Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten geriatri

Avdeling for geriatri ved Medisinsk klinikk har ansvaret for utdanningen i spesialiteten geriatri i samarbeid med Midtnorsk slagsenter. Spesialisering i geriatri bygger på del 2 indremedisin, og vi ønsker fortrinnsvis at mye av utdanningsløpet i del 2 for indremedisinske spesialiteter er ferdig før man starter på del 3 i geriatri. LIS vil kunne få dekket alle sine læringsmål i del 2 indremedisin gjennom rotasjon til andre avdelinger innen Medisinsk klinikk og til Klinikk for hjertemedisin og Lungemedisinsk avdeling ved St.Olavs hospital. Hele spesialiseringen i geriatri kan gjennomføres ved St. Olavs hospital, unntatt 3 uker hospitering ved annet sykehus.

​I Helse Midt-Norge har følgende sykehus mulighet for å gi tjeneste tellende for spesialisering i geriatri: St. Olavs hospital, Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, Kristiansund sykehus og Ålesund sjukehus. Det er laget en avtale for samarbeidet om LIS-utdanning innenfor helseregionen der det er nærmere beskrevet hvordan utdanning i geriatri kan gjennomføres.

Ta kontakt med oss eller et av disse sykehusene for nærmere informasjon.

En sykepleier hålder hånda til en eldra dame.

Foto: Geir Otto Johansen, St. Olavs hospital

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Avdeling for geriatri ved St. Olavs Hospital er en del av Medisinsk klinikk med syv avdelinger og totalt 102 senger. Avdelingen har 15 senger fordelt på to sengetun. Det er ca. 700 innleggelser per år, hvorav 85% er øyeblikkelig hjelp, resten er elektive pasienter eller overflyttinger fra andre avdelinger.

Gjennomsnittlig liggetid er 6-7 dager.

Avdelingen er lokalisert i nye og hensiktsmessige lokaler med bare enerom. Legene har kontor i umiddelbar nærhet til avdelingen.
Avdelingen er bemannet med seks faste overlegestillinger (hvor den ene er tilknyttet ortopeden) og tre faste LIS-stillinger. De siste årene har avdelingen også hatt en åremålsstilling for fastlege i sykehustjeneste.

De geriatriske pasientene er akutt syke, skrøpelige, multimorbide og komplekse og legges ofte for utredning og behandling av akutt funksjonssvikt, delirium, fall og multiple medisinske problemstillinger. Avdelingens tverrfaglige team består av leger, sykepleiere, ergo- og fysioterapeuter. Samhandling med primærhelsetjenesten er høyt prioritert. En overlege jobber med ortogeriatrisk behandling av hoftebruddspasienter på Ortopedisk avdeling der man behandler ca. 400 hoftebrudd hvert år.

Poliklinikk for geriatri utreder kognitiv svikt, falltendens og gangvansker, samt generelle geriatriske problemstillinger.

Som LIS hos oss vil du jobbe på sengepost, poliklinikk og med ortogeriatri, og du vil få god kompetanse i å utrede og behandle vanlige geriatriske problemstillinger.

LIS deltar i forvakt-system for hele Medisinsk klinikk. Overlegene har eget bakvaktsystem i samarbeid med Midtnorsk slagsenter.

De indremedisinske spesialistutdanningene har felles læringsmål (del 2) i tillegg til læringsmålene for den enkelte spesialitet (del 3). Det er ikke et rekkefølgekrav for godkjenning av læringsmålene i del 2 og del 3, men samlet sett må tjenestetiden etter første del (LIS1) ha en varighet på minst fem år. For spesialisering i geriatri er det likevel  anbefalt å ha gjennomført det meste av del 2 før man starter på del 3.

Del 2

Læringsarenaer for del 2 av utdanningsløpet (felles indremedisinske læringsmål, FIM) ved St. Olavs hospital finnes ved følgende enheter ved fire klinikker: Medisinsk klinikk (alle enheter), Klinikk for hjertemedisin (alle enheter), Klinikk for Lunge- og Arbeidsmedisin og Orkdal medisin (lungemedisinsk avdeling og Orkdal medisin) og Klinikk for akutt- og mottaksmedisin (Mottaksavdelingen).

Det vil foregå en koordinert rotasjon av LIS mellom disse enhetene en gang hver 6. måned. Det er obligatorisk tjeneste på minst 6 måneder ved Klinikk for hjertemedisin og Lungemedisinsk avdeling. Unntaket fra dette er Orkdal medisin hvor man kan gjennomføre det meste av del 2 i utdanningsløpet, men behov for rotasjon til Trondheim for å oppnå læringsmålene innen hjerneslag og geriatri (FIM 15 og FIM 138, hjerneslagsbehandling og diagnostikk, og til dels FIM 16-18).​​

Del 3​

Et spesialiseringsløp i geriatri tar minimum 24 måneder. Hele tjenesten kan foregå på St. Olavs hospital med unntak av en tre ukers hospiteringsperiode ved geriatrisk sengepost ved Sykehuset Levanger eller Ålesund sjukehus. Hospiteringen skal gi økt innsikt i hvordan organisere og drive geriatrisk sengepost og poliklinikk.

I spesialiseringen inngår minimum 15 måneder ved Avdeling for geriatri, med tjeneste både på sengepost og poliklinikk. Det er krav om 6 måneder tjeneste ved slagenhet, og denne kan gjennomføres ved Midtnorsk slagsenter. Inntil 3 måneder av spesialiseringen i geriatri hos oss kan utgjøres av ortogeriatrisk tjeneste. Stort sett starter et utdanningsløp for geriatri på geriatrisk sengepost, men noen ganger starter man på midtnorsk slagsenter. Avdelingene vil samarbeide slik at alle læringsmål innfris uansett hvor man starter. ​

Under utdanningen vil LIS få erfaring med alle aktuelle arbeidsoppgaver og prosedyrer ved Avdeling for geriatri. Tjenesten på sengepost vil gi erfaring i bred geriatrisk utredning og behandling. Rotasjon til Midtnorsk slagsenter vil gi spisskompetanse innen utredning og behandling av akutte hjerneslag og nødvendige praktiske prosedyrer relatert til dette. Tjeneste ved poliklinikk for geriatri vil omfatte utredning av kognitiv svikt, fall og generelle geriatriske problemstillinger. 

Medisinsk klinikk har et eget introduksjonsprogram for nye LIS. På Avdeling for geriatri gir man individuell oppfølging med forsterket supervisjon først på sengepost og deretter på poliklinikk de første ukene.

Som LIS ved Avdeling for geriatri vil du få mye og variert internundervisning, fra flere ulike spesialiteter. Avdelingens utdanningsutvalg setter opp internundervisning to dager per uke (totalt 90 min). Det er laget en langtidsplan der aktuelle læringsmål i geriatri dekkes i løpet av to år. Noe av internundervisningen i geriatri foregår i samarbeid med Avdeling for hjerneslag, Avdeling for alderspsykiatri og Avdeling for farmakologi. Leger fra Øya helsehus deltar ofte i undervisningen. Annenhver uke deltar avdelingen også i nasjonal fjernundervisning i geriatri (GerIT).

I tillegg til dette deltar LIS i Medisinsk klinikks felles internundervisning 2 x 30 min per uke, og det er felles undervisning for alle ansatte på sykehuset 30 min per uke. Tilsammen utgjør internundervisningen minimum 70 timer per år.

Under tjenesten vil det bli gitt permisjon til deltagelse på nødvendige kurs.

LIS har fordypningstid fast i sin vaktplan som skal bidra til at de ivaretar sine læringsaktiviteter.

Du får ferdighetstrening innenfor de praktiske prosedyrer man forventes å beherske, som er spinalpunksjon, demens- og fallutredninger. På Midtnorsk slagsenter får du også opplæring i trombolyse- og ultralydvurdereringer.

Avdelingen har lang erfaring i å gjennomføre klinisk forskning og er tilknyttet en stor forskningsgruppe for geriatri, slag og bevegelse (GeMS) ved NTNU. Blant annet har vi gjennom egen forskning har vist at vår behandling gir bedre funksjon og livskvalitet og er kostnadseffektiv

Flere av avdelingens overleger har ph.d. og noen er i pågående ph.d.-løp. Det er stor bredde i forskningen der vi har spesielt fokus på demens, bred geriatrisk utredning og behandling og helsetjenesteforskning.
Vi tilstreber gjennom artikkelgjennomgang og presentasjon av egen forskning å øke LIS kompetanse innen forskning og implementering av forskningsresultater.

LIS vil kunne få introduksjon til forskningsprosjekt i løpet av tjenestetiden. Så langt vi har kapasitet, vil vi også være behjelpelig med å starte egne prosjekt.

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på blant annet etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer. Du som LIS oppnår først og fremst dette ved å delta​ i det daglige arbeid på vår avdeling, og ved å delta på gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter samt øvrige anbefalte læringsaktiviteter som er lagt inn i Kompetanseportalen for FKM. Gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter arrangeres i samarbeid med Klinisk etisk komite og Preste- og samtaletjenesten med påmelding i Læringsportalen. 

Det er anbefalt at du deltar på det nasjonale kurs i administrasjon og ledelse samt RegUt sitt veilederkurs. ​​


Overlege(-r) har ansvaret for supervisjon på sengepost hver dag og vil delta på previsitt og ved behov også på visitt. Ved poliklinikken vil du få opplæring og etter hvert arbeide selvstendig med overlege tilgjengelig for supervisjon. Daglig diskusjon/gjennomgang av pasienter i felles morgenmøte og i andre fora med overleger blir også brukt som arena for supervisjon.

Det vil bli oppnevnt en veileder som er overlege ved avdelingen når du begynner hos oss, dere utarbeider en individuell utdanningsplan. Veiledningen er hyppig starten, etter hvert gis veiledning ved behov minimum hver tredje måned. Gjennom veiledningen vil du blant annet diskutere om progresjonen er tilfredsstillende, hvorvidt læringsmål er innfridd, evt behov for endring i individuell utdanningsplan.

Gruppeveiledning med alle LIS ved avdelingen vil bli gjennomført jevnlig med tema fra egen praksis relatert til læringsmål for geriatri.

For å sikre at du som LIS oppnår faglig progresjon og tilegner deg kompetansekravene, vil det regelmessig bli gjort kompetansevurdering i dialog med veileder, supervisører samt vurderingskollegium.

Avdelingssjef har ansvar for godkjenning av læringsmål. De enkelte læringsaktiviteter og praktiske prosedyrer vurderes og loggføres fortløpende i Kompetanseportalen enten gjennom egenregistrering eller signatur fra veileder i henhold til kravene. En del overordnede læringsmål godkjennes av et vurderingskollegium bestående av alle overleger ved avdelingen.

LIS tildeles ved ansettelse læringsmålsplaner i Kompetanseportalen. Disse spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell utdanningssplan som er et vedlegg til ansettelsesavtalen. ​
Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.​

Utdanningsutvalget i geriatri består av overleger og LIS 3 i geriatri og ledes av en overlege. Utdanningsutvalget organiserer internundervisningen og lager en langtidsplan for å påse at alle aktuelle læringsmål dekkes ila nødvendig tjenestetid her. Utdanningsansvarlig overlege ved avdelingen er Rannveig Eldholm.

LIS ved Medisinsk klinikk har en felles tillitsvalgt, i tillegg til hovedtillitsvalgt for LIS ved St.Olavs hospital. Tillitsvalgte er involvert i saker som f.eks. endring/godkjenning av tjenesteplaner, endring av organisering og arbeidsmiljø-oppfølging.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med:

Avdelingssjef Ingvild Saltvedt
ingvild.saltvedt@stolav.no
72 57 55 45 / 917 52 949

Utdanningsansvarlig overlege Rannveig Eldholm
rannveig.sakshaug.eldholm@stolav.no
72 57 55 50

Sist oppdatert 19.09.2022