Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering

Ønsker du å jobbe med utredning og behandling av langvarige muskel-/skjelettsmerter? Eller å jobbe med rehabilitering av pasienter som har stort funksjonstap etter alvorlig og / eller langvarig sykdom? Ser du for deg en spesialitet med tett samarbeid med andre yrkesgrupper, slik som fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, logoped, psykolog og sykepleier? Da bør du vurdere spesialiteten Fysikalsk medisin og rehabilitering.

Fysikalsk medisin og rehabilitering er en spesialitet hvor man jobber med å fremme funksjon, aktivitet og deltagelse hos personer med akutte og kroniske lidelser i muskel-/ skjelettsystemet, nervesystemet, sirkulasjonssystemet, samt ved kreftsykdommer og kroniske smerter. I rehabilitering er opplæring et sentralt element, sammen med medikamentell behandling, trening, tilpasning av hjelpemidler og tilrettelegging, både i hjemmet og på arbeidsplassen.

Organiseringen i tverrfaglige team er en sentral og grunnleggende del av arbeidet. Legen fungerer som leder av dette teamet, og har det medisinske ansvaret.

Arbeidsmulighetene er gode, både om du ønsker å bo i en stor by, eller i distriktet. Som spesialist i Fysikalsk medisin og rehabilitering kan du få jobb både i spesialiserte rehabiliteringsavdelinger på sykehus, på private rehabiliteringsinstitusjoner, og tilknyttet kommunale rehabiliteringsavdelinger.

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Klinikk for Fysikalsk medisin og rehabilitering består av tre avdelinger:


Avdeling for ryggmargsskader

Avdelingen er en av tre spinalenheter i Norge, og har landsdelsansvar for rehabilitering og livslang oppfølging av pasienter med ryggmargsskade i helseregion Midt og Nord. Sengeposten har 10 senger, og kan ved behov benytte 1-2 senger ved pasienthotellet. I tillegg drives poliklinisk arbeid.
Avdeling for ryggmargsskader har et bredt sammensatt tverrfaglig team med leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionom, pedagog, psykiatrisk sykepleier og mestringsveileder. Virksomheten krever et utbredt samarbeid med andre spesialiteter ved St. Olavs hospital, bl.a nevrokirurgisk avd., urologisk avd., gastrokirurgisk avd., ortopedisk avd., anestesiavdelingen og nevrologisk avd.

For tiden er det 4 overleger fordelt på 3,4 stillinger og en LIS ved avdelingen.


Avdeling for ervervet hjerneskade, Lian

Avdelingen gir tilbud om rehabilitering for pasienter med traumatisk hjerneskade og for yngre pasienter med hjerneslag, samt pasienter med andre typer ervervet hjerneskade.
Ved sengeposten er det 14 senger for primærrehabilitering. I tillegg drives en 5-døgnspost med 8 plasser som har vurderings- og treningsopphold senere i forløpet etter ervervet hjerneskade. I tillegg drives det poliklinisk virksomhet inkludert spastisitetsbehandling med botulinumtoksin, langvarige plager etter lette hodeskader og covid-19-infeksjoner.
Tverrfaglig team ved Lian består av lege, nevropsykolog, sykepleier, helsefagarbeider, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, sosionom og miljøterapeut.

For tiden er det 5 overleger fordelt på 3 stillinger, og 2 LIS


Tverrfaglig poliklinikk rygg-, nakke-, skulder

Poliklinikkens hovedaktivitet er utredning og behandling av personer med smertetilstander i rygg, nakke og skulder. I tillegg vurderes smerter i andre deler av bevegelsesapparatet, samt utredning av hypermobilitetstilstander. Ultralyd brukes som del av diagnostikken, samt for utralydveiledede injeksjoner.
Poliklinikken har tilbud om tverrfaglig gruppebasert rehabilitering til pasienter med uspesifikke rygg- og nakkeplager, samt langvarige skuldersmerter. Ved behov tilbys også individuell oppfølging med tverrfaglig team utenom gruppe. Ved poliklinikken drives også et gruppebasert tilbud for smertemestring basert på kognitiv terapi.
Det tverrfaglige teamet består av leger, fysioterapeuter og sosionomer. For rygg- og nakketilstander er det tett samarbeid med nevrokirurger, ortopeder og nevroradiolog. For skuldertilstander er det tett samarbeid med ortoped. I tillegg har poliklinikken samarbeid med smerteklinikken på St. Olavs.
For tiden er det 7 overleger fordelt på 4 stillinger og 4 LIS.

LIS i faget Fysikalsk medisin og rehabilitering på St. Olavs hospital skal sikres et helhetlig utdanningstilbud på minimum 5 år gjennom rotasjon til de 3 ulike avdelingene, 12 måneder klinisk tjeneste i relevant spesialitet (læringsmål 081 og 109), kortere hospitering på ortopedisk og revmatologisk avdeling innen eget helseforetak (læringsmål 050 og 052-053) samt hospitering på Selli rehablilteringssenter, Kastvollen rehabiliteringssenter og Unicare Røros (se læringsmål nedenfor tabell)​. Hospitering er lagt inn for å få dekket læringsmålene som ikke kan oppnås fullt ut ved tjeneste i egen klinikk.  

Oversikt over læringsmål og hvor disse oppnås:

Tid for utdanningAvdeling/læringsstedLæringsmål
 Klinikkoverbyggende1-9, 11-26, 39*, 40, 60, 63-65, 67-72, 78, 90, 100-108*
0-1 årAvd for ryggmargskade 10, 30, 32-37, 61-62, 73-77, 79, 82, 89, 91-99
1-3årAvd for ervervet hjerneskade 10, 27-38, 61-62, 66, 73-77, 79, 82-89, 91
2-5 årTverrfaglig poliklinikk, rygg, nakke, skulder41-59
5-6 årAnnen relevant spesialitet81, 109​

*Hospitering privat rehabiliteringsinstitusjon: 

Læringsmål 39: Kastvollen rehabiliteringssenter

Læringsmål 100-101​: Selli rehabiliteringssenter

Læringsmål 103: Unicare Røros


Oversikt tema LM og innhold (pdf)

Ny LIS vil ved oppstart få tildelt læringsmålsplaner i Kompetanseportalen, og en individuell utdanningsplan med oversikt over rotasjoner til de ulike avdelingene og hospiteringer samt kurs.
Hver LIS får tildelt en overlege som veileder i klinikken. Første møte mellom veileder og LIS Lege avholdes innen 4 uker etter oppstartdato.

LIS vil få utdelt et introduksjonshefte som skal beskrive oppstarten i klinikken og de ulike avdelingene.

Det er felles internundervisning for alle LIS og overleger i klinikken sammen med de andre rehabiliteringsavdelingene i Helse Midt-Norge 45 minutter en gang per uke. Det vil si at alle LIS og overleger i egen klinikk, Rehabiliteringsklinikken, Sykehuset i Levanger, og avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ålesund sykehus, deltar. Alle LIS blir involvert i undervisningen, og har ansvar for hver sin uke, med selvstendig forberedelse og gjennomføring, omtrent en gang per semester.
Klinikkens utdanningsutvalg har ansvar for å sette opp plan for tema i undervisningen som dekker læringsmål for LIS. Etter disse fellesundervisningene vil 15 minutter bli brukt til et faglig kvarter for leger i egen klinikk. Tema kan være aktuelle problemstillinger fra vakt, kasuistikker, artikkelgjennomgang med mere. Det er også ukentlig legemøte hvor det blant annet drøftes problemstillinger knyttet til organisasjon, etikk og faglige utfordringer. 
I tillegg er det ukentlig internundervisning på de ulike avdelingene, samt nasjonal fjernundervisning via videokonferanse en gang per måned. Tilsammen blir internundervisningen minimum 70 timer per år.

Undervisningsprogram jf vedlegg.

Det er gode muligheter i avdelingene for gjennomføring og øving i henhold til prosedyrelistene, både selvstendig og under supervisjon. Vi oppfyller kravene i henhold til utdanningsplan.

Det legges til rette for at LIS kan delta i forskningsprosjekter i klinikken og i samarbeid med NTNU. Flere av våre leger har ph.d. og vi har en lege i professorat.

Klinikken driver aktiv forskning på alle enhetene der LIS og ansatte med mastergrad deltar aktivt i forskning, og kliniske data lagres og utnyttes kontinuerlig i forskning. Vi har felles forskningsprosjekter med andre avdelinger i vår region samt nasjonalt og internasjonalt. Vi rekrutterer aktivt yngre medarbeidere til forskning.

Prioriterte fokusområder

  • Fysisk trening: i rehabilitering av pasienter med hjerneskader og ryggmargsskade
  • Forskning på hodeskader lette, moderate og alvorlige: epidemiologi, patofysiologi, diagnostikk og rehabilitering.
  • Kognitive og treningsfokuserte behandlingsalternativer ved smerter i bevegelsesapparatet.
  • Epidemiologisk og terapirettet forskning basert på registerdata: Nakke- og ryggregisteret, NorScir.

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på blant annet etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer. Du som LIS oppnår først og fremst dette ved å delta​ i det daglige arbeid på vår avdeling, og ved å delta på gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter samt øvrige anbefalte læringsaktiviteter som er lagt inn i Kompetanseportalen for FKM. Gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter arrangeres i samarbeid med Klinisk etisk komite og Preste- og samtaletjenesten med påmelding i Læringsportalen. 

Det er anbefalt at du deltar på det nasjonale kurs i administrasjon og ledelse samt RegUt sitt veilederkurs. ​​


LIS får supervisjon på den avdelingen man er til enhver tid og kontakter overlege ved behov utover planlagt supervisjon. Det er kasuistikkpresentasjoner jevnlig.

Alle LIS har sin egen veileder. Veileder oppnevnes ved oppstart av nye LIS, og veileder tar initiativ til det første møtet. I det videre forløp oppfordres det til at både LIS og veileder tar gjensidig initiativ til månedlig veiledning.

Det utarbeides individuell utdanningsplan for kandidaten, som oppdateres og revideres i forløpet. Individuell utdanningsplan brukes aktivt i veiledningen for å evaluere progresjon. Veileder arbeider ikke nødvendigvis på samme avdeling som LIS.

LIS får i tillegg daglig supervisjon / veiledning av overlege på avdelingene. Det er overlegemøte en gang per måned hvor det regelmessig evalueres de enkelte LIS egnethet, og tilbakemelding vil gis via veileder.

kakediagram som beksriver årshjul for veildening til LIS

Alle leger ved St. Olavs hospital har ifølge tjenesteplanen rett til ca. 200 timer fordypning pr.år. Det er satt av fast tid til dette i tjenesteplanen. 

Det er faglitteratur tilgjengelig på alle avdelinger. Alle ansatte har tilgang til Medisinsk bibliotek i samarbeid med NTNU, og gjennom dette tilgang til fagtidsskrifter og databaser.

St. Olavs hospital er et universitetssykehus, og overleger og LIS deltar i den kliniske undervisningen av medisinstudenter, samt internundervisning for alle faggrupper på de respektive avdelinger (i tillegg til fag-spesifikk internundervisning).
Alle leger i spesialisering (LIS) får delta på anbefalte kurs (fri med lønn). Dersom for mange (i forhold til avdelingenes drift) ønsker å dra på samme kurs, har det hendt at de som har kommet kortest i spesialiseringen har måttet vente til neste kurs.

Ofte har også LIS fått delta i andre kurs som er tellende til spesialiteten.

Ved tjeneste i annen klinikk for å oppfylle læringsmål FMR-081 og FMR-109 beholder LIS veileder i vår klinikk for å følge progresjon av utdanningsløpet. 

For å sikre at du som LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne deg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering med veileder og supervisører. I tillegg gjennomføres midt- og sluttevaluering for LIS ved de respektive avdelingene samt vurderingskollegium med overleger i klinikken en gang i halvåret. 

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  
De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen og sendes til godkjenning til angitte veileder eller supervisør.

LIS tildeles ved ansettelse læringsmålsplaner i Kompetanseportalen. Disse spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell utdanningssplan som er et vedlegg til ansettelsesavtalen. ​
Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.


Utdanningsutvalgets sammensetning er to overleger, en LIS og klinikksjef. Tillitsvalgt for LIS er med ved behov. 

LIS interesser med tanke på utdanningsløpet ivaretas av tillitsvalgt.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med klinikksjef eller utdanningsansvarlig overlege Cathrine Einarsen:​

Cathrine.Elisabeth.Einarsen@stolav.no

Sist oppdatert 14.11.2022