Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Bryst- og endokrinkirurgi

Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi ved kirurgisk klinikk, St. Olavs hospital utfører diagnostikk, behandling og oppfølging av brystkreft, og diagnostikk, behandling og oppfølging av kirurgiske tyroideasykdommer og parathyroideasykdommer. Seksjonen har også regionansvar for cancer thyroidea , binyrekirurgi og lymfeknutekirurgi ved metastasert malignt melanom.

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Seksjonen har seks overlegestillinger, to stillinger for LIS i del 3 bryst- og endokrinkirurgi og en stilling for LIS i rotasjon del 2. Seksjonen har generell beredskap der overlegene og LIS i del 3 deltar i seksjonert bakvaktordning, og LIS i del 2 i primærvaktordningen ved kirurgisk klinikk.  

Seksjonen har høy operativ aktivitet og stor poliklinisk virksomhet. Mange opereres dagkirurgisk, og det er relativt begrenset arbeid på sengeposten. Vi har tett samarbeid med onkologer, patologer, plastikkirurger, nukleærmedisinere, endokrinologer og mammaradiologer. På poliklinikken har vi et godt team med erfarne og dedikerte sykepleiere som også har egen poliklinikk for mammakontroller. ​​

Del 2 kirurgi ved St. Olavs hospital

De kirurgiske spesialistutdanningene har felles læringsmål (del 2) i tillegg til læringsmål for den enkelte spesialitet (del 3). Det er ikke et rekkefølgekrav for godkjenning av læringsmål i del 2 og del 3, men samlet sett må tjenesten etter første del (LIS1) ha en varighet på minst 5 år. Tjeneste i del 2 kan gjøres på kirurgisk klinikk, avd. Øya eller avd. Orkdal, eller med en kombinasjon av dette.

Avd. Øya:
Anbefalt rotasjonsmønster i tilfeldig rekkefølge er nedre gastro 6 mnd, øvre gastro eller gastro akutt i seks mnd, urologi i seks mnd. og til slutt valgfrie seks mnd innen fagene barnekirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, karkirurgi, plastikkirurgi eller thoraxkirurgi.

Avd. Orkdal: 
Inntil to år i avdelingen som først og fremst har pasienter innen gastrokirurgi, urologi samt skadepoliklinikk på vakt.

Del 3 bryst- og endokrinkirurgi ved St. Olavs hospital

Hele del 3 i utdanningsløpet med alle læringsmål innen bryst- og endokrinkirurgi vil kunne dekkes ved vår seksjon.


Ved start møter du opp på personalkontoret i kirurgisk klinikk, der en av sekretærene etter en sjekkliste vil ordne praktiske ting som ID-kort, datatilgang, bruk av elektronisk journalsystem (EPJ), telefoni samt gi informasjon om lønnssystem og hvordan du kan finne fram til prosedyrer og aktuelle kurs. Du vil deretter få en omvisning i klinikken og bli tildelt garderobe og kontorplass.

Seksjonsleder eller annen lege vil introdusere deg for den aktuelle seksjonen du skal jobbe på, og du vil etter hvert ta del i de vanlige rutinene der.
Du vil få tildelt en veileder, slik at dere sammen kan utarbeide en individuell utdanningsplan.

Seksjonen har en overlege som har hovedansvar for oppsett av undervisningen der emner og datoer blir fordelt. Vi har 30 minutter hver onsdag morgen, og 60 minutter hver fredag morgen med unntak av ferier og lavaktivitetsdrift. Tilsammen utgjør dette minimum 70 timer per år. Alle legene på seksjonen bidrar til internundervisningen, LIS inkludert. Temaene vil som regel knyttes opp mot de konkrete læringsmålene. Noen ganger vil det være undervisere fra andre seksjoner, og noen ganger eksterne. Når noen i kollegiet har deltatt på kongresser og møter, vil det være aktuelt å referere fra disse på internundervisningen.

Det vil bli gitt permisjon med lønn for deltagelse på anbefalte kurs, og som hovedregel gis det permisjon til en uke vår og en uke høst. 

Opplæring i prosedyrer på operasjonsstua skjer i samarbeid med seksjonens egne leger, og her tas det hensyn både til kandidatenes progresjon og driftssituasjonen.

Flere av overlegene ved seksjonen har akademisk kompetanse med ph.d., og LIS vil bli introdusert til forskning hos oss. Det vil bli lagt til rette for deltakelse i pågående prosjekter slik at kompetanse tilhørende læringsmål innen forskning kan oppnås.   Det er også mulig å få støtte og veiledning til oppstart av egne prosjekter​.

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer med mere. Du som LIS oppnår først og fremst dette ved å delta i det daglige arbeid på vår avdeling, og ved å være med på gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter annonsert i Læringsportalen samt øvrig anbefalte læringsaktiviteter lagt inn i Kompetanseportalen for FKM.

Det er anbefalt at du deltar på det nasjonale kurs i administrasjon og ledelse samt RegUt sitt veilederkurs. ​​

Den daglige supervisjonen gis av kolleger på et hvert tidspunkt, i forbindelse med morgenmøter, previsitter, operasjoner og samarbeid om pasienter og prosedyrer.  Vi tenker oss etter hvert at supervisjonen kan struktureres på en slik måte at man både på forhånd og etter utført aktivitet vurderer hvordan aktiviteten ble utført.  Dette kan både brukes i en visittsituasjon, i poliklinikk og før og etter en kirurgisk prosedyre.

Veiledning vil bli gitt individuelt og i form av gruppeveiledning.  Veileder ved seksjonen vil bli tildelt ved ansettelse. Veileder skal bidra til å sette opp en individuell utdanningsplan, og følge opp faglig progresjon i samarbeid med supervisører og andre veiledere. 

To ganger pr. år vil samtlige LIS-leger bli vurdert i et evalueringskollegium, bestående av overleger fra alle seksjoner slik at kandidatene kan få en tilbakemelding på om de følger en forventet progresjon på ulike områder.

For å sikre at LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  
De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen på følgende måte: Supervisør godkjenner læringsaktiviteter i kompetanseportalen etter hvert, og så sendes læringsmålet til seksjonsoverlege for endelig godkjenning.

LIS tildeles ved ansettelse læringsmålsplaner i Kompetanseportalen. Disse spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena dette gjøres. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell utdanningsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode, og ved hvilke læringsarenaer. 
Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder.​


Utdanningsutvalget på kirurgisk klinikk består av en leder (overlege med PhD), tre overleger og tre LIS-leger. Utvalget møtes fire ganger i året, og bistår bl. a med utnevning av veiledere. Vi har foreløpig ikke utnevnt noen utdanningsansvarlig overlege, men den del av denne funksjonen ivaretas foreløpig av avdelingssjef for legene.

Det er egen tillitsvalgt for LIS på kirurgisk klinikk. Tillitsvalgt bistår i ansettelsessaker, en​dring og godkjenning av tjenesteplaner, vaktorganisering, tilpasning av tjenesteplaner og enkelte personalsaker.

For spørsmål om spesialistutdanningen innen bryst- og endokrinkirurgi, ta kontakt med seksjonsleder Kristin Helset:

kristin.helset@stolav.no


Sist oppdatert 30.01.2023