Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten endokrinologi

Endokrinologisk avdeling ved Medisinsk klinikk har ansvaret for utdanning i spesialiteten endokrinologi. Avdeling for endokrinologi tilbyr LIS i endokrinologi en bred undervisning og behandling av alle sykdommer innen spesialiteten endokrinologi. Dette gir mulighet for godkjenning av alle læringsmål for spesialiteten.

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Avdeling for endokrinologi holder geografisk til i Gastrosenteret. Avdeling for endokrinologi deler en sengepost med 18 sengeplasser med Avdeling for nyresykdommer. Fra 2008 disponerer Avdeling for endokrinologi så mange senger som er nødvendige for å behandle endokrinologiske pasienter (oftest 1-4 pasienter). Vi har videre medisinsk overvåking der det ofte er inneliggende pasienter hvor hovedgruppen er elektrolyttforstyrrelser, inkludert hyponatremi og diabetisk ketoacidose. 

Avdelingen har en stor poliklinisk aktivitet ved en egen poliklinikk/dagpost med rom for å utføre endokrinologiske tester og utstyr for beintetthetsmåling.

Avdelingen har for tiden 5,8 overleger (hel -eller deltidsstilling) og 4 stillinger for LIS øremerket for spesialisering i endokrinologi samt i tillegg rotasjonsstillinger. 

Avdeling for endokrinologi er regionavdeling i endokrinologi for Helseregion Midt-Norge. Alle endokrinologiske sykdommer blir tatt hånd om.

  • Et fullstendig tilbud når det gjelder utredning og behandling av pasienter med hypofysesykdommer. Slike pasienter vurderes regelmessig sammen med MR-radiologer og nevrokirurger på hypofysemøter hver eller hver annen uke. Hypofyseoperasjoner skjer ved Nevrokirurgisk avdeling. Den endokrinologiske utredningen i forkant og postoperative kontroller gjøres ved Avdeling for endokrinologi. Ved behov henvises til OUS/Rikshospitalet for sinus petrosus-kateterisering. Senere oppfølging skjer hos oss eller i samarbeid med endokrinolog på lokalsykehus.
  • Pasienter med thyreoidea-, parathyreoidea- og binyresykdommer utredes ved Avdeling for endokrinologi og opereres ved behov av endokrinkirurger ved St. Olavs hospital. Pasienter med behov for binyrevenekateterisering henvises til Haukeland Universitetssykehus. Vi har regelmessige samarbeidsmøter med endokrinkirurgene.
  • Diabetes mellitus utgjør den største pasientgruppen ved avdelingen. I denne delen av fagfeltet vil utdanningskandidatene få bred erfaring, som fra litt ut i utdanningsperioden også omfatter arbeid med gravide diabetespasienter og svangerskapsdiabetes, i tett samarbeid med fødeavdelingen/-poliklinikken. LIS tar også noe del i utredning og oppfølging av pasienter som blir pancreastransplantert.

    Utdanningskandidatene skal også ta aktiv del i opplæring av diabetespasientene ved deltakelse og undervisning på kurs for diabetespasienter (”diabetesskoler”, tilsvarende «startkurs»). Legene har et godt samarbeid med en stor og godt utdannet stab av diabetessykepleiere, med klinisk ernæringsfysiolog og psykologspesialist som også er inne i vårt diabetesteam i henholdsvis 50 % og 20 % stilling. Vi har nå et bredt sammensatt diabetesteam. Ved behov samarbeider vi også med ortopedisk avdeling, øyeavdelingen og sosionom.
  • Osteoporose er også et viktig arbeidsområde for avdelingen, og vi har en omfattende aktivitet med beintetthetsmåling for inneliggende og polikliniske pasienter, samt osteoporosepoliklinikk. LIS deltar i denne virksomheten, inkl. beskrivelse av BMD-målinger.
  • LIS i endokrinologi kan delta som observatør ved hypofyseoperasjoner, endokrinkirurgiske operasjoner (thyreoidea/parathyreoidea/binyrer) samt i konsultasjoner ved ”diabetisk fotteam” ved ortopedisk poliklinikk.
  • Det planlegges revitalisering av en tidligere ordning med hospitering ved Fedmepoliklinikken for LIS i endokrinologi.
  • Erfarne LISdeltar regelmessig i interne tilsyn (henvisninger) ved andre avdelinger i sykehuset og besvarer telefoniske og skriftlige spørsmål og søknader/henvisninger fra allmennleger og lokalsykehus, hovedsakelig i egen helseregion.
  • Avdeling for endokrinologi har gjennom mange år hatt ansvar for å arrangere årlige 2-dagers regionmøter i endokrinologi for regionens spesialister og utdanningskandidater i fagområdet, samt indremedisinere med ansvar for endokrinologi ved sykehus i regionen uten endokrinolog. Vi deltar også på (og arrangerer iblant) regionale diabetesmøter for sykehuspoliklinikker i Midt-Norge, som arrangeres hvert annet til tredje år.

I tillegg har avdelingen interesser i behandling av enkelte metabolske sykdommer og overvekts-/fedmetilstander.

De indremedisinske spesialistutdanningene har felles læringsmål (del 2) i tillegg til læringsmålene for den enkelte spesialitet (del 3). Det er ikke et rekkefølgekrav for godkjenning av læringsmålene i del 2 og del 3, men samlet sett må tjenestetiden etter første del (LIS1) ha en varighet på minst fem år.

Del 2

Læringsarenaer for del 2 av utdanningsløpet (felles indremedisinske læringsmål, FIM) ved St. Olavs hospital finnes ved følgende enheter ved fire klinikker: Medisinsk klinikk (alle enheter), Klinikk for hjertemedisin (alle enheter), Klinikk for Lunge- og Arbeidsmedisin og Orkdal medisin (lungemedisinsk avdeling og Orkdal medisin) og Klinikk for akutt- og mottaksmedisin (Mottaksavdelingen).

Det vil foregå en koordinert rotasjon av LIS mellom disse enhetene en gang hver 6. måned. Det er obligatorisk tjeneste på minst 6 måneder ved Klinikk for hjertemedisin og Lungemedisinsk avdeling. Unntaket fra dette er Orkdal medisin hvor man kan gjennomføre det meste av del 2 i utdanningsløpet, men behov for rotasjon til Trondheim for å oppnå læringsmålene innen hjerneslag og geriatri (FIM 15 og FIM 138, hjerneslagsbehandling og diagnostikk, og til dels FIM 16-18).​​

Del 3

Avdeling for endokrinologi tilbyr LIS i endokrinologi en bred praktisk erfaring i utredning og behandling av alle sykdommer innen spesialiteten, og mulighet for godkjenning av alle læringsmål innenfor tjeneste ved samme helseforetak.

Det har vært lagt opp til at LIS arbeider om lag halvparten av sin tid ved sengeposten og den andre halvparten med poliklinisk virksomhet og endokrinologiske tilsyn ved andre avdelinger på sykehuset. Med hovedansvar for færre indremedisinske senger har andelen av poliklinisk arbeid økt. Hyppighet av supervisjon i form av previsitt og visitt med overlege ved sengeposten varierer, på bakgrunn av den enkelte LIS’ bakgrunn og erfaring både innen endokrinologi og generell indremedisin. Ved daglige morgenmøter og lunsjmøter diskuteres pasienter som LIS har vært i kontakt med og trenger råd om. Kompliserte søknader/henvisninger kan også tas opp i plenum. På poliklinikken arbeider som regel LIS og overlege vegg i vegg. Med daglige supervisjonsmøter både morgen og ved lunsjtid er tilgangen til rådgivning og supervisjon generelt god. Ved behov for tilsyn av endokrinologiske pasienter ved hovedintensivavdelingen går ofte LIS og vaktansvarlig overlege visitt sammen.

LIS i endokrinologi inngår i utgangspunktet i primærvakt ved Medisinsk klinikk sammen med primærvakter ved Hjertemedisinsk klinikk og Lungeklinikken. Vaktarbeidet omfatter arbeid i akuttmottaket på dagtid, kveld og natt, generelt indremedisinsk postarbeid kveld og natt samt ansvar for visittgang på observasjonspost knyttet til akuttmottaket. Disse vaktene og avspasering før/etter nattevakt legger beslag på om lag halvparten av arbeidstiden for LIS. Vaktarbeidet inneholder lite endokrinologi. Deltakelse i denne vaktordningen står derfor til en viss grad i konflikt med progresjon og kvalitet i spesialistutdanningen i endokrinologi. Avdelingen har som målsetting at LIS i siste år av utdanningstiden blir fritatt for å delta i generell indremedisinsk primærvakt, men i stedet kan delta i bakvaktordningene i endokrinologi. Dette skjer foreløpig ikke som en fast etablert ordning, men har oftest latt seg gjennomføre etter om lag to års arbeid som LIS i endokrinologi. Vanligvis er det behov for 3 års tjeneste på avdeling for endokrinologi for å oppnå alle læringsmål i spesialiteten. 

Den formelle internundervisningen i endokrinologi skjer i henhold til halvårlige planer, med hovedvekt på teoretisk undervisning i endokrinologi innen avdelingen hver tirsdag (45 min.), annenhver onsdag (45 min.) og annenhver torsdag (30-45 min). I tillegg er det videooverførte nasjonale møter annenhver torsdag (30-45min). Totalt dreier det seg om minst 70 timer/år.

Det er også felles internundervisning for de indremedisinske fagområder to ganger ukentlig (30 min mandag og 30 min torsdag).
Internundervisningen forberedes av alle leger ved avdelingen, inklusive LIS. Det er satt av fire timer fordypningstid per uke i tjenesteplanen.

Utdanningskurs

Det gis fri med lønn til å delta i de anbefalte kurs i indremedisin og de fire anbefalte kursene i endokrinologi. Normalt gis fri med lønn, dekning av kursavgift, legitimerte kostutgifter opp til kr 500/døgn og fritak for vakter til ett anbefalt kurs à én uke hvert halvår, men det er også gitt fri til flere kurs enn dette. I tillegg deltar LIS på de årlige regionmøtene i endokrinologi. Det er også mulighet for deltakelse i nasjonale og internasjonale møter og kongresser innen fagområdet, i tråd med målbeskrivelsen for spesialistutdanningen i endokrinologi. Til ikke-obligatoriske møter og kongresser får LIS fri med lønn, men må bytte eventuelle vakter, eventuelt kan de bruke fordypningsdager til dette formålet.

Spesialiteten endokrinologi er hovedsakelig et teoretisk fag, så det foreligger ingen rutiner for simulering og ferdighetstrening.

Seksjonens forskningsvirksomhet er betydelig, og det legges til rette for at LIS skal få oppnådd læringsmål og kompetanse ​innen forskning​​. 

Forskningsvirksomheten der leger ved avdelingen er engasjert er konsentrert om diabetes mellitus inkl. kunstig pancreas («Artificial Pancreas Trondheim», APT), LADA, endokrine buktumores, osteoporose, hypofysesykdommer, PCOS og sykelig overvekt, samt epidemiologiske studier av endokrinologiske tilstander i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Kliniske og eksperimentelt orienterte prosjekter er tilgjengelige for LIS som er interessert. For LIS som ønsker å gå videre med ph.d.-utdanning finnes kompetente veiledere og mange mulige prosjekter. Det finnes lokaler for kliniske prosjekter som inkluderer ulike typer av testing. Videre finnes laboratoriearealer som er tilgjengelige for eksperimentelle studier, og det kan kjøpes/reserveres plass ved Forskningsposten. Det gis tilbud om en rekke forskningsrelaterte kurs.  Noe av fordypningstiden er tenkt brukt til å gjøre seg kjent med ulike forskningsprosjekter og eventuelt planlegge egen deltakelse i prosjekter. Det gis hel eller delvis permisjon for å gå over i stilling som stipendiat eller post-doktor, og ​også mulig å gå i et kombinert løp der man er 50% i forskning og 50% i klinikk. LIS i endokrinologi gis også permisjon for å gjennomføre eventuelt manglende nødvendig tjeneste i generell indremedisin.

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på blant annet etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer. Du som LIS oppnår først og fremst dette ved å delta​ i det daglige arbeid på vår avdeling, og ved å delta på gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter samt øvrige anbefalte læringsaktiviteter som er lagt inn i Kompetanseportalen for FKM. Gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter arrangeres i samarbeid med Klinisk etisk komite og Preste- og samtaletjenesten med påmelding i Læringsportalen. 

Det er anbefalt at du deltar på det nasjonale kurs i administrasjon og ledelse samt RegUt sitt veilederkurs. ​​

Supervisjon gis vanligvis ved daglige konferanser mellom LIS og overlege, og LIS har god tilgang til supervisjon i hele det kliniske arbeidet. Vakthavende overlege er tilgjengelig på previsitt og visitt, og på poliklinikken sitter overlege vegg-i-vegg med mulighet for kontinuerlig supervisjon. Det er vanlig at man går visitt sammen dersom det ligger pasienter på intensivavdeling. Enkelte av LIS’ polikliniske pasienter diskuteres allerede før pasienten kommer, og det vil alltid være mulig å få råd av overlege under polikliniske konsultasjoner og i ​konkrete arbeidssituasjoner i møte med pasienter. I tillegg kan problemstillinger diskuteres på ​morgen- og lunsjmøter. 


LIS i endokrinologi får raskt oppnevnt veileder som er en overlege ved avdelingen. LIS utarbeider, sammen med sin veileder og leder​, en individuell utdanningsplan som skal oppdateres jevnlig. Sammen skal man regelmessig vurdere forventet progresjon opp mot oppnådde læringsmål.

Veiledning vil bli utført både som individuell veiledning og som gruppeveiledning. Den formelle veiledningen legges inn i arbeidsplanen slik at det blir regelmessige og hyppige møter mellom LIS og veileder.

For å sikre at du som LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne deg kompetansekrav i spesialistutdanningen vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering i dialog med veileder/supervisører og via vurderingskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes. 
De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen.


LIS tildeles ved ansettelse læringsmålsplaner i Kompetanseportalen. Disse spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell utdanningssplan som er et vedlegg til ansettelsesavtalen. ​
Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Utdanningsutvalget består i dag av to overleger og utdanningsansvarlig overlege. ​​​Det er avdelingsoverlege som er utdanningsutvalgets leder. Utdanningsutvalget organiserer internundervisning og lager en langtidsplan for å påse at alle læringsmål er gjennomgått.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med:

Avdelingsoverlege Bjørn Olav Åsvold
Bjorn.Olav.Asvold@stolav.no

Overlege i endokrinologi Sverre Christiansen Sverre.Christian.Christiansen@stolav.no

Utdanningsansvarlig overlege i endokrinologi Hallvard Singsås Hallvard.Singsas@stolav.no

Sist oppdatert 01.04.2022