Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten fødselshjelp og kvinnesykdommer

Velkommen som LIS i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Kvinneklinikken, St. Olavs hospital. Hos oss får du et helhetlig utdanningsløp til å bli gynekolog, og dermed spesialist i sykdommer relatert til svangerskap og fødsel samt sykdommer i kvinners underliv.

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Kvinneklinikken er en av de større klinikkene på sykehuset. Vi er til sammen 50 leger i ulike stillinger. 18 personer har doktorgrad og for tiden er 7 av legene i et doktorgradsløp. Mange har også kombinerte universitetsstillinger.
Vi har 11 LIS-stillinger, og disse kan gjennomføre hele spesialistløpet på St. Olavs hospital. Til enhver tid roterer 1-2 LIS til Kirurgisk avdelinger i 12 måneder.

Kvinneklinikken er inndelt i 5 seksjoner:

 • Seksjon for generell gynekologi
 • Seksjon for gynekologisk kreft (Regional funksjon)
 • Fertilitetsseksjonen (Regional funksjon)
 • Fødeavdelingen
 • Senter for fostermedisin (Regional funksjon, nasjonal funksjon for avanserte invasive prosedyrer)

I 2018 ble det gjennomført nesten 60 000 pasientkontakter, disse fordelte seg på vel 10 000 døgnpasienter, 5 000 dagpasienter og 45 000 polikliniske kontakter.  Fødselstallet ligger rundt 3 700 med en keisersnittfrekvens på ca 18 %.

Vaktordningen er 3-delt, med Lis og spesialist til stede på huset, og en spesialist i hjemmevakt med utrykning. For tiden er primærsjiktet 10-delt mens sekundærsjiktet og tertiærsjiktet er 11-delt.

LIS kan gjennomføre hele spesialistutdanningen sin ved St. Olavs hospital. Vi har avtale med Kirurgisk avdeling om 12 måneders kirurgisk spesialiseringsperiode (tidligere omtalt som «sideutdannelse» i gammel ordning). Vi har videre avtale med de øvrige helseforetakene i regionen om rotasjon til oss (tidligere gruppe 1-tjeneste).

LIS roterer mellom de ulike seksjonene hvert halvår.

LIS som gjennomfører hele sin spesialistutdanning hos oss vil rotere innom alle seksjonene i løpet av spesialiseringen som tilsammen skal vare minst 5 år etter endt LIS1-tjeneste. For LIS som har deler av sin spesialisering fra andre sykehus vil rotasjonene tilpasses individuelt. Ta kontakt med oss dersom du kommer fra et annet sykehus slik at vi kan ha en samtale på forhånd for å får på plass et godt utdanningsløp for deg. Det er ønskelig at du er ferdig med så mye som mulig av spesialiseringen din ved eget sykehus før du kommer til oss. LIS fra andre sykehus som har sin spesialiseringsperiode ved St. Olavs hospital  vil vanligvis være på Fødeavdelingen i 12 måneder og 6 måneder på en av de andre seksjonene.

Introduksjon av nye LIS avhenger av tidligere erfaring. LIS uten tidligere erfaring fra faget går følgevakter i 3 måneder for å oppnå vaktkompetanse, i denne perioden vil dagtjenesten fordeles mellom generell gynekologi og fødeavdelingen. LIS med erfaring skal gå følgevakter for å bli kjent med avdelingen og avdelingens rutiner. 

Internundervisningen organiseres av undervisningskomiteen. Denne består av 3 leger ved avdelingen, og oppnevnes for et år. Utdanningskomiteen har ansvar for å organisere 20 minutters morgenundervisning tirsdag og torsdag, og en times ettermiddagsundervisning hver onsdag. Tilsammen utgjør undervisningen minimum 70 timer per år. De har i tillegg ansvar for å organisere heldagsseminar siste uken før jul og påske. Til dette seminaret inviteres også alle gynekologer, offentlige og private, fra hele Trøndelag.

Utdanningsutvalget har i forbindelse med ny spesialiststruktur laget en liste med ca 20 temaer som bør dekkes i løpet av en 2 års periode.
Det er i tillegg obligatorisk for LIS å delta på ukentlig PBL. PBL vil dekke en rekke sentrale tema, og vil registreres i kompetanseportalen. Liste med tema for PBL er utarbeidet av utdanningsutvalget, og vil rullere i løpet av en to års periode.

Det arrangeres simuleringstrening i akutt obstetrikk ved fødeavdelingen hver høst. Dette er obligatorisk for alle vaktgående leger ved avdelingen. Det arrangeres på samme måte årlig laparoskopitrening. Det finnes D-box i avdelingen, og LIS oppfordres til å bruke denne.
Ferdighetslaboratoriet tilknyttet fødeavdelingen brukes aktivt i opplæring av LIS. Det arrangeres årlig tverrfaglig seminar i nyfødtresuscitering i samarbeid med avdelingene for nyfødt intensiv og anestesi.

Klinikken har to kombinerte stillinger som er satt av til forskning (Tidligere D-stillinger). Disse fordeles mellom seksjonene og benyttes til ulike forskningsprosjekter. Det legges opp til at LIS får mulighet til å delta i forskning slik at kompetanse tilhørende aktuelle læringsmål oppnås. ​

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på blant annet etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer. Du som LIS oppnår først og fremst dette ved å delta​ i det daglige arbeid på vår avdeling, og ved å delta på gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter samt øvrige anbefalte læringsaktiviteter som er lagt inn i Kompetanseportalen for FKM. Gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter arrangeres i samarbeid med Klinisk etisk komite og Preste- og samtaletjenesten med påmelding i Læringsportalen. 

Det er anbefalt at du deltar på det nasjonale kurs i administrasjon og ledelse samt RegUt sitt veilederkurs. ​​

Leger i spesialisering følges opp daglig av kollegaer som superviserer arbeidet. Supervisører bør ha gjennomført kurs i veiledning og supervisjon med  kommunikasjon som verktøy ved St.Olavs hospital. Loggføring av supervisjonen gjøres i kompetanseportalen under de læringsaktiviteter som krever supervisjon av erfaren kollega.

Veiledningen planlegges gjennomført i en kombinasjon av ad-hoc/planlagt supervisjon, en-til-en veiledning og gruppeveiledning.
Avdelings-/seksjonsleder setter opp tidspunkt for en-til-veiledning og gruppeveiledning og evt. tidspunkter for planlagt supervisjon i arbeidsplaner for LIS og veiledere.

Hensikten med en-til-en veiledning er å kunne diskutere progresjon og reflektere over klinisk praksis til LIS. Dette forutsetter en trygg relasjon mellom LIS og veileder.

Første veiledningssamtale bør utføres innen 2 uker etter ansettelse. Ifølge spesialistforskriften innebærer veiledningen planlagte og regelmessige samtaler mellom lege i spesialisering og veileder. Overordnet ønsker St. Olav hospital HF at i løpet av første halvåret gjennomføres hyppige en-til-en veiledningssamtaler med LIS av 30-45 minutters varighet. Senere i spesialistløpet kan frekvensen minskes til hver 3. måned. Det er fordelaktig om LIS bytter veileder en gang i løpet av spesialiseringsperioden.
Klinikksjefen har ansvar for at det er godkjente supervisører og veiledere ved avdelingen.

Hensikten med regelmessig gruppeveiledning er:

 • Reflektere over faglig praksis og utvikle faglig trygghet.
 • Tilegne seg kunnskap for mestring, innsikt og forståelse av psykososiale utfordringer som legeyrket bringer
 • Danne et faglig og sosialt nettverk hvor legen kan hente kollegial støtte i hverdagen.
 • Oppnå forskriftsfestet læringsmål i felles kompetansemål (FKM).

Gruppeveiledning er planlagt med ukentlige PBLer som dekker en rekke sentrale emner i faget.

Man planlegger å ha 4 veiledere ved klinikken. Disse vil bytte på å ha ansvar for PBL. Disse bør ha deltatt på kurs i gruppeveiledning.

 • To leger (minst en overlege, gjerne en erfaren LIS). En styrer tid og taletid, andre fasiliteter tema og oppsummerer til slutt. Etter hvert som en får mer erfaring vil en veileder kunne avholde gruppeveiledningen alene. Fordelen ved å være to er at man diskutere hvordan gruppeveiledningen foregikk og at man fastholde gruppeveiledningen om den ene blir syk.
  Deltagelse i gruppeveiledning gjøres i kompetanseportalen Dossier for fagspesifikke mål, og på felles kompetansemål.

Det er i tillegg et organisert tilbud om gruppeveiledning på tvers av spesialiteter på St. Olavs hospital i samarbeid med Klinisk Etisk Komite og Preste- og samtaletjenesten med påmelding i Læringsportalen. ​

Det vil legges til rette for at LIS skal komme seg på anbefalte kurs i spesialiteten, inntil 1 uke per halvår.

For å sikre at LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne deg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering i dialog med veileder, supervisører og vurderingskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  
De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Det fremgår av de ulike læringsmål og læringsaktivitetene i kompetanseportalen hvem som kan godkjenne de ulike læringsmålene.  Enkelte læringsaktiviteter registreres og godkjennes av LIS selv. Noen kan godkjennes av supervisør, og andre godkjennes av veileder.

LIS tildeles ved ansettelse læringsmålsplaner i Kompetanseportalen. Disse spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell utdanningssplan som er et vedlegg til ansettelsesavtalen. ​
Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.​

Utdanningsutvalget består av fire medlemmer, og utnevnes av klinikksjef ved klinikken for fire år. Utdanningsutvalget har ansvar for å utnevne en veileder til alle LIS. Utdanningsutvalget har ansvar for å årlig rapportere inn til helsedirektoratet. Utdanningsutvalget har ansvar for organisering av ny spesialistutdanning ved klinikken.

Fra 2023 består utdanningsutvalget av følgende medlemmer:

Leder utdanningsutvalg: Camilla Kleveland Camilla.Rorslett.Kleveland@stolav.no

Utdanningsansvarlig overlege: Maria Øyasæter Nyhus Maria.Oyaseter@stolav.no

LIS-representanter: Kirsti Myklestad og Christian Sletta

Yngre legers forening (YLF) har tillitsvalgte ved alle klinikker ved St.Olavs Hospital. 

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med seksjonsoverlege LIS eller utdanningsutvalget.


Sist oppdatert 30.08.2023