Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten hjertesykdommer

Utdanningen i hjertesykdommer ved St. Olavs hospital er bygd opp i tråd med Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger.

En sykepleier følger med på pulsen til en pasient som sykler på en ergometersykkel. På brystet har pasienten ledninger.

Foto: St. Olavs hospital

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygningsmessig integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Utdanningen i hjertesykdommer ved St. Olavs hospital HF er bygd opp i tråd med Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) (vedtatt ved forskrift 8. desember 2016 nr. 1482). Spesialistforskriften er beskrevet og kommentert i rundskriv I-2/2019 fra Det kongelige helse- og omsorgsdepartement den 28.02.19.

Klinikk for hjertemedisin ivaretar lokalsykehusfunksjon for Trondheim og tilgrensende kommuner, og har regionsykehusansvar for Helse Midt-Norge. Klinikken tilbyr de fleste hjertemedisinske funksjoner med få unntak. For å komplettere utrednings- og behandlingsmulighetene for hjertepasienter, har klinikken et godt og etablert samarbeid med Klinikk for thoraxkirurgi ved eget sykehus samt med Oslo universitetssykehus for mekaniske hjertepumper og hjertetransplantasjoner.

Klinikk for hjertemedisin er samlokalisert med thoraxkirurgi, karkirurgi og lungemedisin i et felles bygg som også rommer sykehusets akuttmottak. Som for hele St. Olavs hospital, er etasje 3 av totalt 6 tilordnet universitetsfunksjoner. De bygningsmessige forhold for pasienter og ansatte vurderes som gode, så også forholdene for klinisk, akademisk og utdanningsmessig virksomhet.

Klinikken har tre laboratorier for invasiv koronarutredning og behandling. I tillegg benyttes en hybridstue for perkutane aortaklaffimplantasjoner. Arytmiseksjonen har to laboratorier hvor det utføres implantasjoner av ICD og pacemakere samt avansert invasiv elektrofysiologisk diagnostikk og behandling. Et tredje laboratorium er under planlegging. Laboratorium for ekkokardiografi er samlokalisert med Hjertemedisinsk poliklinikk med mange rom og stor maskinpark. En omfattende og hovedsakelig ultralydbasert tilsynsvirksomhet ved andre klinikker/avdelinger ivaretas ved samme laboratorium. Kardionukleære undersøkelser utføres i samarbeid med enhet for nuklærmedisin. Klinikk for hjertemedisin har også nær og god kontakt med bildediagnostiske enheter ved St. Olavs hospital for ordinære røntgenundersøkelser, CT, MR, PET-CT og PET-MR.

Tre sengeavdelinger er organisert som egne seksjoner med fagansvar for h.h.v. koronarsykdom, arytmi og hjertesvikt/klaffelidelser. Øvrige seksjoner er hjerteovervåking, arytmi, invasiv kardiologi,  ekkokardiografi og poliklinikk. Klinikken har 48 senger i kontinuerlig drift, 5-døgnspost med 7 senger, dagpost med 12 senger samt hjertemedisinsk intensivavdeling, med 9 senger + 6 senger knyttet til PCI-virksomheten. I tillegg disponeres etter behov senger ved observasjonsposten tilknyttet sykehusets akuttmottak. Klinikk for hjertemedisin disponerer også 4 senger ved Øya helsehus for etterbehandling av pasienter med hjertesvikt.

I 2017 hadde Klinikk for hjertemedisin 7017 innlagte pasienter med 21393 sengedøgn.  86% var øyeblikkelig hjelp -  innleggelser. Beleggsprosenten var 97,7. Klinikkens leger utførte 15377 polikliniske konsultasjoner.  Klinikken hadde pr. 01.03.18 22 overlegehjemler (3 overleger i 50% universitetsstilling, 6 overleger i 20% universitetsstilling), 7 LIS rotasjonsstillinger, 7 LIS B-gren, 1 fordypningsstilling og 3 bistillinger (20%) for overleger i kardiologi  med hovedstilling ved  NTNU. Alle legehjemler var besatt.

I tråd med Spesialistforskriften, berammes utdanningsløpet for spesialiteten hjertemedisin til minimum 6.5 år. For utdanningskandidater fra andre helseforetak, skal minimum 24 måneder av utdanningen gjennomføres ved St. Olavs hospital.

De indremedisinske spesialistutdanningene har felles læringsmål (del 2) i tillegg til læringsmålene for den enkelte spesialitet (del 3). Det er ikke et rekkefølgekrav for godkjenning av læringsmålene i del 2 og del 3, men samlet sett må tjenesten etter første del (LIS1) ha en varighet på minst 5 år. ​

Del 2

Læringsarenaer for del 2 av utdanningsløpet (felles indremedisinske læringsmål, FIM) ved St. Olavs hospital finnes ved følgende enheter ved fire klinikker: Medisinsk klinikk (alle enheter), Klinikk for hjertemedisin (alle enheter), Klinikk for Lunge- og Arbeidsmedisin og Orkdal medisin (lungemedisinsk avdeling og Orkdal medisin) og Klinikk for akutt- og mottaksmedisin (Mottaksavdelingen).

Det vil foregå en koordinert rotasjon av LIS mellom disse enhetene en gang hver 6. måned. Det er obligatorisk tjeneste på minst 6 måneder ved Klinikk for hjertemedisin og Lungemedisinsk avdeling. Unntaket fra dette er Orkdal medisin hvor man kan gjennomføre det meste av del 2 i utdanningsløpet, men behov for rotasjon til Trondheim for å oppnå læringsmålene innen hjerneslag og geriatri (FIM 15 og FIM 138, hjerneslagsbehandling og diagnostikk, og til dels FIM 16-18).​​

Del 3

Utdanningens del 3 bygges opp rundt 58 fagspesifikke læringsmål som er vedtatt av Helsedirektoratet, samt 24 felles kompetansemål. Klinikk for hjertemedisin ved St. Olavs hospital kan innfri alle læringsmål for spesialistutdanningen i hjertesykdommer gjennom tjeneste på avdelingen innenfor eget helseforetak. Det er berammet læringsaktiviteter for hvert læringsmål. ​Læringsmålene oppnås innenfor rammene for ordinær drift med klinisk tjeneste og prosedyrer. I tillegg kommer selvstudium, internundervisning og kurs. 

For HJS-44​-45 er det etablert godt samarbeid med kardiologisk kompetanse på  Barne-og ungdomsklinikken da ekkokardiografisk undersøkelse av barn står på prosedyrelisten. Dette gjennomføres uten at hospitering på annen læringsarena enn egen avdeling er nødvendig. ​ Tilsvarende er det for læringsmål HJS-41 og HJS-46-48 opprettet et samarbeid med GUCH-ansvarlig overlege ved St. Olavs hospital og Nasjonal behandlingstjeneste for hjertesyke gravide ved OUS/Rikshospitalet. Kompetanse oppnås ved klinisk tjeneste på egen avdeling, og undersøkelse av relevante pasientgrupper gjennom disse samarbeidsarenaene. 

Læringsmål med grensesnitt mot Klinikk for thoraxkirurgi ivaretas i ordinær klinikkdrift med formaliserte hjertemøter som avholdes tre ganger i uken. 

Spesialistutdanningen ved Klinikk for hjertemedisin organiseres rundt 6 måneders tjeneste på hver av seksjonene invasiv kardiologi, elektrofysiologi, ekkokardiografi og hjertemedisinsk intensivavdeling.

Utdanningskandidater arbeider i klinikken på dagtid og deltar i primærvaktsystemet ved de medisinske avdelinger. Under vaktene har de i første rekke ansvar for pasienter ved hjertemedisinsk klinikk.  Utdanningskandidatene tas ut av ordinær vakt i en del av tjenestetiden. Dette vil gi en mer aktiv utdanning med mulighet for konsentrert og effektiv læringsaktivitet, f.eks. med tanke på prosedyrer.

Nye leger i spesialisering blir formelt introdusert for kollegiet og umiddelbart inkludert i klinikkens aktiviteter. Det tilstrebes en periode med vaktfritak ved oppstart, tentativt 2-4 uker. Dette gir bedre muligheter til å etablere seg i klinikken, generelt og spesielt som utdanningskandidat.  I tråd med Spesialistforskriften, vil kandidaten kort tid etter oppstart få tildelt veileder. Samvirket mellom kandidat og veileder vil starte med å opprette en plan for utdanningen. Samarbeidet med veileder vil ha sentral betydning i oppstartsfasen for å sette mål og tempo for utdanningen. Med forbehold om forkunnskaper og individuell tilpasning, vil utdanning i ekkokardiografi stå sentralt i første del av utdanningsløpet. Dette vurderes som sentralt for videre faglig progresjon. I det videre forløp vil det også legges til rette for effektiv rotasjon mellom de enkelte seksjoner. Ved oppstart i hver ny seksjon, vil det bli lagt vekt på introduksjon til stab, fasciliteter, oppgaver, prosedyrer og rutiner.

Det er generelt stor intern undervisningsaktivitet i klinikken, og hver arbeidsdag starter med faglig innlegg. Hver uke har to felles undervisningsmøter sammen med Klinikk for lungemedisin og Medisinsk klinikk. Så har Klinikk for hjertemedisin to egne undervisningsmøter per uke, og det avholdes et ukentlig stabsmøte for alle sykehusets leger og andre interesserte.

Interne faglige møter ved hjertemedisinsk klinikk omfatter et innlegg av utdanningskandidat hver tirsdag (30 min) samt et innlegg av overlege hver onsdag (30 min). Det tas sikte på at internundervisningen i en gitt periode, tentativt over 2 år skal dekke alle læringsmål.

I tillegg til ordinær internundervisning, holdes det enkelte fredager også et forskningsmøte med utgangspunkt i  planlagte og pågående forskningsprosjekt (basalfysiologiske og kliniske) ved hjertemedisinsk og hjertekirurgisk avdeling samt fra det medisinske miljø ved NTNU (30 min). Klinikk for hjertemedisin bidrar også til faglige fellesmøter for de medisinske klinikker mandager (30 min) og torsdager (30 min). Stabsmøtet som avholdes hver fredag har hjertemedisinsk foreleser 1-2 ganger hvert semester (30 min). Sammenlagt blir det minimum 70 timers undervisning per år.

Videre arrangeres det ukentlig et møte med ekkokardiografiske demonstrasjoner. Tre ganger i uken holdes det «hjertemøter» hvor behandling av invasivt utredete pasienter diskuteres med hjertekirurg til stede. I «hjertemøtet» diskuteres også felles medisinsk/kirurgiske «problempasienter». I h.h.t. aktuell problemstilling, deltar også spesialister fra andre fagområder, eksempelvis infeksjonsmedisinere, gastroenterologer eller onkologer.  Disse klinisk orienterte møtene er en viktig utdanningsarena for LIS.

Utdanningskandidatene har avsatt tid til fordypning, 1 dag hver annen uke. Det gis permisjon med lønn til 2 kurs per år. Kursavgift dekkes av klinikken. I tillegg har de fleste fått permisjon med lønn for å delta på én kongress årlig dersom ønskelig. 

Avdelingen har samarbeid med Medisinsk Simulatorsenter ved St. Olavs hospital der det er mulig å få kjørt simuleringer med kliniske situasjoner. Her vil det også kunne tilbys trening/simulering av praktiske prosedyrer.

Klinikken har et nært samarbeid med Institutt for sirkulasjon og billeddiagnostikk og Det medisinske fakultet ved NTNU. Flere LIS driver forskningsarbeid.  Ut over tre kolleger i hovedstilling ved NTNU, har klinikken pr. 31.12.17 tolv faste eller konstituerte overleger med doktorgrad. I tillegg har to LIS B-gren og en LIS rotasjon PhD. Det er stor forsknings- og publiseringsaktivitet i klinikken. Forskningsmøter avholdes etter egen plan på fredager, se nedenfor. Her presenteres og drøftes nye og pågående studier ved avdelingen. Utdanningskandidater oppfordres til og støttes i forskningsaktivitet. Et aktivt forskningsmiljø legger til rette for at læringsmål tilknyttet forskning kan ivaretas på god måte.

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på blant annet etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer. Du som LIS oppnår først og fremst dette ved å delta​ i det daglige arbeid på vår avdeling, og ved å delta på gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter samt øvrige anbefalte læringsaktiviteter som er lagt inn i Kompetanseportalen for FKM. Gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter arrangeres i samarbeid med Klinisk etisk komite og Preste- og samtaletjenesten med påmelding i Læringsportalen. 

Det er anbefalt at du deltar på det nasjonale kurs i administrasjon og ledelse samt RegUt sitt veilederkurs. ​​​

Supervisjon er en prioritert oppgave. I den daglige supervisjon med basis i felles previsitter, har LIS formalisert tilgang til overleger med supervisjonsansvar. I tillegg bidrar overleger ved øvrige arbeidsavsnitt til medisinsk-faglig samt administrativ veiledning og hjelp. Felles visittgang med overlege foretas ved ønske eller behov. Mange utdanningskandidater har mangeårig klinisk erfaring, og behovet for felles visittgang kan variere. LIS blir supervisert av overlege ved prosedyrer, alternativt blir prosedyren eller undersøkelsen diskutert med overlege i etterkant. Supervisjonen av ekkokardiografiske undersøkelser er god og formalisert. Rapporten fra ekkokardiografisk undersøkelse blir vurdert av ansvarlig overlege og kontrasignert. Invasive og elektrofysiologiske prosedyrer skjer med overlege til stede.

Veiledning vil bli utført som individuell veiledning og som gruppeveiledning. Individuell veiledning ved Klinikk for hjertemedisin er for tiden satt opp med 2 faste terminer pr semester. Dette fremgår av planer for internundervisning. Terminfestet veiledning kommer ikke i stedet for, men i tillegg til internundervisning. I tillegg avtales møter mellom veileder og kandidat med en samlet frekvens på  1/måned. Her blir utdanningsprogresjonen vurdert fortløpende. I tillegg evalueres spesialistkandidatene systematisk med tanke på faglig progresjon i møter for seksjonsoverleger 1-2 ganger per semester. Gruppeveiledning er organisert og samordnet med individuell veiledning.

For å sikre at LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialist-utdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering i dialog med veileder, supervisør eller i et vurderingskollegium. Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen.  I tråd med evalueringsformer ved de enkelte læringsaktiviteter, kvitteres oppnådde læringsmål og delmål av kandidaten selv, supervisør, veileder og/eller evalueringskollegium.

LIS tildeles ved ansettelse læringsmålsplaner i Kompetanseportalen. Disse spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell utdanningssplan som er et vedlegg til ansettelsesavtalen. ​
Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.​

Utdanningsutvalget ved Klinikk for hjertemedisin består for tiden av klinikksjef, en leder og en representant for utdanningskandidatene. Utdanningsutvalget har ansvar for organisering av internundervisning og veiledning. Utvalget har også ivaretatt kontakten med samt rapportering til Den norske legeforening og Spesialistkomiteen for hjertesykdommer.
Det berammes nå innføring av en utdanningsansvarlig overlege som vil ha et overordnet ansvar for spesialistutdanningen i klinikken. Forholdet mellom utdanningsansvarlig overlege og utdanningsutvalget er ikke endelig avklart.

LIS ved Klinikk for hjertemedisin ivaretas av lokale tillitsvalgte så vel som av hovedtillitsvalgt ved St. Olavs hospital. Tillitsvalgte involveres i grunnleggende administrative og arbeidsmiljømessige forhold, samt i forhold som vedrører enkeltsaker.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med leder av utdanningsutvalget ved Klinikk for hjertemedisin:

Overlege dr.med. Rune Mo
rune.mo@stolav.no.

Sist oppdatert 08.11.2022