Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Fordøyelsessykdommer

Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer har ansvaret for utdanning i spesialiteten Fordøyelsessykdommer ved St. Olavs hospital.

Fire leger sitter og diskuterer.

Foto: Geir Otto Johansen, St. Olavs hospital

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer har lokalsykehusfunksjon for ca. 300 000 innbyggere og regionsfunksjon for ca. 700 000 innbyggere.
St. Olavs hospital er et relativt nytt sykehus og Gastrosenteret ble ferdigstilt i 2009. Sengepost og endoskopi laboratorium holder til i fine og velegnede lokaler. Sengeposten har 16 senger fordelt på 2 sengetun og har ca 1400 innleggelser årlig. Endoskopilaboratoriet («Gastrolab») er i pasientvolum landets største med ca 12 000 prosedyrer årlig og har moderne utstyr innen alle modaliteter (gastroskopi, koloskopi, ballong enteroskopi, ekstern og endoskopisk ultralyd, pH/manometri/impedans, kapselendoskopi, RFA, m.m.). Avdelingen har en dagpost med ca 3 000 konsultasjoner årlig som brukes til behandling av kompliserte pasienter innen inflammatorisk tarmsykdom (IBD), leversykdommer og nevroendokrine svulster. I tillegg har konsultasjonspoliklinikken ca 3 000 konsultasjoner årlig med pasienter innen hele bredden av faget.

Avdelingen har per i dag 11 faste overleger (9,4 stillinger) hvorav to har hovedstilling på NTNU som Professor I og flere har bistillinger som Førsteamanuensis. I tillegg har avdelingen 3 LIS3 stillinger, 2-3 LIS2 og 1-2 LIS1. LIS1 og LIS2 inngår i en rotasjonsordning med andre klinikker/avdelinger.
Overlegene går i seksjonert 11-delt bakvakt og LIS 2/3 legene går 14-delt primær vakt.

De indremedisinske spesialistutdanningene har felles læringsmål (del 2) i tillegg til læringsmålene for den enkelte spesialitet (del 3). Det er ikke et rekkefølgekrav for godkjenning av læringsmålene i del 2 og del 3, men samlet sett må tjenestetiden etter første del (LIS1) ha en varighet på minst fem år.

Del 2

Læringsarenaer for del 2 av utdanningsløpet (felles indremedisinske læringsmål, FIM) ved St. Olavs hospital finnes ved følgende enheter ved fire klinikker: Medisinsk klinikk (alle enheter), Klinikk for hjertemedisin (alle enheter), Klinikk for Lunge- og Arbeidsmedisin og Orkdal medisin (lungemedisinsk avdeling og Orkdal medisin) og Klinikk for akutt- og mottaksmedisin (Mottaksavdelingen).

Det vil foregå en koordinert rotasjon av LIS mellom disse enhetene en gang hver 6. måned. Det er obligatorisk tjeneste på minst 6 måneder ved Klinikk for hjertemedisin og Lungemedisinsk avdeling. Unntaket fra dette er Orkdal medisin hvor man kan gjennomføre det meste av del 2 i utdanningsløpet, men behov for rotasjon til Trondheim for å oppnå læringsmålene innen hjerneslag og geriatri (FIM 15 og FIM 138, hjerneslagsbehandling og diagnostikk, og til dels FIM 16-18).​​

Del 3

Tjeneste ved Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer vil dekke alle nødvendige praktiske prosedyrer, klinisk tjeneste og mulighet for godkjenning av alle læringsmål for spesialiteten Fordøyelsessykdommer.
Alle LIS roterer mellom sengepost og gastrolab, og alle deltar i konsultasjonspoliklinikk en halv dag i uken hvor man følger sine egne/faste pasienter. Når kandidaten regnes som tilstrekkelig kompetent vil tiden på sengepost erstattes med tjeneste ved Dagposten i 3-6 mndr.
Avdelingssjef vil sammen med veileder ha samtale med ny LIS lege for å kartlegge tidligere klinisk og endoskopisk erfaring. Opplæringsplanen vil deretter bli utformet etter hvor erfaren vedkommende er. En uerfaren LiS vil i første omgang jobbe på sengepost under supervisjon av postansvarlig overlege. Etter hvert vil man læres opp i gastroskopi.

Koloskopiopplæringen starter når kandidaten er selvstendig innen gastroskopi. Ved endoskopiopplæring er det angitt på arbeidsplan hvilken overlege som er ansvarlig for supervisjon. Kandidaten vil få egen konsultasjonspoliklinikk når kandidatens kunnskaper tillater det. Dette vurderes av avdelingssjef i samråd med overlegekollegiet og veileder.

En LIS-lege blir rettledet av en erfaren lege når han skal utføre gastroskopi. To medleger ser på. En pasient ligger på sengen.

Foto: Geir Otto Johansen, St. Olavs hospital


Ved ansettelse vil LIS få tildelt klinisk veileder og individuell utdanningsplan vil bli laget i samarbeid med veileder. Innføring i hverdagsrutiner på sengepost, poliklinikk og gastrolab skjer ved erfaren kollega. Det er daglige morgenmøter hvor en blir kjent med andre i kollegiet. Generell introduksjon for vaktarbeidet gis av Medisinsk klinikk.

Medisinsk klinikk har fellesundervisning med Hjertemedisinsk klinikk og Lungemedisinsk klinikk mandager og torsdager kl.  08:00 - 08:30.

Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer har i tillegg internundervisning onsdager kl. 07:50 - 08:30 og torsdager kl. 12:00 - 12:45. Undervisningen på onsdager er teoretisk, mens undervisningen på torsdager er mer praktisk orientert inkl. video demonstrasjoner. I tillegg kan man diskutere problempasienter/kasuistikker med kollegiet på morgenmøtet tirsdager kl. 08:00 - 09:00. Forberedelse til undervisning gjøres i fordypningstiden.

Avdelingen har en årlig undervisningsplan som sikrer at alle relevante tema belyses i løpet av året og tilsammen utgjør minimum 70 timer i året.

Avdelingen har ikke noe systematisert etterutdanning for ferdige spesialister, men avdelingen er representert på alle større/relevante møter som f.eks: SADE, NGF årsmøte, ECCO, Levermøtet, EASL, UEGW, AGA, ENETS. Det roteres hvilke leger som deltar på de ulike møtene, men på enkelte møter forfordeles til leger som har spesialfunksjoner (for eksempel ENETS).

Medisinsk simulatorsenter ved St. Olavs hospital kan tilby simulering og ferdighetstrening i akuttmedisinsk prosedyrer. Avdelingen har i tillegg tilgang til endoskopisimulatorer på NSALK (Nasjonalt Kompetansesenter for Avansert Laparaskopisk Kirurgi) som kan benyttes i startfasen av endoskopiopplæringen.

Det er stor interesse for forskning i kollegiet, de fleste overleger har akademisk kompetanse med ph.d. (to professorer og flere amanuensis-stillinger). LIS vil kunne få introduksjon til forskningsprosjekt i løpet av tjenestetiden av aktuelle overleger og kunne få hjelp til evt søknader på egne eller nye prosjekt.

Avdelingen har et aktivt forskningsmiljø. Det har over flere tiår vært uført en rekke studier knyttet til ventrikkel fysiologi. Pr i dag er mye av forskningen knyttet til IBD og translasjonsforskning. LIS vil være delaktig i inklusjon og oppfølging av pasienter som deltar i kliniske studier. Kandidater som ønsker fast stilling ved avdelingen oppfordres til å ha forskningskompetanse på dr-gradsnivå.

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på blant annet etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer. Du som LIS oppnår først og fremst dette ved å delta​ i det daglige arbeid på vår avdeling, og ved å delta på gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter samt øvrige anbefalte læringsaktiviteter som er lagt inn i Kompetanseportalen for FKM. Gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter arrangeres i samarbeid med Klinisk etisk komite og Preste- og samtaletjenesten med påmelding i Læringsportalen. 

Det er anbefalt at du deltar på det nasjonale kurs i administrasjon og ledelse samt RegUt sitt veilederkurs. ​​

Alle LIS arbeider under supervisjon av en overlege. Det vil fremgå tydelig av avdelingenes arbeidslister hvem av overlegene som har supervisjonsansvar ved de ulike enhetene, dvs sengepost, gastroenterologisk laboratorium og dagpost.

Ved gastroenterologisk laboratorium forgår supervisjon i diagnostiske prosedyre som gastroskopi og koloskopi, etter hvert supplert med terapeutiske inngrep som polyppektomi og hemostase. Det er ved avdelingen regelmessige fagmøter hvor særskilt vanskelige problemstillinger drøftes i plenum, her er alle avdelingens leger tilstede.

Da endoskopi opplæringen er svært sentral innenfor spesialiteten fordøyelsessykdommer, vil en overlege med formell kompetanse innenfor endoskopi opplæring ha et hovedansvar i forhold til feedback underveis i læringsprosessen. Endoskopi opplæring er et satsning område, avdelingen har som målsetning å utdanne teknisk flinke skopører med bred teoretisk kunnskap og det stilles krav til at både LIS og supervisør bidrar til progresjon.

Alle LIS vil få oppnevnt en overlege som veileder og alle LIS vil få tildelt en egen utdanningsplan. Tidspunkt for veiledning vil fremgå av arbeidslistene. Det vil være 1:1 veiledning og gruppeveiledning omtrent annen hver gang.  Vurderinger av LIS skal ivaretas av alle leger i overlegekollegiet under hele utdanningsløpet, hovedansvaret ligger hos veileder. Veileder har ansvar for å  kaller inn til veiledningssamtaler og regelmessig oppdatere sammen med LIS den individuelle utdanningsplan opp mot oppnådde læringsmål.

Alle LIS deltar aktivt i avdelingens internundervisning, 2x45 minutter pr uke, det forventes at alle LIS holder 1- 2 innlegg pr halvår. Det gis permisjoner til obligatoriske kurs innen spesialiteten.

For å sikre at LIS oppnår faglig progresjon og oppfyller kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via vurderingskollegium. Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. For endel av læringsaktiviteter må LIS sende elektronisk beskjed til supervisør for kvittering av utført aktivitet/prosedyrer, mens noen av prosedyrene kvitteres ut med egenmelding/egenregistrering. Veileder kvitterer fortløpende ut læringsmål som blir vurdert sammen med LIS. Videre sender LIS sine læringsmål til endelig godkjenning hos avdelingssjef etter anbefaling fra veileder.

For mange av læringsaktivitetene vil avdelingen benytte seg av et vurderingskollegium bestående av alle overleger som har supervisør/veileder funksjon for den enkelte LIS. Veileder er ansvarlig for å ta opp sin kandidat/LiS i vurderingskollegiet. Leder av utdanningsutvalget/utdanningsansvarlig overlege har ansvar for innkalling til minst et årlig møte for slik vurdering.

LIS tildeles ved ansettelse læringsmålsplaner i Kompetanseportalen. Disse spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell utdanningssplan som er et vedlegg til ansettelsesavtalen. ​
Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.​

Utdanningsutvalget består av veilederkompetent overlege og valgt representant for LIS ved avdelingen. En viktig oppgave for utdanningsutvalget er å lage en langtids plan for internundervisningen, slik at de mest sentrale læringsmål er gjennomgås regelmessig.

Det er lokal tillitsvalgt for LIS ved medisinsk klinikk som ivaretar LIS interesser, i tillegg til hovedtillitsvalgt for LIS ved St. Olavs hospital. Tillitsvalgte er involvert i saker som for eksempel endring/godkjenning av tjenesteplaner, endring av organisering og arbeidsmiljøoppfølging. Tillitsvalgte vil også delta på avdelingens gjennomgang av HMS-saker.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med:

Seksjonsoverlege Gunnar Qvigstad
Gunnar.Qvigstad@stolav.no

Utdanningsansvarlig overlege Rune Johannesen
Rune.Johannessen@stolav.no

Sist oppdatert 13.07.2023