Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten Hud- og veneriske sykdommer

Hudavdelingen er stabsmessig organisert sammen med ortopedisk og revmatologisk avdeling i Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer. Hudavdelingen består av sengepost og poliklinikk. Sistnevnte har vi både på Øya i Trondheim, Brekstad, Røros sykehus og Orkdal sjukehus. I Trondheim har også poliklinikken en egen seksjon for Veneriske sykdommer.

En gruppe mennesker i hvite skjorter

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte.

Sengeposten tar imot pasienter fra hele Midt-Norge, og er lokalisert i 5.etasje i Kunnskapssenteret. I april 2020 reduserte vi sengetallet fra åtte til fem senger, og dette er en 5-døgnspost som er åpen fra mandag til fredag. I samme etasje har vi også dagenhet. I tillegg disponeres hotellsenger for pasienter som klarer seg selv i det daglige. I 2019 hadde vi i underkant av 700 innleggelser. Det er flest elektive innleggelser, men ca. 5% er øyeblikkelig hjelp. Sengepost og Dagenhet er bemannet med en overlege og to LIS.

På poliklinikken, 1.etasje i Kunnskapssenteret, foregår behandling både av inneliggende og polikliniske pasienter. Enheten tilbyr et variert utvalg undersøkelser og behandlinger inkl. generell dermatologi, lysbehandling, infusjonsbehandling, sårbehandling, eksemskole, småkirurgi, fotodynamisk behandling (PDT), grensestrålebehandling, iontoferese, fargelaserbehandling, CO2-laserbehandling, bade- og smørebehandling og allergitesting. I tillegg tilbys undersøkelse og behandling av mulig venerisk sykdom. 

Det gjennomføres ca. 23 000 polikliniske konsultasjoner i året hvorav ca. 4000 på venerisk poliklinikk. Hudpasienter må ha henvisning fra annen lege, men pasienter med mistanke om kjønnssykdom kan ta direkte kontakt. Poliklinikken er åpen i tidsrommet 08:00-15:30 med utvidet åpningstilbud for lyspasienter og veneriske pasienter til sykepleier alle dager fra kl. 0700 og enkelte ettermiddager.

LIS har vanlig arbeidstid fra 08:00-15:45, men når LIS er primærvakt er aktiv arbeidstid til kl. 17:00.

Oppnåelse av definerte læringsmål for spesialiteten er styrende for utdanningsløpet. 

Indremedisinske læringsmål; LM 80-94 kan oppnås ved tjeneste ved enhver nasjonal indremedisinsk avdeling. På St. Olavs hospital kan disse læringsmålene oppnås ved intern rotasjon etter avtale med avdelingsledere ved sykehusets indremedisinske avdelinger. 

LM 63-73 oppnås med tjeneste på venerologisk poliklinikk.  
De resterende læringsmål oppnås med minimum seks måneders effektiv tjeneste ved vår sengepost, samt tjeneste på dagenhet og generell poliklinikk.


Nye LIS starter som regel tjenesten på sengeposten. Avdelingssjefen sørger for at nye ansatte får tilgang på nødvendige nettressurser og e-læringskurs som for eksempel smittevern, datasikkerhet og brannvernrutiner ved oppstart. Nye LIS får en skriftlig informasjonsmappe ved oppstart.

Internundervisningen avholdes hver onsdag ettermiddag fra kl. 12:45-14:30. Til sammen utgjør dette minimum 70 timer per år. Undervisningen er organisert i to timer á 45 minutter og en lege har ansvar for å holde en presentasjon evt. innlede til diskusjon. Første times presentasjon holdes av LIS, mens andre time fordeles blant alle legene/eksterne foredragsholdere. Tema for internundervisningen er organisert med en langtidsplan som knytter undervisningen opp mot de enkelte læringsmålene. I tillegg er det felles internundervisning for hele sykehuset hver fredag kl. 08:00 i Store Auditorium i Kunnskapssenteret 1.etg.

Avdelingen har regelmessig internundervisning/samarbeidsmøter med avdeling for patologi, arbeidsmedisinsk avdeling og revmatologisk avdeling.

Det inngår åtte obligatoriske kurs i spesialist-utdanningen:

  • Intro kurs
  • Dermatologisk terapi og immunologi
  • Lysbehandling, Laser og PDT (Photodynamic Therapy)
  • Yrkesdermatologi og allergologi
  • Seksuelt overførbare sykdommer (SOS)
  • Dermatopatologi
  • Dermatoskopi
  • Hudtumores

Læringsaktiviteter som innebærer ferdighetstrening inngår som del av internundervisningen, jmf. forrige avsnitt.

LIS-legene kan søke permisjon med lønn for å delta på det nasjonale forskningsmøtet som arrangeres årlig i regi Legeforeningen (NFDV). Videre kan det søkes om deltakelse på nasjonale og internasjonale kongresser med presentasjon av egne forskningsresultat. I tillegg inngår skolering i vitenskapsteori, forskningsmetodikk og –etikk som en del av internundervisningen. Hver andre uke presenterer en av legene en faglig artikkel for kollegiet. Dette foregår i vår felles lunsjpause.

Vi har både overleger og LIS med ph.d. i kombinerte stillinger med NTNU, hvorav 1,3 årsverk tilknyttet undervisning av medisinerstudenter.  I tillegg til studentundervisning, bidrar innehaverne av disse årsverkene i opplæringen av LIS i læringsmålene som er knyttet til forskning, både gjennom internundervisning, aktiv deltakelse ved gjennomgang av faglig artikkel og ved behov som veiledere.

Avdelingen deltar i kliniske studier lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Både LIS og overleger deltar i dette. Dette inngår som en del av den daglige driften ved hudavdelingen. Her får LIS opplæring og veiledning i hvordan en forskningsprotokoll er bygd opp, lovverk knyttet til forskningsaktivitet samt etiske problemstillinger.


Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer med mere. Du som LIS oppnår først og fremst dette ved å inngå i det daglige arbeid på vår avdeling, og ved å delta på gruppeveiledninger på tvers av spesialiteter samt øvrige anbefalte læringsaktiviteter som er lagt inn i Kompetanseportalen for FKM. 

Det er anbefalt at du deltar på det nasjonale kurs i administrasjon og ledelse samt RegUt sitt veilederkurs. ​

Det er daglig satt av en overlegeressurs som har ansvar for supervisjon i poliklinikken. På sengeposten har ansvarlig overlege ansvar for veiledning på daglig basis.

Alle LIS får tildelt en veileder. Alle overleger anbefales å gjennomføre veilederutdanning i regi av RegUt. Det er satt av tid i plan til månedlig møte mellom veileder og LIS. I tillegg vil det bli gjennomført regelmessig vurderingskollegium og gruppeveiledning. To ganger i uken (onsdager kl.14:30 - 15:45 og torsdager 08:00 - 08:30) møtes legekollegiet for å drøfte ulike faglige utfordringer og problemstillinger. LIS oppfordres til å delta aktivt i disse møtene. Alle legene har i tillegg fire timer fordypning i uken. Leger i poliklinikken har i tillegg en halv kontordag i uken.

For å sikre at LIS oppnår faglig progresjon og tilegner seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisjonsleger og via strukturert tilbakemelding gjennom evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes. Dette ansvar har leder på vår avdeling delegert til veileder for LIS.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen, der avdelingssjefen i samråd med veileder og vurderingskollegium gir endelig godkjenning.

LIS tildeles ved ansettelse læringsmålplaner i Kompetanseportalen. Disse  spesifiserer hvilke læringsmål LIS skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å oppnå kompetansen, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. Kompetanseportalen gir til LIS, veileder og nærmeste leder en oversikt over utdanningsløpet, og er også den sentrale dokumentasjonsløsningen som danner grunnlag for endelig søknad om godkjenning som spesialist. Planen er tilgjengelig fra PC og mobiltelefon.

Innen to uker etter ansettelse utarbeides det i samråd med LIS en individuell utdanningsplan. I denne avtales det når LIS må påregne å gjennomføre sin spesialiseringsperiode ved de ulike avdelingene. For de spesialitetene hvor man som LIS må påregne å oppnå læringsmål i forskjellige geografiske lokalisasjoner innad i helseforetaket , vil dette også fremgå. Den individuelle utdanningsplanen er et vedlegg til ansettelsesavtalen. 

Endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.


Hudavdelingens utdanningsutvalg for leger består av Ellen Marie Bjørge (avdelingssjef), Ellen Heilmann Modalsli (overlege) og Marlin Kolkmeier (LIS). Utdanningsutvalget møtes jevnlig for å sikre god kvalitet i avdelingens LIS-utdanning. Overlege Ellen Heilmann Modalsli er utdanningsansvarlig overlege.

Avdelingen har tillitsvalgte leger representert både fra YLF og Overlegeforeningen. Avdelingen har månedlige møter der helse, miljø og sikkerhet blir diskutert. LIS kan gjerne melde inn saker til dette møtet, enten via leder, tillitsvalgt eller andre deltakere i møtet.

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med:

Ellen Marie Bjørge
​Avdelingssjef 
ellen.marie.bjorge@stolav.no​
Sist oppdatert 23.03.2023