. Veiledning utover dette blir etter behov, oftere i starten av utdanningsløpet..

For å sikre at du som LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne deg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes, dette ansvaret er delvis delegert til din veileder. I kompetanseportalen registrerer du selv de fleste læringsaktiviteter, mens det ofte er en aktivitet eller prosedyre som skal godkjennes av veileder eller supervisør i tillegg. Som hovedregel vil læringsmålene som helhet godkjennes av et evalueringskollegium, det vil si veiledere og leder i fellesskap.

LIS tildeles ved ansettelse læringsmålplaner i Kompetanseportalen. Disse spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell utdanningsplan. I denne avtales det blant annet når LIS må påregne å gjennomføre sine rotasjoner og kurs i utdanningsløpet. Den individuelle utdanningsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen. 
Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder.

Utdanningsutvalget består for tiden av to spesialister og to utdanningskandidater. Medlemmene fungerer i en periode på minst 1-2 år. Utdanningsutvalget har ansvaret for gjennomføring av internundervisning. Leder for LIS er utdanningsansvarlig overlege og tilknyttet utdanningsutvalget.

Det er lokal tillitsvalgt for LIS ved Barne- og ungdomsklinikken og hovedtillitsvalgt for LIS ved St. Olavs hospital. Tillitsvalgte er involvert i saker som for eksempel endring/godkjenning av tjenesteplaner, endring av organisering og arbeidsmiljøoppfølging. De vil også delta på avdelingens gjennomgang av HMS-saker. Tillitsvalgte skal sammen med klinikkens ledelse bidra til et godt lærings- og arbeidsmiljø samt bidra til å finne gode løsninger når uenighet oppstår.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med:

Utdanningsansvarlig overlege Kjersti Bæverfjord
kjersti.beverfjord@stolav.no

Klinikksjef Elisabeth Selvaag
elisabeth.selvaag@stolav.no

Sist oppdatert 07.07.2022